Projekta nosaukums: Pārvērtējot bezvalstiskuma pieredzi: Pretestība un kolaborācija Latvijā padomju un nacistu okupācijas laikā (1940–1953)

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/4/20/738

Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2021.–30.06.2023.

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: Pētījuma kopējās izmaksas ir plānotas 104 071,24 eiro apmērā, LU daļa 5 % – 5,203.57 EUR

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir pēcdoktoranta kvalifikācijas paaugstināšana, attīstot jaunas kompetences pētniecībā un nodrošinot mobilitāti, kas aktivizēs starptautisko sadarbību un apmācību. Pētniecības laukā projekts paredz izpētīt un pārinterpretēt sadarbību un pretošanos divām totalitārām varām padomju un nacistu okupētajā Latvijā 1940.-1953. gadā. Projekta gaitā tiks veikti četri salīdzinoši gadījumu pētījumi (dažādas maz pētītas politiskās/militārās un sociālās grupas un indivīdi, kas pretojās vai sadarbojās ar padomju un nacistu okupācijas režīmu): 1) Nacionālie partizāni/pašaizsardzības vienības Vācijas-PSRS kara sākumā 1941. gada vasarā, 2) Latvijas Centrālās padomes politiskā darbība un ģenerāļa J. Kureļa grupas bruņotā nepakļaušanās Rendas un Zlēku kaujās 1944. gada novembrī-decembrī, 3) Padomju partizānu kustība Latvijā nacistu okupācijas laikā, 4) Nacionālie partizāni padomju okupācijas laikā pēc Otrā pasaules kara. Līdztekus tiks pētīta arī Latvijas iedzīvotāju pretošanās, kolaborācijas un izdzīvošanas pieredzes diskursa attīstība mūsdienu sabiedrības kolektīvajā atmiņā Latvijā pēc valstiskuma atjaunošanas 1990./1991. gadā.

Projekta rezultāti: Projekta galvenās aktivitātes ir: 1) jaunu zināšanu iegūšana un apmācība; 2) datu vākšana un analīze; 3) pētniecības rezultātu izplatīšana; 4) sabiedrības iesaiste un izglītošana. Plānots sagatavot publicēšanai 1 zinātnisko monogrāfiju, 2 starptautiski citējamus zinātniskos rakstus, kā arī notiks līdzdalība konferencēs un pētniecības rezultātu popularizēšana plašākai publikai.

Kontakti: uldis.neiburgs@lu.lv

 

I ceturksnis (01.03.2021.–31.05.2021.)

Uzsākts darbs pie projekta tēmas zinātības paplašināšanas, iepazīstot tai veltītos izpētes virzienus un pētījumus, metodes un teorētisko literatūru, kas izmantojama pētniecībā par pretošanos un kolaborāciju padomju-nacistu-padomju okupācijas (1940-1953) laikā.

Pārskata periodā: 1) publicēta populārzinātniska publikācija: Upura tēlu kliedējot: Pretestība okupācijas varām Latvijā joprojām nav īsti novērtēta // Domuzīme, 2021, Nr. 1, 66.-71. lpp.; 2) veikts lauka pētījums Nacionālās pretošanās kustības (1940-1990) muzejā Rendā un nacionālo partizānu 1946. gada janvāra Apūznieku kaujas brīvdabas ekspozīcijā 03.-04.05; 3) nolasīts referāts “Pretoties vai nepretoties: Ģenerāļa Kureļa grupa padomju un nacistu okupāciju krustcelēs (1944)” Liepājas Universitātes 24. starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība un kultūra: krīzes un to pārvarēšanas ceļi” plenārsēdē 20.05; 4) līdzdalība ekspozīcijas “Sirdsapziņas Ugunskurs 1939-1957” rīkotā diskusijā “Kolaboracionisms ar ieročiem rokās”, 29.05.

Notikusi tiešsaistes dalība: 1) VIAA rīkotā vebinārā “Projekta vadība “Apvārsnis” projektu īstenošanas ietvaros” 03.03; 2) LU Bibliotēkas seminārā par atbalstu pētniecībai 04.03; 3) VIAA rīkotā seminārā par Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu 4. atlases kārtas īstenošanu 30.03; 4) LU Bibliotēkas seminārā par datubāzi Web of Science studijām un pētniecībai 19.04; 5)  LU Bibliotēkas seminārā par datu bāzi Scopus studijām un pētniecībai 22.04.

