Projekta nosaukums latviski: „Ādas vēža agrīnas diagnostikas precizitātes uzlabošana ar neironu tīkliem.”

Projekta nosaukums angliski: “Skin cancer early diagnostics accuracy improvement by using neural networks.”

Projekta līguma numurs: lzp-2018/2-0052

Projekta vadītāja: Ilze Ļihačova

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2018. līdz 01.12.2020.

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izveidot un klīniski aprobēt jauna veida portatīvu ierīci un agrīnai ādas vēža diagnostikai. Diagnostisko procesu veidos spektrālo un fluorescento parametrisku attēlu iegūšana specifiskā apgaismojumā un to apstrāde izmantojot mākslīgus neironu tīklus. Prototipa ierīce un attēlu apstrādes neironu tīkla algoritms tiks klīniski pārbaudīts uz dažādām ļaundabīgām un labdabīgām ādas veidojumu grupām Latvijas Onkoloģijas Centrā augsti kvalificētā onkologa vadībā. Šādas ierīces izveide būtiski uzlabos ādas vēža agrīnās diagnostikas un pēcoperācijas uzraudzības pieejamību, palielinot cilvēku dzīves ilgumu un kvalitāti. Projekta pētniecisko grupu veidos pieredzējuši biofotonikas, elektronikas un onkoloģijas eksperti, kā arī jaunie zinātnieki no Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU).

Projekta rezultāti: 

Paredzētās aktivitātes līdz projekta beigām

Skaits

Zinātniskās publikācijas zinātniskajos žurnālos, kuru citējamības indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā.

1

Zinātniskās publikācijas, kas indeksētas SCOPUS, WoSCC un/vai ERIH+

5

Intelektuālā īpašuma nostiprināšana (ASV vai ES pagaidu patentu pieteikums)

1

Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs

4

 

Atsauce publicitātei (reference for publicity):

LV: Pētījums tiek īstenots ar Latvijas Zinātņu padomes finansējuma atbalstu projektā “Ādas vēža agrīnas diagnostikas precizitātes uzlabošana ar neironu tīkliem” (vienošanās Nr: lzp-2018/2-0052).

ENG: This work has been supported by Latvian Council of Science funded project “Skin cancer early diagnostics accuracy improvement by using neural networks” (agreement No: lzp-2018/2-0052).

Publikācijas:

P1. Katrina Bolochko, Dmitrijs Bliznuks, Dilshat Uteshev, Ilze Lihacova, Alexey Lihachev, Yuriy Chizhov, and Andrey Bondarenko, "Towards to deep neural network application with limited training data: synthesis of melanoma's diffuse reflectance spectral images'', Proc. SPIE 11074, Diffuse Optical Spectroscopy and Imaging VII, 110741O (11 July 2019); doi.org/10.1117/12.2527173.

P2. Dmitrijs Bliznuks, Yuriy Chizhov, Andrey Bondarenko, Dilshat Uteshev, Alexey Lihachev, and Ilze Lihacova, "Identification of the most informative wavelengths for non-invasive melanoma diagnostics in spectral region from 450 to 950 nm", Proc. SPIE 11459, Saratov Fall Meeting 2019: Computations and Data Analysis: from Nanoscale Tools to Brain Functions, 114590K (9 April 2020); doi.org/10.1117/12.2564382.

P3. A. Bondarenko, Y. Chizhov, D. Uteshev, D. Bliznuks, A. Lihachev, and I. Lihacova, "Use of machine learning approaches to improve non-invasive skin melanoma diagnostic method in spectral range 450 - 950nm", Proc. SPIE 11353, Optics, Photonics and Digital Technologies for Imaging Applications VI, 113531D (1 April 2020); doi.org/10.1117/12.2541764.

P4. Dmitrijs Bliznuks, Evija Cibulska, Andrey Bondarenko, Yuriy Chizhov, and Ilze Lihacova, "Deep learning model deploying on embedded skin cancer diagnostic device", Proc. SPIE 11585, Biophotonics—Riga 2020, 115850D (28 October 2020); doi.org/10.1117/12.2582108.

P5. Janis Spigulis, Ilona Kuzmina, Ilze Lihacova, Vanesa Lukinsone, Blaž Cugmas, Andris Grabovskis, Edgars Kviesis-Kipge, and Alexey Lihachev, "Biophotonics research in Riga: recent projects and results", Proc. SPIE 11585, Biophotonics—Riga 2020, 1158502 (28 October 2020); doi.org/10.1117/12.2581799.

