Projekta nosaukums: Efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvars un īstenošanas izaicinājumi un paraugprakses piemēri Baltijas jūras kontekstā
Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/514
Projekta sadarbības partneri:

 • Tartu Universitāte (University of Tartu)
 • Viļņas Universitāte (Vilnius University)
 • Klaipēdas Universitāte (Klaipeda University)
 • “Grupa93”, SIA (Latvija)
 • “Hendrikson & Ko”, OÜ (Igaunija)

Projekta īstenošanas termiņš: 01.05.2020. – 30.04.2023.
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133,805.88 EUR, LU daļa 5 % – 6,690.31 EUR
Projekta mērķis: nodrošināt tiesiskās vides caurskatāmību, atvieglojot efektīvas Baltijas jūras teritorijas plānošanas ieviešanu saskaņā ar tās tiesisko regulējumu tiesību normu piemērotājiem, nozares pārstāvjiem un teritorijas plānošanas speciālistiem ikdienas praksē.

Projekta rezultāti:

 • sešas zinātniskās publikācijas (trīs no tām publicētas Web of Science/Scopus un vismaz viena ar citēšanas indeksu 50% no nozares vidējā),
 • dalība ar ziņojumiem sešās zinātniskās konferencēs,
 • trīs populārzinātniskie raksti,
 • 72 populārzinātniski bloga ieraksti par aktualitātēm un ziņām, kas saistītas ar pētniecības jomu, tostarp populārzinātniskā veidā informējot par projekta īstenošanas gaitu,
 • trīs atklātās lekcijas vai līdzīga veida pasākumi,
 • deviņas starptautiskās mobilitātes,
 • praktiskā lietotāja rokasgrāmata.

Papildu informācija par projekta īstenošanu:

Pētījums būs praktiska rakstura moderns pētījums, kas aplūko jūras teritorijas plānošanas ieviešanas jautājumus. Šāda veida veida jomas pētījumam ir būtiska nacionālā nozīme, lai izveidotu pamatu praktiskai jūras teritorijas plānošanas un tās tiesiskā ietvara ieviešanai, līdzsvarojot ekonomisko attīstību ar vides aizsardzības prasībām un veicinot ilgtspējas mērķu sasniegšanu jūras vidē. Tādējādi pētījums nodrošinās jūras teritorijas plānojuma ilgtspējas, efektivitātes un labas pārvaldības principu ievērošanu. Projekta galvenās mērķauditorijas ietver jūras teritorijas plānošanas un ar to saistīto tiesību normu piemērotājus, nozares pārstāvjus un teritorijas plānošanas speciālistus. Pētījuma rezultāti būs noderīgi arī tiesību zinātnes un citu zinātņu pētnieku darbā, studiju procesā un plašākas sabiedrības izpratnes veidošanai par jūras teritorijas plānošanas jautājumiem.

Projekta I ceturksnī (01.05.2020.-31.07.2020.) veiktās darbības:

Projekta sākumposmā tika veikta zinātniskās literatūras izpēte un analīze par jūras telpisko plānošanu, tās tiesisko regulējumu un jomas attīstības tendencēm, apkopojot galvenos tematiskos blokus un veicot kopsavilkumu. Tika uzsākta praktiskās rokasgrāmatas satura rādītāja izstrāde.

Lai gūtu labāku priekšstatu par jomas aktualitātēm un ārvalstu pieredzi, īstenota dalība arī vairākos tiešsaistes pasākumos, kā Dienvidāfrikas Vides tiesību asociācijas ekspertu tikšanās un diskusijās par dokumentālo filmu “A Plastic Ocean” (“Plastmasas okeāns”) 2020. gada 26. maijā; projekta “United” tīmekļa seminārā “Challenges, Risks, and Barriers for the Large-Scale Commerical Roll-out of Ocean Multi-Use” (“Izaicinājumi, riski un šķēršļi liela mēroga komerciālai okeāna daudzfunkcionālai ieviešanai”) 2020. gada 3. jūnijā; Pasaules Ekonomikas foruma (World Economic Forum) Virtuālajos okeāna dialogos no 2020. gada 1. jūnija līdz 5. jūnijam; “WestMed” iniciatīvas reģionālajā seminārā “Marine spatial planning in the West Mediterranean” (“Jūras telpiskā plānošana Vidusjūras rietumos”) 2020. gada 24. jūnijā; “Westmed” iniciatīvas Itālijas nacionālajā pasākumā “Maritime Spatial Planning in Italy and in the Western Mediterranean Basin” (“Jūras telpiskā plānošana Itālijā un Vidusjūras rietumu reģionā”) 2020. gada 25. jūnijā; MSProadmap organizētajā vebinārā “Economic Impacts of Maritime Spatial Planning” (“Jūras teritorijas plānošanas ekonomiskā ietekme”) 2020. gada 29. jūnijā, kā arī Jūras tehnikas, zinātnes un tehnoloģijas institūta (The Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST)) ikgadējā konferencē no 2020. gada 6. līdz 17. jūlijam.

2020. gada 28. – 29. maijā tika īstenota dalība Daugavpils Universitātes 62. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, uzstājoties ar zinātnisko referātu. Rezultātā ir publicētas ziņojuma konferenču tēzes, kā arī sagatavota zinātniskā publikācija "Identification of challenges of the maritime spatial plans’ implementation in the Baltic States" ("Jūras teritorijas plānojuma ieviešanas izaicinājumu identifikācija Baltijas valstīs"), kas ir iesniegta publicēšanai Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā.

Akceptēts pieteikums dalībai 7. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Education, Culture, Society” (“Izglītība, kultūra, sabiedrība”), ko organizē Vroclavas Universitāte, biedrība “Pro Scientia Publica” un starpdisciplinārās zinātnes klubs “Variograf” un kas norisināsies no 2020. gada 11. līdz 12. septembrim. Ziņojuma nosaukums:  “Methods and Tools for Democratising Decision Making in the Realm of Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea” (“Metodes un instrumenti lēmumu pieņemšanas demokratizēšanai Baltijas jūras telpiskās plānošanas jomā”).