LU un LU LVI tīmekļvietnēs ievietota informācija par projekta aktivitātēm – projekta uzsākšanu, publikāciju žurnālā “Domuzīme” un dalību starptautiskajā konferencē; A3 izmēra projekta informatīvais plakāts novietots LU Latvijas vēstures institūtā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4, 126. telpā. 

II ceturksnis (01.06.2021.–30.09.2021.)

Turpināts darbs pie projekta tēmas zinātības paplašināšanas, iepazīstot tai veltītos izpētes virzienus un pētījumus, metodes un teorētisko literatūru, kas izmantojama pētniecībā par pretošanos un kolaborāciju padomju-nacistu-padomju okupācijas (1940-1953) laikā.

Pārskata periodā:

  1. nolasīts referāts "Between Collaboration and Resistance: Rethinking Nazi Genocide of Roma in Latvia" Leibnicas Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropas studiju institūta un Viļņas universitātes Komunikācijas fakultātes tiešsaistes pētniecības seminārā "Memory and Recognition of the Nazi Genocide of Roma in the Baltic Context" 16.06. (kopā ar I. Gardu-Rozenbergu);
  2. nolasīta publiskā lekcija “Pretošanās un kolaborācija Latvijā padomju un nacistu okupācijas laikā (1940-1990)” 3x3 Gaŗezera virtuālajā nometnē 09.08;   https://www.youtube.com/watch?v=tjVhcbgTtLg
  3. nolasīts referāts “Resistance Movement in Latvia during World War II: between Oral History, Social Memory, and Academic Research” Starptautiskās mutvārdu vēstures asociācijas (IOHA) 21. starptautiskajā zinātniskajā virtuālajā konferencē “Harmony and Disharmony: Bringing Together Many Voices”, 26.08;
  4. veikts lauka pētījums Leitnanta Rubeņa bataljona muzejā Ugālē un kureliešu 1944. gada darbības un piemiņas vietās Cirkalē un Rendā 10.-11.09;
  5. līdzdalība LR Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē – diskusijā par nacionālās pretošanās kustību un tās izpēti, pretošanās kustības dalībnieku statusa piešķiršanu, 13.09. https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/30093-pilsonibas-komisija-diskutes-par-nacionalas-pretosanas-kustibas-izpeti-un-dalibnieku-statusa-pieskirsanu ; https://www.saeima.lv/lv/galleries/view/9737

LU un LU LVI tīmekļvietnēs ievietota informācija par projekta aktivitātēm - dalību starptautiskajā konferencē un publiskajā diskusijā. 

III ceturksnis (01.10.2021.–31.12.2021.)

Turpināts darbs pie projekta tēmas zinātības paplašināšanas, iepazīstot tai veltītos izpētes virzienus un pētījumus, metodes un teorētisko literatūru, kas izmantojama pētniecībā par pretošanos un kolaborāciju padomju-nacistu-padomju okupācijas (1940-1953) laikā.

Pārskata periodā: 1) veikts lauka pētījums Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā, Liepājas muzejā un kureliešu piemiņas vietās Liepājas Karostā, 30.09.-01.10.2021; 2) publicēta populārzinātniska publikācija: Salaspils nometne 1941-1944: Bez propagandas un noklusējumiem // Mājas Viesis, 2021, 7.-20. oktobris. https://www.la.lv/salaspils-nometne-1941-1944-bez-propagandas-un-noklusejumiem; 3) publicēta populārzinātniska publikācija: Kurelieši cīņā par neatkarīgu Latviju: jūlijs – decembris, 1944 // Ilustrētā Pasaules Vēsture, 2021, Nr. 11,  36.-43. lpp.; 4) publicēta populārzinātniska publikācija: Ebreju masu slepkavība Rumbulā. 1941. Upuri un noziedznieki // Mājas Viesis, 2021, 2.-15. decembris, https://www.la.lv/ebreju-masu-slepkaviba-rumbula-1941-upuri-un-noziedznieki; 5) nolasīta publiskā lekcija “Bezvalstiskuma pieredze: padomju un nacistu okupācijas varas Latvijā un Valmierā (1940-1944/45)” Valmieras muzeja tiešsaistes diskusijā “Valmieras degšana 1944” 07.12, https://www.youtube.com/watch?v=ttrR7rWIFwo;  6) veikts lauka pētījums Kuldīgas novada muzejā un padomju kaujinieku vienības “Sarkanā bulta” darbības vietās Zlēku pagastā, 17.-18.12.2021.

