Projekta nosaukums: Efektīvas jūras telpiskās plānošanas regulējuma ietvars un īstenošanas izaicinājumi un paraugprakses piemēri Baltijas jūras kontekstā
Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/514
Projekta sadarbības partneri:

 • Tartu Universitāte (University of Tartu)
 • Viļņas Universitāte (Vilnius University)
 • Klaipēdas Universitāte (Klaipeda University)
 • “Grupa93”, SIA (Latvija)
 • “Hendrikson & Ko”, OÜ (Igaunija)

Projekta īstenošanas termiņš: 01.05.2020. – 30.04.2023.
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133,805.88 EUR, LU daļa 5 % – 6,690.31 EUR
Projekta mērķis: nodrošināt tiesiskās vides caurskatāmību, atvieglojot efektīvas Baltijas jūras teritorijas plānošanas ieviešanu saskaņā ar tās tiesisko regulējumu tiesību normu piemērotājiem, nozares pārstāvjiem un teritorijas plānošanas speciālistiem ikdienas praksē.

Projekta rezultāti:

 • sešas zinātniskās publikācijas (trīs no tām publicētas Web of Science/Scopus un vismaz viena ar citēšanas indeksu 50% no nozares vidējā),
 • dalība ar ziņojumiem sešās zinātniskās konferencēs,
 • trīs populārzinātniskie raksti,
 • 72 populārzinātniski bloga ieraksti par aktualitātēm un ziņām, kas saistītas ar pētniecības jomu, tostarp populārzinātniskā veidā informējot par projekta īstenošanas gaitu,
 • trīs atklātās lekcijas vai līdzīga veida pasākumi,
 • deviņas starptautiskās mobilitātes,
 • praktiskā lietotāja rokasgrāmata.

Papildu informācija par projekta īstenošanu:

Pētījums būs praktiska rakstura moderns pētījums, kas aplūko jūras teritorijas plānošanas ieviešanas jautājumus. Šāda veida veida jomas pētījumam ir būtiska nacionālā nozīme, lai izveidotu pamatu praktiskai jūras teritorijas plānošanas un tās tiesiskā ietvara ieviešanai, līdzsvarojot ekonomisko attīstību ar vides aizsardzības prasībām un veicinot ilgtspējas mērķu sasniegšanu jūras vidē. Tādējādi pētījums nodrošinās jūras teritorijas plānojuma ilgtspējas, efektivitātes un labas pārvaldības principu ievērošanu. Projekta galvenās mērķauditorijas ietver jūras teritorijas plānošanas un ar to saistīto tiesību normu piemērotājus, nozares pārstāvjus un teritorijas plānošanas speciālistus. Pētījuma rezultāti būs noderīgi arī tiesību zinātnes un citu zinātņu pētnieku darbā, studiju procesā un plašākas sabiedrības izpratnes veidošanai par jūras teritorijas plānošanas jautājumiem.

Projekta I ceturksnī (01.05.2020.-31.07.2020.) veiktās darbības:

Projekta sākumposmā tika veikta zinātniskās literatūras izpēte un analīze par jūras telpisko plānošanu, tās tiesisko regulējumu un jomas attīstības tendencēm, apkopojot galvenos tematiskos blokus un veicot kopsavilkumu. Tika uzsākta praktiskās rokasgrāmatas satura rādītāja izstrāde.

Lai gūtu labāku priekšstatu par jomas aktualitātēm un ārvalstu pieredzi, īstenota dalība arī vairākos tiešsaistes pasākumos, kā Dienvidāfrikas Vides tiesību asociācijas ekspertu tikšanās un diskusijas par dokumentālo filmu “A Plastic Ocean” (“Plastmasas okeāns”) 2020. gada 26. maijā; projekta “United” tīmekļa seminārs “Challenges, Risks, and Barriers for the Large-Scale Commerical Roll-out of Ocean Multi-Use” (“Izaicinājumi, riski un šķēršļi liela mēroga komerciālai okeāna daudzfunkcionālai ieviešanai”) 2020. gada 3. jūnijā; Pasaules Ekonomikas foruma (World Economic Forum) Virtuālajos okeāna dialogos no 2020. gada 1. jūnija līdz 5. jūnijam; “WestMed” iniciatīvas reģionālajā seminārā “Marine spatial planning in the West Mediterranean” (“Jūras telpiskā plānošana Vidusjūras rietumos”) 2020. gada 24. jūnijā; “Westmed” iniciatīvas Itālijas nacionālajā pasākumā “Maritime Spatial Planning in Italy and in the Western Mediterranean Basin” (“Jūras telpiskā plānošana Itālijā un Vidusjūras rietumu reģionā”) 2020. gada 25. jūnijā; MSProadmap organizētajā vebinārā “Economic Impacts of Maritime Spatial Planning” (“Jūras teritorijas plānošanas ekonomiskā ietekme”) 2020. gada 29. jūnijā, kā arī Jūras tehnikas, zinātnes un tehnoloģijas institūta (The Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST)) ikgadējā konferencē no 2020. gada 6. – 17. jūlijam.

2020. gada 28. – 29. maijā tika īstenota dalība Daugavpils Universitātes 62. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, uzstājoties ar zinātnisko referātu. Rezultātā ir publicētas ziņojuma konferenču tēzes, kā arī sagatavota zinātniskā publikācija angļu valodā "Identification of challenges of the maritime spatial plans’ implementation in the Baltic States" ("Jūras teritorijas plānojuma ieviešanas izaicinājumu identifikācija Baltijas valstīs"), kas ir iesniegta publicēšanai Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā.

Akceptēts pieteikums dalībai Vroclavas Universitātes 7. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Education, Culture, Society” (“Izglītība, kultūra, sabiedrība”), kas norisināsies no 2020. gada 11. līdz 13. septembrim. Ziņojuma nosaukums:  “Methods and Tools for Democratising Decision Making in the Realm of Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea” (“Metodes un instrumenti lēmumu pieņemšanas demokratizēšanai Baltijas jūras jūras telpiskās plānošanas jomā”).

Ir izveidota bloga struktūra un publicēti pirmie seši izmēģinājuma ieraksti latviešu un angļu valodā. Blogā tiek publicētas aktualitātes un ziņas, kas saistītas ar pētniecības jomu, tostarp populārzinātniskā veidā informējot par projekta īstenošanas gaitu.

Ir sagatavots viens zinātniskā raksta melnraksts, kā arī noris vēl viena zinātniskā un populārzinātniskā raksta sagatavošanas darbi.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas