Projekta nosaukums: Vai gatavi krīzei? Mājsaimniecību uzkrājumu veidošanas stratēģijas un to veicināšana

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/4/20/612

Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2021.–30.06.2023.

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: Pētījuma kopējās izmaksas ir plānotas 111 504,90 eiro apmērā, LU daļa 5 % – 5,575.25 EUR

Projekta mērķis: Izpētīt mājsaimniecību uzkrājumu veidošanas paradumus Baltjas valstīs un veicināt mājsaimniecību uzkrājumu veidošanu. Latvijā uzkrājumu veidošanas tradīcija ir vāja un tā nav būtiski mainījusies pēdējās desmitgades laikā. Saskaņā ar Eurostat datiem, Latvijas mājsaimniecību uzkrājumi ir uz pusi zemāki nekā vidēji Eiropas Savienībā. Tajā pašā laikā Lietuvā un Igaunijā pēc 2008. gada krīzes uzkrājumu īpatsvars no mājsaimniecības budžeta ir ieņēmis atšķirīgu trajektoriju no Latvijā pastāvošā. Tas rada divkāršu paradoksu: pirmkārt, mājsaimniecību uzkrājumu veidošanas stratēģijas neatbilst populārajām paradigmātiskajām teorijām par dzīves ciklu un ienākumu stabilitāti. Otrkārt, vairs nav iespējams runāt par viendabīgu, kaut atšķirīgu, Austrumeiropas valstu uzkrājumu veidošanas kultūru, jo acīmredzami pastāv reģionālas atšķirības uzkrājumu veidošanā. Lai noskaidrotu, kādas ir uzkrājumu veidošanas stratēģijas un kas nosaka uzkrājumu veidošanas kultūru, projekta ietvaros plānota aptauja Baltijas valstīs, kā arī divi eksperimentālie pētījumi, lai aptaujas datos iegūto informāciju nostiprinātu ar skaidri identificētām cēloņsakarībām. Līdzšinējie pūliņi veicināt Latvijas iedzīvotāju uzkrājumus, koncentrējoties uz finanšu pratību saskaņā ar Latvijas finanšu pratības 2014-2020 stratēģiju, nav nesuši būtiskus uzlabojumus. Šis projekts piedāvā izstrādāt zinātniski pamatotas rekomendācijas, kā uzlabot mājsaimniecību uzkrājumus, ņemot vērā psiholoģijas un ekonomikas uzvedības, kā arī kognitīvo procesu īpatnības, kas raksturīgas cilvēkiem, pieņemot ikdienas lēmumus.

Projekta rezultāti: Pētījuma laikā tiks veikta visaptveroša normatīvo dokumentu analīze, kas saistīta ar uzkrājumu atbalsta mehānismiem Baltijas valstīs, kā arī veikti divi eksperimenti Latvijā. Plānots sagatavot divas zinātniskās publikācijas, monogrāfijas melnrakstu un politikas vadlīniju dokumentu, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar pētījuma secinājumiem un rekomendācijām.

Kontakti: andris32@edu.lu.lv

I ceturksnis (01.03.2021.–31.05.2021.)

Veiktas literatūras studijas un normatīvo aktu analīze, lai sagatavotos aptaujas veikšanai Baltijas valstīs par uzkrājumu veidošanas kultūru.

Normatīvo aktu studijas veiktas divos tematiskajos virzienos:

  1. pensiju sistēmas vēsturiskā izpēte;
  2. pastāvošās nodokļu atlaides uzkrājumu veidošanā.

Literatūras studijas veiktas četros virzienos:

  1. pastāvošās mājsaimniecību patēriņa ;
  2. finanšu pratības ietekme uz uzkrājumu veidošanu;
  3. citvalstu pieredze uzvedības politvadlīniju (behavioral policy) un kognitīvo aizturu (cognitive bias) pielietojumā uzkrājumu veidošanas stimulēšanā;
  4. aptauju dati par uzkrājumu un parādu lielumu un raksturu Baltijas valstu mājsaimniecībās. Literatūras un normatīvo aktu studijas sekmīgi radījušas priekšnosacījumus, lai pētniecības projekta 2021 II periodā tiktu izstrādāts apraksts par Baltijas valstu politiku uzkrājumu veidošanā.

Notikusi tiešsaistes dalība VIAA rīkotajā seminārā 30.03. par Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu 4. atlases kārtas īstenošanu.

LU izvietota informācija par projekta aktivitātēm – A3 izmēra projekta informatīvais plakāts novietots LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4, pie 325. kabineta.

II ceturksnis (01.04.2021.–30.06.2021.)

Pēc literatūras studijām un normatīvo aktu analīzes izstrādāts apraksts par Baltijas valstu politiku uzkrājumu veidošanā. Tādējādi ir iespējams uzsākt darbu pie aptaujas anketas, lai īstenotu aptauju Baltijas valstīs par uzkrājumu veidošanas kultūru.

Politikas pārskats: Mājsaimniecību uzkrājumu veidošana Baltijas valstīs

Notikusi tiešsaistes dalība konferencē "Experimental Finance 2021”, kas norisinājās no 2021. gada 16.-18. jūnijam Insbrukā, Austrijā. Prezentācijas laikā popularizētas projekta aktivitātes, kā arī iegūti vērtīgi komentāri darbam pie monogrāfijas melnraksta un publikācijām.