Ir izveidota bloga struktūra un publicēti pirmie seši izmēģinājuma ieraksti latviešu un angļu valodā. Blogā tiks publicētas aktualitātes un ziņas, kas saistītas ar pētniecības jomu, tostarp populārzinātniskā veidā informējot par projekta īstenošanas gaitu.

Ir sagatavots viens zinātniskā raksta melnraksts, kā arī noris vēl viena zinātniskā un populārzinātniskā raksta sagatavošanas darbi.

 

Projekta II ceturksnī (01.08.2020.-31.10.2020.) veiktās darbības:

Projekta II ceturksnī tika turpināta zinātniskās literatūras izpēte un analīze par jūras telpisko plānošanu, tās tiesisko regulējumu un jomas attīstības tendencēm, kā arī praktiskās rokasgrāmatas satura rādītāja izstrāde. Papildus tika sagatavotas projekta ietvaros paredzēto padziļināto interviju jautājumu tēmas.

Īstenojot dalību tiešsaistes pasākumos, tika papildināts priekšstats par jomas aktualitātēm un ārvalstu pieredzi: Starpdisciplinārā jūras agrīnā karjeras tīkla (Interdisciplinary Marine Early Career Network (IMECaN)) organizētajā jūras telpiskās plānošanas tiešsaistes seminārā “Balancing social, economic, cultural, & ecological objectives” (“Sociālo, ekonomisko, kultūras un ekoloģisko mērķu līdzsvarošana”) no 2020. gada 17. līdz 19. augustam un Dabas aizsardzības bioloģijas un jūras jomas biedrības (Society for Conservation Biology and Marine Section) organizētajā 6. Starptautiskajā jūras aizsardzības kongresā (6th International Marine Conservation Congress) no 2020. gada 17. augusta līdz 28. augustam, saņemot arī dalības sertifikātus.

2020. gada 11. – 12. septembrī tika īstenota dalība 7. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Education, Culture, Society” (“Izglītība, kultūra, sabiedrība”), ko organizēja Vroclavas Universitāte, biedrība “Pro Scientia Publica” un starpdisciplinārās zinātnes klubs “Variograf”, uzstājoties ar zinātnisko referātu “Methods and Tools for Democratising Decision Making in the Realm of Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea” (“Metodes un instrumenti lēmumu pieņemšanas demokratizēšanai Baltijas jūras telpiskās plānošanas jomā”). Rezultātā ir publicēts ziņojuma abstrakts, kā arī noris darbs pie zinātniskās publikācijas sagatavošanas angļu valodā.

2020. gada 1. oktobrī tika īstenota arī dalība Kauņas Tehnoloģiju Universitātes Paņevežas Tehnoloģiju un biznesa fakultātes organizētajā starptautiskajā forumā “Inovatīvas tehnoloģijas un vadība ilgtspējai – 2020” (International Forum on Innovative Technologies and Management for Sustainability (ITMS’20)). Šajā forumā tika prezentēts zinātniskais referāts “Maritime Spatial Planning as “Key Enabler” of Blue Growth through “Just Transformations” in the European Union” (Jūras telpiskā plānošana kā zilās izaugsmes “galvenais iespējotājs”, izmantojot “taisnīgas transformācijas” Eiropas Savienībā”). Zinātniskais raksts ar tādu pašu nosaukumu ir iesniegts publicēšanai 8. starptautiskās zinātniskās konferences “Izmaiņas sociālajā un uzņēmējdarbības vidē” (the 8th International Conference Changes in Social and Business Environment – CISABE’2020) rakstu krājumā.

Ir izvietoti 30 ieraksti individuāli veidotā blogā sociālajā platformā Facebook, pieeja: https://www.facebook.com/MSPBalticSea/?modal=admin_todo_tour vai pēc atslēgvārdiem: @MSPBalticSea. Blogā tiek publicētas aktualitātes un ziņas, kas saistītas ar pētniecības jomu, tostarp populārzinātniskā veidā informējot par projekta īstenošanas gaitu. Šobrīd blogam ir 139 atzīmējumi “patīk” un 143 sekotāji. Blogs ir publiski pieejams ikvienam interesentam. 2. ceturksnī ir arī īstenota dalība Latvijas Universitātes atklājumu un inovāciju pasākumā “LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena”, video pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=EXBCUX7JyoU, ziņa pieejama: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/61719/ Tāpat noris populārzinātniskā raksta sagatavošanas darbi.

 

Projekta III ceturksnī (01.11.2020.-31.01.2021.) veiktās darbības:

Zinātniskās literatūras izpēte un analīze par jūras telpisko plānošanu, tās tiesisko regulējumu un jomas attīstības tendencēm un darbs ar praktiskās rokasgrāmatas saturu tika veikts arī projekta III ceturksnī. Papildus tika uzsākta kontaktu apzināšana projekta ietvaros paredzēto padziļināto interviju veikšanai.

 

Projekta III ceturksnī ir īstenota dalība šādos tiešsaistes pasākumos (konferencēs un semināros):

1) 01. – 30.11.2020.