Dalība konferencēs:

C1. Katrina Bolocko, Dmitrijs Bliznuks, Dilshat Uteshev, Ilze Lihacova, Alexey Lihachev, Yuriy Chizhov, Andrey Bondarenko, “Towards to deep neural network application with limited training data: synthesis of melanoma's diffuse reflectance spectral images,” SPIE European Conferences on Biomedical Optics, 23-27 June 2019, Munich, Germany, doi.org/10.1117/12.2527173.

C2. D. Bliznuks, Y. Chizhov, A. Bondarenko, D. Uteshev, A. Lihachev, I. Lihacova, “Identification of the most informative wavelengths for non-invasive melanoma diagnostics in spectral region from 450 to 950 nm,” SPIE Saratov Fall Meeting 2019, 23-27 September, Saratov, Russia, doi.org/10.1117/12.2564382.

C3. Y. Chizhov, A. Bondarenko, D. Uteshev, D. Bliznuks, I. Lihacova, A. Lihachev, “Use of machine learning approaches to improve non-invasive skin melanoma diagnostic method in spectral range 450 – 950 nm,” SPIE Photonics Europe 2020, Optics, Photonics and Digital Technologies for Imaging Applications VI, 11353-48 (2020), doi.org/10.1117/12.2541764.

C4. J. Spigulis, I. Kuzmina, I. Lihacova, V. Lukinsone, B. Cugmas, A. Grabovskis, E. Kviesis-Kipge, A. Lihachev, “Biophotonics research in Riga: recent projects and results,” Third International Conference Biophotonics Riga 2020, Programme and Book of Abstracts, pp.12 (2020), doi.org/10.1117/12.2582108.

C5. D. Bliznuks, E. Cibulska, A. Bondarenko, Y. Chizhov, I. Lihacova, “Deep learning model deploying on embedded skin cancer diagnostic device,” Third International Conference Biophotonics Riga 2020, Programme and Book of Abstracts, pp.32 (2020), https://doi.org/10.1117/12.2581799.

Nr.

Publicēšanās pasākumi

Apraksts

Datums, laika periods

1.

Dalība Zinātnieku naktī

Participation in the event with an information stand and informing the general public about the tasks and results planned in the project.

Dalība Zinātnieku naktī ar informācijas stendu. Vispārējās sabiedrības informēšana par projektā plānotajiem uzdevumiem un rezultātiem.

2019.09.27.

2020. gadā tika atcelts Covid-19 pandēmijas dēļ.

2.

Semināri

Semināri Latvijas Universitātē zinātniekiem, studentiem un skolēniem:

  1. Zināšanu Agora: Ilze Lihacova, Aleksejs Lihacovs “Neinvazīva ādas vēža diagnostika ar optiskām metodēm”;
  2. LU ASI seminārs, Ilze Lihacova “LFPP projekta prezentācija”;
  3. LU ASI seminārs, Ilze Lihacova “Pārskats par FLPP projekta 1. gadu”;
  4. LU ASI seminārs: Jurijs Čižovs, Andrejs Bondarenko un Dmitrijs Bļizņuks (RTU) "Mākslīgo neironu tīklu pielietojums attēlu apstrādē ".
  5. Projekta gala atskaite notiks Feb.2021 gadskārtējās LU konferences ietvaros.
 

1) 2019.05.17. 

2) 2019.05.23.

3) 2019.12.12.

4) 2020.06.04.

5) 2021.02.

3.

Projekta informācijas atspoguļošana interneta vietnēs un ResearchGate

 
  1. https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/nacionalas-programmas-un-projekti/adas-veza-agrinas-diagnostikas-precizitates-uzlabosana-ar-neironu-tikliem/
  2. RTU: https://ortus.rtu.lv/science/lv/experts/560
  3. Zinātnes popularizēšana LU ASI facebook kontā: https://www.facebook.com/ASInstituts
  4. www.researchgate.net/project/Skin-cancer-early-diagnostics-accuracy-improvement-by-using-neural-networks
 

Informācijas atjaunošana notiek regulāri visa projekta laikā

4.

Dalība populārzinātniskos pasākumos

Projekta popularizēšana vispārējai sabiedrībai un datu uzkrāšana Latvijas Universitātes Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienā. https://www.facebook.com/ULSPIE/posts/2145191275606357

17.05.2019.