Publicēts projekta apraksts - radio intervija par projekta aktivitātēm un mērķiem, skaidrojot sabiedrībai šādus jautājumus: kāpēc igauņi krāj naudu, bet mēs to tērējam? Kādi uzkrājumi būtu jāveido? Vai kredīta devēji vēlas laicīgi saņemt atmaksu? Kāpēc Latvijas “treknie gadi” nepavisam nav trekni bībeliskā izpratnē? Kāpēc cilvēki mēdz krāt mantas?

III ceturksnis (01.07.2021.-30.09.2021)

Izstrādāta aptaujas anketa par uzkrājumu veidošanu Baltijas mājsaimniecībām un īstenota iedzīvotāju aptauja Baltijas valstīs par uzkrājumu veidošanas kultūru. Kopumā aptaujāti 3455 respondenti (Latvija – 1147 respondenti; Lietuva – 1142 respondenti; Igaunija – 1166 respondenti) Noticis virtuālais komandējums no 2021. gada 30. augustam līdz 3. septembrim uz Barselonu, Spāniju, lai piedalītos ar prezentāciju Eiropas Socioloģijas asociācijas rīkotajā konferencē, attīstot eksperimentālo metožu pielietošanu sociālajās zinātnēs un tās izvērsumu topošajā monogrāfijā, kā arī īstenotu tīklošanās pasākumus ar pētniekiem Eiropā.

 

IV ceturksnis (01.10.2021.-31.12.2021)

Izanalizēti aptaujas rezultāti par uzkrājumu veidošanu Baltijas mājsaimniecībās un organizēta diskusija par aptaujas rezultātiem. Laikā no 22.11.2021. - 28.11.2021. Berlīnes Sociālo Zinātņu centrā iepazīstināts ar aptaujas rezultātiem izstrādāts aptaujas eksperimenta dizains, lai pārbaudītu sociālo mehānismu noturību indivīdu finanšu izvēlēs.

V ceturksnis (01.01.2022.-31.03.2021)

Attīstīts tiešsaistes eksperimenta dizains, tai skaitā atrodoties starptautiskajā mobilitātē Collegio Carlo Alberto (Turīna Itālija). Iepazīstinot akadēmiskās vides pārstāvjus ar iecerēto tiešsaistes eksperimenta dizainu, saņemot un apkopojot ieteikumus un komentārus, izstrādāta tiešsaistes eksperimenta instrukcija/reglaments jeb pirmsreģistrācijas protokols, lai saskaņā ar projektu plānu nākamajā ceturksnī īstenotu tiešsaistes eksperimentu.

VI ceturksnis (01.03.2022.-30.06.2021)

Īstenots tiešsaistes eksperimenta dizains Latvijā un Igaunijā, kopumā iesaistot 450 iedzīvotājus (katrā valstī 225 respondenti). Eksperimentālais dizains, kas attīstīts, atrodoties starptautiskajā mobilitātē Collegio Carlo Alberto (Turīna Itālija), ļauj identificēt virzītāju un finanšu stimulu ietekmi uz uzkrājumu veidošanu.

VII ceturksnis (01.06.2022.-30.09.2021)

Veikta tiešsaistes eksperimenta datu analīze un darbs pie zinātniskās publikācijas melnraksta. Notikusi tikšanās ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, lai pārrunātu sadarbības iespējas lauka eksperimenta īstenošanā.

VII ceturksnis (01.10.2022.-31.12.2022)

Publicēta zinātniskais raksts "Nudging Debtors with Nonperforming Loans: Evidence from Three Field Experiments " žurnālā Journal of Behavioral Experimental Finance, kura citējamības indekss ir virs 50% no nozares vidējā. Publikācija atrodama šeit: https://doi.org/10.1016/j.jbef.2022.100776

Turpinātas pārrunas ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Labklājības ministriju par sadarbības iespējām lauka eksperimenta īstenošanā.

IX ceturksnis (01.01.2023.-31.03.2023)

Tiešsaistes eksperimenta rezultāti prezentēti BICEPS/SSE Riga research seminārā 2023. gada 30. martā. Īstenots lauka eksperiments par pavirzītāju ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju uzvedību COVID-19 pandēmijas kontekstā. Pētījuma rezultāti prezentēti ieinteresēto personu tikšanās laikā Valsts Kancelejā 2023. gada 10. martā. Publicēts populārzinātnisks raksts par virzītāju potenciālu valsts pārvaldē. Tas skatīts "staignāju" (sludge) kontekstā, par ko līdz šim Latvijas publiskajā telpā nav bijis neviens populārzinātnisks raksts. Turpinās darbs pie monogrāfijas un tiešsaistes eksperimenta melnraksta.

X ceturksnis (01.04.2023.-30.06.2023)

Tiešsaistes eksperimenta rezultāti prezentēti IMEBESS 2023 konferencē 2023. gada 18. maijā Lisabonā, Portugālē. Sagatavots un iesniegts lauka eksperimenta melnraksts par pavirzītāju ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju uzvedību COVID-19 pandēmijas kontekstā izdevniecībā University of Toronto Press un tā apstiprināta publicēšanai 2024. gada pavasarī. Sagatavota monogrāfija “Pavirzīt Latviju”.

Pēdējās izmaiņas veiktas