- “International cooperation in the context of MSP and Blue Economy in the Western Mediterranean” (“Starptautiskā sadarbība JTP un zilās ekonomikas kontekstā Vidusjūras rietumu daļā”) (03.11.2020.);

- “Marine biodiversity in a changing climate: How do we best enable the Baltic Sea ecosystem to be part of the solution?” ("Jūras bioloģiskā daudzveidība mainīgajā klimatā: kā mēs vislabāk varam panākt, lai Baltijas jūras ekosistēma būtu daļa no risinājuma?") (05.11.2020.);

- 2nd BSR Planning Forum (2. Baltijas jūras reģiona plānošanas forums) (11.11.2020.);

- “Final Ocean Governance Conference: Action Insights and Foreshadowing Challenges” (“Pēdējā okeāna pārvaldības konference: ieskats darbībās un problēmu paredzēšana”) (19. – 20.11.2020.);

- “Blue spaces: How to promote health and wellbeing in Europe” (“Zilās telpas: kā veicināt veselību un labklājību Eiropā”) (20.11.2020.);

- Info Day “Blue Economy Window 2020” (Informatīvā diena “Zilās ekonomikas logs 2020”) (24.11.2020.);

- “Blue Platform: Mapping perspectives of the blue bio-economy in the Baltic States” (“Zilā platforma: Zilās bioekonomikas perspektīvu kartēšana Baltijas valstīs”) (26.11.2020.);

- “Nature inclusive design of offshore infrastructure – How can we design offshore systems to safeguard healthy marine ecosystems?” (“Iekštelpu ārzonas infrastruktūras projektēšana - kā mēs varam izstrādāt ārzonas sistēmas, lai aizsargātu veselīgas jūras ekosistēmas?”) (27.11.2020.).

 

2. 01. – 31.12.2020.

- “Common Maritime Agenda for the Black Sea – Regional Stakeholders Conference” (“Melnās jūras kopīgā jūras programma – reģionālā ieinteresēto personu konference”) (10.12.2020.);

- “Building a fully sustainable aquaculture sector: strengthening ties with southern partners” (“Pilnībā ilgtspējīgas akvakultūras nozares veidošana: sakaru stiprināšana ar dienvidu partneriem”) (11.12.2020.);

- “Setting the Course for a Sustainable Blue Planet – EU International Ocean Governance Forum” (“Kursa noteikšana ilgtspējīgai zilajai planētai - ES Starptautiskais okeāna pārvaldības forums”) (14. – 16.12.2020.).

 

3. 01. – 31.01.2021.

- “MSP Nature 2021” (“JTP Daba 2021”) (19. – 21.01.2021.);

- “BlueInvest Day 2021” (“BlueInvest diena 2021”) (26.01.2021.);

- “Integrating an ecosystem-based approach into maritime spatial planning” (“Uz ekosistēmu balstītas pieejas integrēšana jūras telpiskajā plānošanā”) (27.01.2021.);

- “A blue dimension to the Green Deal: The way towards a sustainable recovery of the blue economy in Europe” (“Zilā dimensija zaļajā darījumā: ceļš uz ilgtspējīgu zilās ekonomikas atveseļošanos Eiropā”) (28.01.2021).

 

Projekta III ceturksnī ir iesniegta kopīga publikācija “A Multipurpose, Multidimensional and Interest-Driven Marine Cadastre as an Integral Part of Maritime Spatial Planning for the Baltic Sea Region” (“Daudzfunkcionāls, daudzdimensionāls un interešu virzīts jūras kadastrs kā Baltijas jūras reģiona jūras telpiskās plānošanas neatņemama sastāvdaļa”) publicēšanai konferences “New Challenges in Economic and Business Development 2021: Post-Crisis Economy” (“Jauni izaicinājumi ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībā 2021: Pēckrīzes ekonomika”), ko organizē Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, rakstu krājumā (plānota indeksācija Web of Science). Publikācija ir īstenota sadarbībā ar Dr.sc.ing., prof. Jāni Kaminski (Rīgas Tehniskā Universitāte), Dr.sc.ing., prof. Kamilu Kovaļčiku (Kamil Kowalczyk) (Varmijas un Mazūrijas universitāte Olštinā), Dr.iur. Severīnu Miķalaku (Severine Michalak) (Énergies de la Mer), Mg.sc.soc. Līgu Ozoliņu (“Grupa93”, SIA) un Mg.oec. Ivetu Stāmuri (Rīgas Tehniskā Universitāte). Rakstā aprakstītais pētījums tiks prezentēts konferences laikā 2021. gada 13. – 15. maijā.

Iesniegts pieteikums un apstiprināta dalība Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Šajā konferencē tiks prezentēts pētījums “Jūras teritorijas plānošanas tiesiskie principi un to piemērošana Baltijas jūras teritorijas plānošanā”. Noris arī publikācijas sagatavošanas darbi.

Ir izvietoti 12 ieraksti individuāli veidotā blogā sociālajā platformā Facebook, pieeja: https://www.facebook.com/MSPBalticSea/?modal=admin_todo_tour vai pēc tēmtura: @MSPBalticSea. Bloga sekotāju skaits pakāpeniski pieaug. Turpina noritēt populārzinātniskā raksta sagatavošanas darbi.

 

Projekta IV ceturksnī (01.02.2021.–30.04.2021.) veiktās darbības:

Projekta IV ceturksnī tika turpināta kontaktu apzināšana projekta ietvaros paredzēto padziļināto interviju veikšanai un interviju jautājumu sagatavošana. Izpētot zinātnisko literatūru un veicot analīzi par tās tiesisko regulējumu un jomas attīstības tendencēm, tika pilnveidots praktiskās rokasgrāmatas plānotais saturs un veiktas iestrādnes tās uzmetuma veidošanā.

Projekta IV ceturksnī ir īstenota dalība šādos tiešsaistes pasākumos (konferencēs un semināros) (tiešsaistes pasākumu pieejamie pavaddokumenti ir pievienoti sadaļā “Rezultātu dokumenti”):

 1. 2021. gada 16. februārī – “Sharing national MSP practices worldwide: GERMANY” (“Dalīšanās ar nacionālo JTP praksi visā pasaulē: VĀCIJA”),
 2. 2021. gada 16. februārī – “What state aid rules to support the recovery in maritime and insular regions?” (“Kādi valsts atbalsta noteikumi veicina atveseļošanos jūras un salu reģionos?”),
 3. 2021. gada 25. martā – “Integrating the ecosystem-based approach (EBA) into maritime spatial planning (MSP)” (“Uz ekosistēmu balstītas pieejas integrēšana jūras telpiskajā plānošanā”),
 4. 2021. gada 20. aprīlī – “EU International Ocean Governance Forum 2021: Setting the Course for a Sustainable Blue Planet” (“ES Starptautiskais okeāna pārvaldības forums 2021. gads: ilgtspējīgas zilās planētas kursa noteikšana”).