Notikusi tiešsaistes dalība IZM platformas “Zinātne Latvijai” rīkotā vebinārā “Komunikācijas stratēģija un zinātnes stratēģiskā komunikācija”  28.10.

LU un LVI tīmekļvietnēs ievietota informācija par projekta aktivitātēm – populārzinātniskajām publikācijām izdevumos “Ilustrētā Pasaules Vēsture” un “Mājas Viesis” un publisko lekciju diskusijā Valmieras muzejā.

IV ceturksnis (01.01.2022.–31.03.2022.)

Turpināts darbs pie projekta tēmas zinātības paplašināšanas, iepazīstot tai veltītos izpētes virzienus un pētījumus, metodes un teorētisko literatūru, kas izmantojama pētniecībā par pretošanos un kolaborāciju padomju-nacistu-padomju okupācijas (1940-1953) laikā.

Pārskata periodā: 1) publicēta populārzinātniska publikācija: Uldis Neiburgs: Latviešu leģiona problemātika Zedelgemas pieminekļa ēnā // Lsm.lv, 2022, 6. janvāris. https://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/arpus-etera/uldis-neiburgs-latviesu-legiona-problematika-zedelgemas-pieminekla-ena.a437673/;  2) sniegta intervija masu medijiem: P. Gulbinska, S. Kropa. Varas izjūta: cilvēki kļūst nežēlīgi, kad to rokās nonāk kontrole pār citiem // Latvijas Radio 1, Zināmais nezināmajā, 2022, 18. janvāris. https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/varas-izjuta-cilveki-klust-nezeligi-kad-to-rokas-nonak-kontrole-.a154525/ ,https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/zveribas-pret-lidzcilvekiem-cekistu-un-nacistu-pasparne-kas-latviesus-uz-to-mudinaja.a440419 /; 3) nolasīts referāts “Padomju kaujinieku vienība „Sarkanā bulta” Kurzemē (1944–1945): izcelsme, darbība, novērtējums” Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXXII zinātniskajos lasījumos, 28.01.; 4) veikts lauka pētījums A. Pelēča lasītavā Talsos un ģenerāļa J. Kureļa grupas darbības vietās Stiklos, Sluķos, Smuģos, Amelē un Talsos 25.-27.02.; 5) līdzdalība Creative Museum rīkotā ekspertu diskusijā “Kā muzejā runāt par karu Nr. 2” Latvijas Kara muzejā, 23.03. https://www.facebook.com/ThinkTankCreativeMuseum/videos/1136725170477688

LU un LVI tīmekļvietnēs ievietota informācija par projekta aktivitātēm – populārzinātnisko publikāciju portālā Lsm.lv un dalību starptautiskajā konferencē.

V ceturksnis (01.04.2022.–30.06.2022.)

Turpināts darbs pie projekta tēmas zinātības paplašināšanas, iepazīstot tai veltītos izpētes virzienus un pētījumus, metodes un teorētisko literatūru, kas izmantojama pētniecībā par pretošanos un kolaborāciju padomju-nacistu-padomju okupācijas (1940-1953) laikā.

Pārskata periodā: 1) nolasīts referāts “Ģenerāļa J. Kureļa grupa (1944): struktūra, kopskaits un darbības problemātika” Latvijas Okupācijas muzeja konferencē “Latvijas tautas zaudējumi Otrajā pasaules karā: karavīru un civilistu likteņu summa”, 24.05, 2) nolasīts referāts “Nazi Collaborator or Anti-Soviet Resistance Fighter? The Case of Lieutenant Kārlis Mūsiņš” Baltijas studiju veicināšanas apvienības (AABS) 28. konferencē “Baltic Studies at a Crossroads” Vašingtona Universitātē Sietlā, ASV, 27.05, 3) Īstenoti tīklošanās pasākumi – tikšanās ar Centrālaustrumeiropas Otrā pasaules kara un pēckara vēstures un sociālās atmiņas ekspertiem Vašingtona universitātē Sietlā 26.-28.05. un Stenforda universitātē Palo Alto 07.-08.06, 4) apmeklēta apaļā galda diskusija par vēstures izmantošanu politiskiem mērķiem Baltijas valstu, Eiropas un Krievijas vēstures naratīvu kontekstā un līdzdarbošanās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pētnieku darba seminārā par Baltijas kolekciju Ziemeļamerikā izpētes līdzšinējo pieredzi un nākotnes perspektīvām Vašingtona universitātē Sietlā 27.-28.05, 5) veikts vēstures avotu un literatūras izpētes darbs par pretošanās un kolaborācijas tematiku Vašingtona universitātes bibliotēkā Sietlā 26.-28.05, vēsturnieka E. Andersona privātajā arhīvā Sanhosē 02.-03.06, Hūvera institūta arhīvā un Stenforda universitātes bibliotēkā Palo Alto 06.-09.06, 6) nolasīta publiskā lekcija un līdzdalība diskusijā “Piemineklis uzvarai vai okupācijai: Otrā pasaules kara atceres problemātika Latvijā” Ziemeļkalifornijas latviešu biedrībā Sanfrancisko, 10.06 (kopā ar J. Tomaševski).

