Projekta nosaukums: Holistiska skaitļošana sociotehniskās sistēmās energoefektivitātes politikas rīka izstrādei “HOTSPOT”

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/520

Projekta sadarbības partneri: Institute of Environmental Engineering, Kaunas University of Technology

Projekta īstenošanas termiņš: 01.06.2020. - 31.05.2023.

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133805,88 EUR, LU daļa 5 % – 6690,31 EUR

Pētniecības projekta zinātniskais mērķis: Pētījuma zinātniskais mērķis ir izstrādāt energoefektivitātes politikas rīku izmantojot holistisku skaitļošanu sociotehniskās sistēmās.

Galvenās darbības un plānotie rezultāti:

Pētniecības pieteikuma mērķa sasniegšanai tiek plānots veikt zinātniskās izpētes darbu, mobilitātes, tīklošanās un mācību pasākumus, kuru rezultātā tiks pilnveidotas pēcdoktoranta kompetences.

Pilnveidotās kompetences tiks pielietotas izstrādājot inovatīvu, hibrīdu metodiku sociotehnisko sistēmu modelēšanai. Lai izveidotu un validētu jauno, hibrīdo metodiku, tiks apvienotas sistēmdinamikas un aģentu modelēšanas metodes, kā arī zināšanas uzvedības ekonomikas un sociālās psiholoģijas jomās. Lai aprobēto izveidoto metodiku, tiks veikta gadījuma izpēte elektroenerģijas patēriņa energoefektivitātei mājsaimniecībās.

Tiek plānots sagatavojot un iesniegt publicēšanai vismaz 3 zinātniskās publikācijas, prezentēt rezultātus starptautiskās konferencēs un citos nozares pasākumus, kā arī sadarboties ar nozares ekspertiem.

Projekts atbalstīs pētniecību, sniedzot ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā viedās enerģētikas un informācijas komunikāciju tehnoloģiju jomā.

Laika posmā no 01.09.2020. līdz 30.11.2020. veiktās darbības:

Zinātniskās izpētes darbs. Tika definēts sistēmas robežas un identificēti galvenie mainīgie lielumi, veicot literatūras analīzi par energoefektivitātes politiku, kā arī par politikas modelēšanu, kur tie izmantotas kādas no pētījumā izmantotajām metodēm sistēmdinamika, aģentu modelēšana, uzvedības ekonomika un/vai sociālā psiholoģija.

Zināšanu pārneses pasākumi. Žurnālā Sustainability (ISSN 2071-1050, IF=2.576) publicēts zinātnisks raksts "Dynamic sustainability assessment tool. Case study of green biorefineries in Danish agriculture ". Raksts tapis sadarbība ar Orhūsas Universitātes pētniekiem un raksta pamatā ir izveidots sistēmdinamikas modelis lai novērtētu piedāvāto tehnoloģisko risinājumu ilgtspēju.

Kompetences paaugstināšanas pasākumi. Uzsākta dalība pasākumā Eiropas COST (Cooperation Europeenne dans le Domaine de la Recherche Scientifique et Technique) programmas "Process-based models for climate impact attribution across sectors (PROCLIAS)" ietvaros. Projekta ietvaros tiek papildināta kompetence par dažādu sistēmu modelēšanu un notiek tīklošanās pasākumi iespējamo sadarbības partneru meklējumiem kopīgu zinātnisko rakstu un projektu pieteikumu izstrādei. Kā arī uzsāktas apmācības Rīgas Stradiņa universitātē kursā "Vispārīgā psiholoģija" tādējādi paaugstinot kompetenci sociālo aspektu un cilvēka psiholoģijas un uzvedības izpētē. Iegūtās zināšanas tiks izmantots veicot sociālo un psiholoģisko faktoru modelēšanu.

Iegūto rezultātu izplatīšanas un komunikācijas pasākumi. Sniegta informācija par projekta ietvaros rīkotajām aktivitātēm LU un mājaslapā un projekta īstenotāja LinkedIn  un ReseachGate  profilos, kā arī organizēts atklātais seminārs par pašreizējās energoefektivitātes politikas trūkumiem un iespējamiem modelēšanas rīkiem, kas piedāvātu ilgtspējīgu modelēšanas pieeju.

Laika posmā no 01.12.2020. līdz 28.02.2021. veiktās darbības: 

Zinātniskās izpētes darbs. Atskaites periodā tika veikta konceptuālā modeļa formulēšana. Tika definētas galveno mainīgo lielumu atgriezeniskās cilpas un uzvedības mehānismi. 

Kompetences paaugstināšanas pasākumi. Pabeigtas apmācības Rīgas Stradiņa universitātē kursā "Vispārīgā psiholoģija" un uzsākta virtuālā mobilitāte Eiropas COST (Cooperation Europeenne dans le Domaine de la Recherche Scientifique et Technique) programmas "Process-based models for climate impact attribution across sectors (PROCLIAS)" ietvaros. 

Laika posmā no 01.03.2021. līdz 31.05.2021. veiktās darbības:

Atskaites periodā ir veikta sistēmdinamikas modeļa definēšana. Iepriekš izveidotais konceptuālais sistēmdinamikas modelis tika pārveidots par matemātisku simulācijas modeli, kas ietver diferenciālos vienādojumus. Šis matemātiskais modelis iekļauj atgriezeniskās cilpas, nelineāritāti un laika nobīdes.

Laika posmā no 01.06.2021. līdz 08.08.2021. veiktās darbības:

Atskaites periodā ir veikta sistēmdinamikas modeļa validācijas un atsauces uzvedības tests. Tika veikta strukturālā validācija (vienādojumu pamatotība un modeļa uzvedība ekstrēmos apstākļos) un uzvedības validācija (salīdzināti galveno mainīgo lielumi ar vēsturiskajiem datiem). Vidējā kvadrātiskā kļūda starp simulētajiem un vēsturiskajiem datiem nepārsniedza 3 % robežu. Pēc validācijas tika veikts atsauces uzvedības tests.

Pēdējās izmaiņas veiktas