Projekta IV ceturksnī tika veikti nepieciešamie labojumi kopīgās zinātniskās publikācijas “A Multipurpose, Multidimensional and Interest-Driven Marine Cadastre as an Integral Part of Maritime Spatial Planning for the Baltic Sea Region” (“Daudzfunkcionāls, daudzdimensionāls un interešu virzīts jūras kadastrs kā Baltijas jūras reģiona jūras telpiskās plānošanas neatņemama sastāvdaļa”) gala versijai. Tā ir iesniegta publicēšanai konferences “New Challenges in Economic and Business Development 2021: Post-Crisis Economy” (“Jauni izaicinājumi ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībā 2021: Pēckrīzes ekonomika”), ko organizē Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, rakstu krājumā (plānota indeksācija Web of Science).

2021. gada 9. februārī īstenota dalība Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē (sekcijā “Civiltiesības mainīgu apstākļu laikā”), uzstājoties ar zinātnisko referātu “Jūras teritorijas plānošanas tiesiskie principi un to piemērošana Baltijas jūras teritorijas plānošanā”.

Projekta IV ceturksnī ir publicēts zinātniskais raksts “Identifying challenges to the implementation of maritime spatial plans in the Baltic States” (“Jūras teritorijas plānojuma ieviešanas izaicinājumu identifikācija Baltijas valstīs”) Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā.

Projekta IV ceturksnī ir publicēts zinātniskais raksts “Maritime Spatial Planning as “Key Enabler” of Blue Growth through “Just Transformations” in the European Union” (“Jūras telpiskā plānošana kā zilās izaugsmes “galvenais iespējotājs”, izmantojot “taisnīgas transformācijas” Eiropas Savienībā”) 8. starptautiskās zinātniskās konferences “Izmaiņas sociālajā un uzņēmējdarbības vidē” (the 8th International Conference Changes in Social and Business Environment – CISABE’2020) rakstu krājumā.

Ir izvietoti 6 ieraksti individuāli veidotā blogā sociālajā platformā Facebook vai pēc tēmtura: @MSPBalticSea.

 

Projekta V ceturksnī (01.05.2021.-30.07.2021.) veiktās darbības:

Projekta V ceturksnī tika pilnveidota kontaktu datu bāze projekta ietvaros paredzēto padziļināto interviju veikšanai un interviju jautājumu precizēšana. Tika turpināts darbs pie rokasgrāmatas uzmetuma, analizējot zinātnisko literatūru un veicot padziļinātu jūras telpiskā plānojuma politisko dokumentu un tiesību aktu analīzi Baltijas jūras reģiona valstīs, salīdzinot to ar politiskajiem uzstādījumiem un tiesisko regulējumu arī citviet Eiropā un pasaulē.

Projekta V ceturksnī ir īstenota dalība šādos tiešsaistes pasākumos (konferencēs un semināros):

 1. 2021. gada 6. maijā – “Zinātniskās publikācijas rakstīšanas process un bibliometrija” (organizētājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra) – vispārējo akadēmisko prasmju uzlabošanai,
 2. 2021. gada 17. maijā – “Integrating the ecosystem-based approach (EBA) into maritime spatial planning (MSP)” (“Uz ekosistēmu balstītas pieejas integrēšana jūras telpiskajā plānošanā”),
 3. 2021. gada 18. maijā – “Towards an Atlantic Vision for Maritime Spatial Planning” (“Ceļā uz Atlantijas redzējumu jūras teritorijas plānošanai”),
 4. 2021. gada 20. – 21. maijā – European Maritime Day 2021 (Eiropas Jūras diena 2021),
 5. 2021. gada 1. – 2. jūnijā – 4th Baltic MSP Forum (4. Baltijas Jūras telpiskās plānošanas forums).

2021. gada 14. maijā īstenota dalība Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 13. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “New Challenges in Economic and Business Development 2021: Post-Crisis Economy” (“Jauni izaicinājumi ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībā 2021: Pēckrīzes ekonomika”). Konferences ietvaros tika prezentēts kopīgs zinātnisks pētījums, kas īstenots ar citiem autoriem, kā Dr.sc.ing., prof. Jāni Kaminski (Rīgas Tehniskā Universitāte), Dr.sc.ing., prof. Kamilu Kovaļčiku (Kamil Kowalczyk) (Varmijas un Mazūrijas universitāte Olštinā), Dr.iur. Severīnu Miķalaku (Severine Michalak) (Énergies de la Mer), Mg.sc.soc. Līgu Ozoliņu (“Grupa93”, SIA) un Mg.oec. Ivetu Stāmuri (Rīgas Tehniskā Universitāte). Kopīgā pētījuma rezultāti tika ziņoti zinātniskā referāta “A Multipurpose, Multidimensional and Interest-Driven Marine Cadastre as an Integral Part of Maritime Spatial Planning for the Baltic Sea Region” (“Daudzfunkcionāls, daudzdimensionāls un interešu virzīts jūras kadastrs kā Baltijas jūras reģiona jūras telpiskās plānošanas neatņemama sastāvdaļa”) ietvaros. Šāda paša nosaukuma zinātniskais raksts ir publicēts šīs konferences rakstu krājumā.

Projekta V ceturksnī sagatavota un publicēta populārzinātniska publikācija "Jūras telpiskās izmantošanas aktualitāte un plānošana" biedrības "Vides Vārds" vietnē – žurnālā par zaļo dzīvesveidu "Vides Vēstis".