Notikusi tiešsaistes dalība: Līdzdalība IZM platformas “Zinātne Latvijai” tiešsaistes seminārā “Ietekmīgu zinātnisko publikāciju rakstīšana” 13.05.

LU un LU LVI tīmekļvietnēs ievietota informācija par projekta aktivitātēm – dalību starptautiskajā konferencē un publisko lekciju un diskusiju Ziemeļkalifornijas latviešu biedrībā.

VI ceturksnis (01.07.2022.–30.09.2022.)  

Pabeigts darbs pie projekta tēmas zinātības paplašināšanas, iepazīstot tai veltītos izpētes virzienus un pētījumus, metodes un teorētisko literatūru, kas izmantojama pētniecībā par pretošanos un kolaborāciju padomju-nacistu-padomju okupācijas (1940-1953) laikā.

Pārskata periodā: 1) sniegta intervija masu medijiem: E. Liniņš. Latvijas prese Otrā pasaules kara un staļinisma periodā // Latvijas Radio 1, Avīžnieku tauta, 2022, 21. jūlijs. https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/aviznieku-tauta/latvijas-prese-otra-pasaules-kara-un-stalinisma-perioda.a163549/, 2) veikts vēstures avotu izpētes darbs vēsturnieka A. Ezergaiļa privātajā arhīvā Itakā, Ņujorkā ASV 23.-24.07. un trimdas sabiedriskā darbinieka G. Liepiņa privātajā arhīvā Orandžvilā, Ontario Kanādā 09.-14.08, 3) veikta Baltijas valstu kolekciju un zinātniskās literatūras apzināšana un izpēte Ņujorkas publiskajā bibliotēkā 25.-27.07. un Čikāgas universitātes bibliotēkā 28.-29.07, 4) nolasīta publiskā lekcija “Pārvērtējot bezvalstiskuma pieredzi (1940-1953): pagātne, piemiņa un politika” un lekciju kurss par Latvijas vēstures un sociālās atmiņas jautājumiem 3x3 nometnē Garezerā, Mičiganā 31.07.-06.08, 5) apzinātas diasporas mutvārdu vēstures liecības par pretošanās un kolaborācijas tematiku Latviešu centrā Garezerā, Mičiganā 01.-05.08. un Latviešu centrā Toronto 11.-12.08, 6) veikts vēstures dokumentu apzināšanas un izpētes darbs Vācijas Valsts arhīvā – Militārajā arhīvā Freiburgā, VFR 19.-23.09, 7) apzināti Otrā pasaules kara un pēckara laika vēstures avoti un diasporas mutvārdu vēstures liecības par pretošanās un kolaborācijas tematiku Latviešu centros Bērzainē un Minsterē 18.-26.09, 8) nolasīta publiskā lekcija un līdzdalība diskusijā “Vēstures pētniecības aktualitātes Latvijā: padomju un vācu okupācijas laika mantojums” Latviešu centrā Minsterē 24.09 (kopā ar K. Kangeri), 9) nolasīts referāts “Ģenerāļa Kureļa grupa Kurzemē un Liepājā (1944): pētniecības atziņas un problēmas” Liepājas muzeja zinātniskajā konferencē “Liepāja okupāciju laikā, 1940–1990”, 28.09.2022.https://www.facebook.com/Liepajasmuzejs/videos/1445414785952517  

Notikusi tiešsaistes dalība LZP vebinārā “Zinātnes komunikācija klātienē un tiešsaistē  jauno zinātnieku kompetenču pilnveidošanai” 21.09.2022.  

Pēdējās izmaiņas veiktas