Projekta nosaukums: Panākumspēja sabiedrības ilgtspējīgai un integrālai attīstībai kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” gadījuma kontekstā
Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/498
Projekta īstenošanas termiņš: 2020.gada 1.marts – 2023.gada 28.februāris
Projekta kopējais finansējums: 133805.88 EUR, tai skaitā LU finansējums 6690.31
Projekta mērķis: Radīt jaunas un pilnveidot esošās zināšanas baznīcas vēstures un praktiskās teoloģijas jomā, veicinot valsts un sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un nodrošinot zinātniskās kapacitātes palielināšanu


Projekta rezultāti:

  1. Pētniecības kompetenču pilnveidošana, veicot pētījumu un sagatavojot monogrāfiju praktiskās teoloģijas un baznīcas vēstures nozarē “Atdzimšana un atjaunošanās. Vai kristietība 21.gadsimtā var kļūt par sabiedrības integrālas attīstības celmlauzi un vizionāru?” (1 monogrāfija, 2 zinātniskie raksti, 2 konferenču tēzes vai abstrakti, 5 komandējumu atskaites, 2 publikācijas, 5 sabiedrības informēšanas pasākumi).
  2. Jaunu zināšanu attīstīšana un aprobācija, veicot izglītības darbību pētījumu “Kristīgās kopienas panākumspēja, veidojot jaunu sabiedrības ilgtspējas modeli 21.gadsimtam”: izstrādāta vīzija (vadlīnijas) par Latvijas kristīgās kopienas panākumspēju, lomu un pienākumiem pilsoniskas sabiedrības veidošanā valsts ilgtspējīgai un integrālai attīstībai (1 vadlīnijas, 2 zinātniskie raksti, 1 konferenču tēze vai abstrakts, 3 komandējumu atskaites, 3 sabiedrības informēšanas pasākumi).
  3. Jaunu prasmju attīstīšana un aprobācija, veicot izglītības darbību pētījumu par Latvijas kristīgās kopienas ietekmi sabiedrības attīstībā 20. un 21.gadsimta mijā
    (1 publikācija, 2 komandējumu atskaites, 3 bakalaura vai maģistra darbu vadīšana, recenzēšana, 3 sabiedrības informēšanas pasākumi).

 

Projektā ietvaros veiktie pētījumi pirmo reizi apzinās kristīgās kopienas lomu Latvijas Trešās atmodas nevardarbīgajā raksturā un kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” izvirzīšanos par no šo pārmaiņu virzītājspēkiem (inovācija), kā arī kristīgās kopienas pēdējo 30 gadu attīstību Latvijā, lai balstoties Eiropas valstu pieredzē par kristīgās kopienas nozīmi un pienesumu ilgtspējīgai valsts attīstībai un kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” fenomenā, izstrādātu vīziju (vadlīnijas) Latvijas kristīgās kopienas lomai un pienākumiem pilsoniskas sabiedrības veidošanā valsts ilgtspējīgai un integrālai attīstībai. Vadlīniju izstrāde radīs priekšnoteikumus jauna veida sadarbībai un savstarpējai mijiedarbībai kristīgās kopienas un sabiedrības vidū, radot jaunus jēgpilnus sadzīvošanas modeļus, kristīgai kopienai iegūstot kompetences, zināšanas un prasmes kļūt par vienu no sabiedrības attīstības virzītājspēkiem, daudz izteiktāk atklājot kristīgās kopienas transformējošo raksturu sabiedrības kopējā labuma veicināšanai.

 

Projekta vadītājs:  Linards Rozentāls, Dr.theol., vadošā pētnieka p.i., LU docents praktiskā teoloģijā