Sagatavots un apstiprināts pieteikums "Perspective of legal principles of maritime spatial planning and land-sea interaction: case studies from the Baltic Sea Region" (Jūras telpiskās plānošanas un sauszemes un jūras mijiedarbības juridisko principu perspektīva: gadījumu izpēte no Baltijas jūras reģiona”) ikgadējai starptautiskajai zinātniskai konferencei “Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2021” (“Globalizācija un tās socioekonomiskās sekas 2021”), ko rīko Žilinas universitāte no 2021. gada 13. līdz 14. oktobrim Slovākijā.

Ir izvietoti 12 ieraksti individuāli veidotā blogā sociālajā platformā Facebook, pieeja: (tēmturis: @MSPBalticSea).

 

Projekta VI ceturksnī (01.08.2021.–31.10.2021.) veiktās darbības:

Projekta VI ceturksnī tika īstenotas nozīmīgas zinātniskās aktivitātes, kā virtuālās mobilitātes, aktīva dalība konferencēs un semināros, tīklošanās pasākumi, tostarp lai pilnveidotu kontaktu datu bāzi projekta ietvaros paredzēto padziļināto interviju veikšanai, un zinātnisko rakstu sagatavošana, kā arī sabiedrības informēšanas pasākumi.

No 2021. gada 5. līdz 22. augustam veikta virtuālā mobilitāte, īstenojot pētniecību Jūrniecības institūtā Gdaņskā Gdiņas Jūrniecības universitātē (Polija) / Helmholtz Zentrum Geesthacht (Vācija). Pētniecības ietvaros tika veikta jūras telpiskās plānošanas funkcionālā salīdzināšana, balstoties uz pieņemtajiem vai plānotajiem jūras teritorijas plāniem Eiropas Savienības dalībvalstīs un Lielbritānijā.  

2021. gada 17. septembrī īstenota dalība ar zinātnisko referātu "Maritime Spatial Planning “Know-How” of the Baltic Sea Region and the African Atlantic Region: Mutual Learning Possibilities" ("Baltijas jūras reģiona un Āfrikas Atlantijas reģiona jūras telpiskās plānošanas zinātība: savstarpējas mācīšanās iespējas") Dienvidāfrikas vides tiesību asociācijas ikgadējā konferencē. 

2021. gada 13. oktobrī iesniegta zinātniskā publikācija "Land-sea interactions: case studies from the Baltic Sea Region” (“Sauszemes un jūras mijiedarbība: gadījumu izpēte no Baltijas jūras reģiona”) publicēšanai Žilinas Universitātes (Slovākija) konferences Globalizacia 2021 rakstu krājumā. 

2021. gada 15. oktobrī īstenota dalība ar zinātnisko referātu "Maritime Multi-Use Approach in the Baltic Sea Region: Offshore Wind Energy and Tourism Cases" ("Jūras daudzpusīga izmantošana Baltijas jūras reģionā: jūras vēja enerģijas un tūrisma gadījumi") Rīgas Tehniskās universitātes 62. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2021) (Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE’2021)). Zinātniskā referāta līdzautori ir Mg.sc.soc. Līga Ozoliņa (SIA “Grupa93”) un Dr.sc.soc., prof. Diana Saparniene (Klaipēdas Universitāte). Noris darbs pie zinātniskā raksta sagatavošanas.

No 2021. gada 20. septembra līdz 31. oktobrim veikta virtuālā mobilitāte, īstenojot dažādas aktivitātes (dalība konferencēs un semināros, tīklošanās, zinātnisku rakstu sagatavošana) Klaipēdas Universitātē.

Šīs mobilitātes ietvaros klausītāja statusā apmeklēti šādi tiešsaistes pasākumi (konferences un semināri):

 1. 23.09.2021. – Mikola Romera universitātes (Lietuva) Publiskās pārvaldības un biznesa fakultātes rīkotā konference III Starptautiskā zinātniskā konferencē “Whither our Economies – 2021 WOE’21” (“Kur mūsu ekonomikas – 2021 WOE’21”);
 2. 27.09. – 01.10.2021. – ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam 12. ikgadējais forums: REVITALISE, RECOVER, RECHARGE (ATDZĪVOT, ATJAUNOT, UZLĀDĒT);
 3. 05.10.2021. – MSPglobal Initiative noslēguma konference;
 4. 27.10.2021. – UNITED otrais interaktīvais vebinārs.
 

Ir izvietoti 6 ieraksti individuāli veidotā blogā sociālajā platformā Facebook (tēmturis: @MSPBalticSea).

2021. gada 24. septembrī ir īstenota dalība Latvijas Universitātes Jauno tehnoloģiju & inovāciju zināšanu dienu 2021 Zināšanu agorā ar pētījumu "Tiesību principu jaunrade Baltijas jūras plānošanā", informējot plašāku sabiedrību par pētījuma rezultātiem.

 

Projekta VII ceturksnī (01.11.2021.-31.01.2022.) veiktās darbības:

Projekta VII ceturksnī tika īstenotas nozīmīgas zinātniskās aktivitātes, kā mobilitātes gan fiziskā, gan virtuālā formātā, aktīva dalība konferencēs un semināros, tīklošanās pasākumi, tostarp uzsākta daļēji strukturēto padziļināto interviju veikšana ar Baltijas jūras reģiona piekrastes valstu respondentiem, zinātnisko rakstu un praktiskās lietotāja rokasgrāmatas iestrādņu veidošana un sabiedrības informēšanas pasākumi.

No 2021. gada 1.  līdz 15. decembrim tika īstenota mobilitāte, apmeklējot Stokholmas Vides institūtu Stokholmā, Zviedrijā. Tās ietvaros tika prezentēti projekta rezultāti Baltijas jūras seminārā un īstenota dalība citās institūta organizētajās aktivitātēs, kā arī veiktas daļēji strukturētas padziļinātās intervijas.

Kopumā projekta VII ceturksnī ir īstenotas 18 daļēji strukturētas padziļinātās intervijas ar respondentiem no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Vācijas un Zviedrijas.

No 2022. gada 17. janvāra līdz 28. februārim tiek īstenota virtuālā mobilitāte ar projekta sadarbības partneri “Hendrikson & Ko”, OÜ (Igaunija), kuras ietvaros tiek turpināta daļēji strukturētu padziļinātu interviju veikšana, transkripciju sagatavošana un to analīze, kā arī dalība konferencēs, semināros un tīklošanās pasākumos.

Projekta VII ceturksnī iesniegts publicēšanai zinātniskais raksts "Maritime Multi-Use Approach in the Baltic Sea Region: Offshore Wind Energy and Tourism Cases" ("Jūras daudzpusīga izmantošana Baltijas jūras reģionā: jūras vēja enerģijas un tūrisma gadījumi") Rīgas Tehniskās universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2021) (Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskās konferences (SCEE’2021)) rakstu krājumā. Zinātniskā raksta līdzautori ir Mg.sc.soc. Līga Ozoliņa (SIA “Grupa93”) un Dr.sc.soc., prof. Diana Saparniene (Klaipēdas Universitāte).

VII ceturksnī zinātniskā publikācija "Land-sea interactions: case studies from the Baltic Sea Region” (“Sauszemes un jūras mijiedarbība: gadījumu izpēte no Baltijas jūras reģiona”) ir publicēta SHS Web of Conferences 21. starptautiskās zinātniskās konferences “Globalizācija un tās sociāli ekonomiskās sekas 2021” rakstu krājuma ietvaros. Savukārt zinātniskais raksts “Maritime Spatial Planning as “Key Enabler” of Blue Growth through “Just Transformations” in the European Union” (“Jūras telpiskā plānošana kā zilās izaugsmes “galvenais iespējotājs”, izmantojot “taisnīgas transformācijas” Eiropas Savienībā”), kas ir publicēts 8. starptautiskās zinātniskās konferences “Izmaiņas sociālajā un uzņēmējdarbības vidē” (the 8th International Conference Changes in Social and Business Environment – CISABE’2020) rakstu krājumā, ir indeksēts Web of Science datu bāzē.

2022. gada 31. janvārī sadarbībā ar Dr.sc.ing., prof. Jāni Kaminski (Rīgas Tehniskā Universitāte) kā vadošo pētnieku zinātnieku grupā iesniegtas tēzes FIG (Federation of International Surveyors) Kongresam 2022 “Characteristics and dynamics of the Latvian, Lithuanian and Egyptian marine cadastre” (“Latvijas, Lietuvas un Ēģiptes jūras kadastra raksturojums un dinamika”).

Projekta VII ceturksnī klausītāja statusā tika apmeklēti vairāki tiešsaistes pasākumi, kā VASAB organizētais vebinārs “Coherence across land-sea border – practices and experiences from the Baltic Sea” (“Sauszemes un jūras robežas saskaņotība – Baltijas jūras prakse un pieredze”), 4. Baltijas jūras plānotāju sanāksme, seminārs par daudzlīmeņu pārvaldību Baltijas jūras reģionā, Igaunijas JTP noslēguma pārrobežu seminārs un UNITED projekta seminārs “Offshore Platform Operation, Safety and Logistics within the context of multi-use” (“Atkrastes platformas darbība, drošība un loģistika daudzveidīgas izmantošanas kontekstā”), gūstot vērtīgas atziņas par pētniecības jomas aktualitātēm.

Projekta VII ceturksnī ir īstenoti divi publicitātes pasākumi par projekta īstenošanas gaitu specializētām auditorijām – 2021. gada 2. decembrī prezentācija zinātnieku kopienai Baltijas jūras semināra laikā, apmeklējot Stokholmas Vides institūtu, un 2021. gada 9. decembrī uzstājoties teritorijas plānotāju specializētajā konferencē “Eco-friendly Development of Coastal and Marine Areas” (“Videi draudzīga piekrastes un jūras zonu attīstība”) ar ziņojumu.

Ir izvietoti 8 ieraksti individuāli veidotā blogā sociālajā platformā Facebook (tēmturis: @MSPBalticSea).

 

Projekta VIII ceturksnī (01.02.2022.-30.04.2022.) veiktās darbības:

Projekta VIII ceturksnī tika šādas zinātniskās aktivitātes: virtuālās mobilitātes, vērienīga padziļināto interviju veikšana un to transkripciju sagatavošana, dalība konferencēs un semināros, tīklošanās pasākumi, kā arī tika turpināts darbs pie zinātnisko un populārzinātnisko rakstu un praktiskās lietotāja rokasgrāmatas sagatavošanas un veikti sabiedrības informēšanas pasākumi.

Kopumā projekta VIII ceturksnī tika veiktas 42 daļēji strukturētas padziļinātās intervijas. Respondenti pārstāvēja tādas valstis kā Latvija, Lietuva, Igaunija, Dānija, Polija, Somija, Vācija un Zviedrija. Tika intervēti arī uzņēmēji, kas pārstāv Zilās izaugsmes nozares, tostarp no Horvātijas un Portugāles.

2022. gada 28. februārī tika pabeigta virtuālā mobilitāte, kas tika uzsākta 2022. gada 17. janvārī, ar projekta sadarbības partneri “Hendrikson & Ko”, OÜ (Igaunija). Tās ietvaros tika gan veiktas daļēji strukturētas padziļinātas intervijas, gan sagatavotas un analizētas transkripcijas, gan īstenota dalība konferencēs, semināros un tīklošanās pasākumos.

2022. gada februārī zinātniskais raksts "Maritime Multi-Use Approach in the Baltic Sea Region: Offshore Wind Energy and Tourism Cases" ("Jūras daudzpusīga izmantošana Baltijas jūras reģionā: jūras vēja enerģijas un tūrisma gadījumi") ir publicēts Rīgas Tehniskās universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2021) (Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskās konferences (SCEE’2021)) rakstu krājumā. Zinātniskā raksta līdzautori ir Mg.sc.soc. Līga Ozoliņa (SIA “Grupa93”) un Dr.sc.soc., prof. Diana Saparniene (Klaipēdas Universitāte).

No 2022. gada 11. aprīļa līdz 15. jūnijam tiek īstenota virtuālā mobilitāte Austrumsomijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, grupā “RESOURCE – Sustainable Resource Society: Circural Economy, Energy and Raw Materials”, kuras ietvaros tiek turpināta daļēji strukturētu padziļinātu interviju veikšana, transkripciju sagatavošana un to analīze, populārzinātniskā raksta izstrāde un dalība konferencēs, semināros un tīklošanās pasākumos.

Projekta VIII ceturksnī pēcdoktorante piedalījās LNB izstrādātajā izglītības programmā “Atvērtā zinātne un komunikācija”. Izglītības programmas nobeigums ir plānots 2022. gada 6. maijā, un tās apjoms ir 76 h.

Projekta VIII ceturksnī klausītāja statusā tika apmeklēti vairāki tiešsaistes pasākumi, kā 5. Baltijas jūras plānotāju sanāksme, BlueInvest diena 2022, vebinārs “Reconciling Biodiversity and Climate Ambitions: Offshore Renewable Energy” (“Bioloģiskās daudzveidības un klimata ambīciju saskaņošana: atjaunīgā enerģija jūrā”) un WindWorks konference.

2022. gada 22. februārī tika īstenota dalība ar prezentāciju “Multi-use possibilities for sustainable maritime tourism in the Baltic Sea Region” (“Daudzpusīgas izmantošanas iespējas ilgtspējīgam jūras tūrismam Baltijas jūras reģionā”) Baltijas jūras valstu padomes rīkotajā konferencē “BRANDING of the Baltic Sea Region as a Single Maritime Destination for sustainable coastal tourism” (“Baltijas jūras reģiona BRANDINGS kā vienots jūras galamērķis ilgtspējīgam piekrastes tūrismam”). Šīs aktivitātes mērķis bija pētījuma rezultātu prezentēšana plašākai sabiedrībai – citu nozaru zinātniekiem, informācijas vākšana pētījumiem un rakstiem, kontaktu veidošana un tīklošanās.

2022. gada 27. aprīlī virtuālās mobilitātes ietvaros tika veikta prezentācija “"EIA System of Latvia – Viewpoints from the EIA Quality and Marine Perspectives" ("Latvijas IVN sistēma – skatījumi no IVN kvalitātes un jūras perspektīvas") Austrumsomijas Universitātes Juridiskās fakultātes rīkotajā seminārā par IVN kvalitāti studentiem.

Projekta VIII ceturksnī tika īstenots darbs pie zinātniskās publikācijas “Characteristics and dynamics of the Latvian, Lithuanian and Egyptian marine cadastre” (“Latvijas, Lietuvas un Ēģiptes jūras kadastra raksturojums un dinamika”) sagatavošanas sadarbībā ar Dr.sc.ing., prof. Jāni Kaminski (Rīgas Tehniskā Universitāte) kā vadošo pētnieku zinātnieku grupā FIG (Federation of International Surveyors) Kongresam 2022.

Ir izvietoti 4 ieraksti individuāli veidotā blogā sociālajā platformā Facebook (tēmturis: @MSPBalticSea).

 

Projekta IX ceturksnī (01.05.2022.-31.07.2022.) veiktās darbības:

Projekta IX ceturksnī tika veiktas šādas zinātniskās aktivitātes: virtuālā mobilitāte, pabeigta padziļināto interviju veikšana un turpināta to transkripciju sagatavošana, dalība konferencēs un semināros, tīklošanās pasākumi. Tika arī turpināts darbs pie zinātnisko un populārzinātnisko rakstu un praktiskās lietotāja rokasgrāmatas sagatavošanas un veikti sabiedrības informēšanas pasākumi.

Projekta IX ceturksnī tika pabeigta daļēji strukturēto padziļināto interviju veikšana.

2022. gada 17. jūnijā tika arī pabeigta virtuālā mobilitāte, kas tika uzsākta 2022. gada 11. aprīlī sadarbībā ar Austrumsomijas Universitātes Juridisko fakultāti, grupu “RESOURCE – Sustainable Resource Society: Circural Economy, Energy and Raw Materials” (“RESURSI — ilgtspējīgu resursu sabiedrība: aprites ekonomika, enerģija un izejvielas”), lai sagatavotu padziļinātu daļēji strukturētu interviju transkripcijas un veiktu to satura analīzi, kā arī atbilstoši pētniecības nepieciešamībai veiktu jaunas  intervijas. Papildus pēcdoktorantūras pētniece veica poplārzinātniskā un zinātnisko rakstu sagatavošanas darbus un piedalījās Austrumsomijas Universitātes un citu institūciju/organizāciju rīkotajos tiešsaistes/hibrīdveida pasākumos, kas saistīti ar pētniecības jomu. Interviju materiāli tiks integrēti jūras telpiskās plānošanas praktiskajā lietotāja rokasgrāmatā, tādējādi papildinot projekta īstenošanas rezultātus ar ekspertu vērtējumiem.

Sagatavots un iesniegts zinātniskais raksts “Characteristics and Dynamics of the Latvian, Lithuanian and Egyptian Marine Cadastre” (“Latvijas, Lietuvas un Ēģiptes jūras kadastra raksturojums un dinamika”) sadarbībā ar citiem autoriem: Jāni Kaminski (Rīgas Tehniskā universitāte), Mina Adel Shokry Fahim (Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte), Konrādu Jankunu (Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte) un Ivetu Stāmuri (Rīgas Tehniskā universitāte), XXVII FIG kongresam Varšavā, Polijā, 2022. gada 11.–15. septembrī.

No 2022. gada 1. augusta tiek īstenota divu mēnešu virtuālā mobilitāte Tartu Universitātes Juridiskajā fakultātē. Tās  ietvaros tiek turpināta daļēji strukturētu padziļinātu interviju transkripciju sagatavošana un to analīze, darbs pie zinātnisko un populārzinātnisko rakstu izstrādes un īstenota dalība konferencēs, semināros un tīklošanās pasākumos.

Projekta IX ceturksnī klausītāja statusā tika apmeklēti vairāki tiešsaistes pasākumi, kā “Matchmaking for Business Cooperation on Blue Growth in Europe” (“Partneru atlase biznesa sadarbībai Zilās Izaugsmes ietvaros Eiropā”), VASAB sekretariāta organizētais VASAB ieinteresēto personu seminārs par VASAB Vīzijas 2040 melnraksta pielietošanu, dažādas Eiropas Jūras dienas 2022 (European Maritime Day 2022) aktivitātes, hibrīdkonference “Planning traditions and transitions on land and at sea” (“Plānošanas tradīcijas un pārejas uz sauszemes un jūrā”) Bredas Lietišķo zinātņu universitātē, VASAB sekretariāta organizētais vebinārs “Offshore wind energy: Challenges and opportunities emerging from new European expansion targets” (“Jūras vēja enerģija: izaicinājumi un iespējas, kas izriet no jauniem Eiropas paplašināšanās mērķiem”), “Planning for the future of Europe’s Marine Space – MSP Stakeholder Conference” (“Eiropas jūras telpas nākotnes plānošana — JTP ieinteresēto personu konference”) un YOUMARES seminārs par okeāna pārvaldību.

Ir izvietoti 4 ieraksti individuāli veidotā blogā sociālajā platformā Facebook (tēmturis: @MSPBalticSea).

Projekta X ceturksnī (01.08.2022.-31.10.2022.) veiktās darbības:

Projekta X ceturksnī tika īstenotas šādas zinātniskās aktivitātes: virtuālā mobilitāte, turpināta padziļināto interviju transkripciju sagatavošana, populārzinātnisko un zinātnisko rakstu sagatavošana, dalība konferencēs un semināros, tīklošanās pasākumi, praktiskās lietotāja rokasgrāmatas sagatavošanas darbs un sabiedrības informēšanas pasākumi.

No 2022. gada 1. augusta līdz 10. oktobrim norisinājās virtuālā mobilitāte Tartu Universitātes Juridiskajā fakultātē. Virtuālās mobilitātes  ietvaros tika turpināta daļēji strukturētu padziļinātu interviju transkripciju sagatavošana un to satura analīze, darbs pie zinātnisko un populārzinātnisko rakstu izstrādes un īstenota dalība konferencēs, semināros un tīklošanās pasākumos.

2022. gada 13. septembrī tika prezentēts ziņojums “Characteristics and Dynamics of the Latvian, Lithuanian and Egyptian Marine Cadastre” (“Latvijas, Lietuvas un Ēģiptes jūras kadastra raksturojums un dinamika”), kas balstīts uz tāda paša nosaukuma rakstu, XXVII FIG kongresā, kas norisinājās no 2022. gada 11. septembra līdz 15. septembrim Varšavā, Polijā. Prezentāciju īstenoja raksta līdzautors Dr.sc.ing., prof. Jānis Kaminskis (Rīgas Tehniskā Universitāte).

Sagatavots un publicēts populārzinātnisks raksts “Exclusive: an analysis of the three Baltic States that have launched maritime planning for offshore wind” (“Ekskluzīvi: analīze par trīs Baltijas valstu jūras vēja plānošanu”) (“Exclusif: une analiz sur les trois Etats Baltes qui ont lancé une planification maritime pour éolien ne mer” – franču valodā) tiešsaistes portālā Energies de La Mer.  Tas tika sagatavots sadarbībā ar nozares speciālistiem: Kvido Kartau (Kuido Kartau), “Saare Wind Energy” valdes locekli, un Riti Kevelaiti (Rytis Kėvelaitis), vecāko (ārējo) jūras vēja enerģijas attīstības padomnieku Skandināvijā un Baltijā (“RWE”). Tulkojumu franču valodā nodrošināja Séverine Michalak, juridiskā eksperte, jūras atjaunojamās enerģijas tiesību speciāliste.

Sagatavots un iesniegts publicēšanai populārzinātnisks raksts “Jūras telpiskās plānošanas aktualitātes Eiropas Savienības piekrastes dalībvalstīs Baltijas jūras reģionā” izdevumā “Jurista Vārds”. Tā izstrādē tika veidota sadarbība ar projekta sadarbības partneri – SIA “Grupa93” projektu vadītāju, publiskās pārvaldes eksperti Līgu Ozoliņu, kas uzraudzīja raksta sagatavošanu un veica teksta rediģēšanu.

Projekta X ceturksnī tika apmeklēti vairāki tiešsaistes pasākumi, no kuriem lielāko daļu veidoja saziņa ar citiem autoriem saistībā ar zinātnisko rakstu sagatavošanu starptautisku pētnieku grupā. Klausītāja statusā tika apmeklēti šādi pasākumi: Baltic Stakeholder Conference 2022 on Climate Change in the Baltic Sea” (“Baltijas ieinteresēto personu konference 2022. gadā par klimata pārmaiņām Baltijas jūrā”), Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) ikgadējā konference (ICES Annual Science Conference (ASC) 2022) un seminārs “Assessing the balance between nature and people in European seas: Maritime Spatial Planning in the North Sea and North-East Atlantic” (“Līdzsvara starp dabu un cilvēkiem novērtējums Eiropas jūrās: jūras telpiskā plānošana Ziemeļjūrā un Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā”).

Ir izvietoti 5 ieraksti individuāli veidotā blogā sociālajā platformā Facebook (tēmturis: @MSPBalticSea).

Pēdējās izmaiņas veiktas