Projekta nosaukums: Eiropas valodu prasmes līmeņu pielāgošana lībiešu valodai: jauna iespēja izzūdošajām pasaules valodām
Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/527
Projekta sadarbības partneri: Tartu Universitāte
Projekta īstenošanas termiņš:  01.02.2020. līdz 31.01.2023.    
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133805,88 EUR, LU daļa 5 % – 6690,31 EUR
Projekta vadītāja: Pētniece, Dr.philol. Gunta Kļava, gunta.klava@lu.lv
Projekta zinātniskais mērķis: Izmantojot vienas no Eiropas apdraudētākajām valodām – lībiešu valodas – situāciju un vajadzības, kā arī citu apdraudēto valodu pieredzi, izstrādāt EP Eiropas valodu prasmes līmeņu (EVPL) vadlīniju pielāgošanas principu modeli lībiešu valodas un citu apdraudēto valodu vajadzībām, lai EVPL būtu iespējams izmantot šo valodu prasmes noteikšanai un sistemātiskai, zinātniski pamatotai apguvei.

Projekta rezultāti: 
Projektā plānotas piecas aktivitātes:

  1. Lībiešu valodas apguves un uzturēšanas situācijas apzināšana.
  2. EVPL vadlīniju pielāgošana lībiešu valodas saglabāšanas un apguves vajadzībām.
  3. Citu Eiropas apdraudēto valodu pieredzes apkopošana lībiešu valodai pielāgoto EVPL vadlīniju modeļa kontekstā un EVPL vadlīniju pielāgošanas principu izstrāde apdraudētajām valodām.
  4. Lībiešu valodai pielāgotajās EVPL vadlīnijās balstītu ieteikumu sagatavošana lībiešu valodas apguves instrumentu veidošanai un ieteikumu sagatavošanās laikā radušos korekciju ieviešana EVPL vadlīniju piemērošanas principos apdraudētajām valodām.
  5. Projekta rezultātu sagatavošana brīvpieejas lietošanai.

Projektā taps lībiešu valodas situācijas pārskats, lībiešu valodas apguvei pielāgotas EVPL vadlīnijas, sadarbībā ar citu izzūdošo valodu pētniecības iestādēm un organizācijām Eiropā izstrādāts principu modelis EVPL vadlīniju pielāgošanai apdraudētajām valodām, ietverot ieteikumus zinātniski pamatotas lībiešu valodas apguves sistēmas un jaunu valodas apguves instrumentu veidošanai. Ar projekta rezultātiem būs iespējams iepazīties gan populārzinātniskās publikācijās un dažādos projekta tematikai veltītos publiskos pasākumos (16), gan tīklošanās semināros (2), gan arī zinātniskās konferencēs un semināros (5) un zinātniskajos rakstos (3). Projekta galaprodukti tiks publicēti tā mājaslapā brīvai lietošanai un tālākai attīstīšanai.

Informācija par projektu: Galvenā problēma lībiešu valodas lietotāju skaita pieaugumā un lietojuma nodrošināšanā ir sistēmiska valodas apguves procesa trūkums. Svarīgākās vajadzības lībiešu valodas apguvē pašlaik ir: 1) valodas apguves programmas, jo valodas apguvējam ir grūti sasniegt vidēju vai augstāku valodas prasmes līmeni un valodas apguvējiem ar augstāku valodas prasmes līmeni jāpielāgojas iesācējiem; 2) pasniedzēju sagatavošanu, jo pasniedzēju pastāvīgi trūkst un nepastāv viņu pašu valodas prasmes līmeņa celšanas sistēma; 3) valodas apguves metodiku un principus pieejamību; 4) nepieciešamību paplašināt valodas lietojuma jomas, kas nozīmē vajadzību pēc atbilstošas leksikas (darbs valodas kopējiem – jaunvārdu, terminoloģijas izstrāde) u. c. Līdzīga situācija valodas apguves jomā vērojama arī citu apdraudēto un zemo resursu valodu gadījumā.

Situācija lībiešu valodas un, raugoties plašāk, arī citu apdraudēto valodu apguvē nosaka nepieciešamību izvērtēt pieejamās zināšanas un esošo risinājumu efektivitāti un meklēt jaunus, novatoriskus risinājumus un metodes apdraudēto valodu apguvē, lai lietderīgi un efektīvi praksē izmantotu ierobežotos resursus un kompensētu trūkumus valodas lietojuma jomās un resursos (pasniedzēji, mācību materiāli, tehniskā bāze u. c.). Šādi valodas apguves risinājumi dotu neatsveramu ieguldījumu visai sabiedrībai un būtiski palīdzētu mazo un izzūdošo valodu daudzveidības saglabāšanā pasaulē, jo lielāko daļu pasaules valodu veido tieši apdraudētās, izzūdošās un citas t. s. mazās valodas. Vienlaikus tie uzlabotu apdraudēto valodu saglabāšanas darba efektivitāti un celtu to prestižu, kas ir īpaši nozīmīgi mazo resursu valodām, tāpat palīdzētu novērst izzūdošo valodu runātāju lingvistisko diskrimināciju. Tas nosaka arī projekta ietvaros īstenojamā pētījuma īstenošanas nepieciešamību un aktualitāti.

Projekta rezultāti 1. ceturksnī (2020. gada februāris–aprīlis)

Sākti nepieciešamie darbi pētījuma vajadzībām nepieciešamo izejas datu ieguvei un priekšizpēte, tostarp valodas situācijas, prasmes un apguves vajadzību noskaidrošanai izstrādāta un sākta anketēšana un intervēšana, kā arī iegūti pirmie rezultāti, tāpat veikta lībiešu valodas apguves situācijas un iespēju apzināšana. Atbilstoši šiem pasākumiem īstenotas arī vairākas citas projekta aktivitātes.

Atbilstoši pirmsizpētes rezultātiem sagatavoti metodiskie norādījumi lībiešu valodas stundu sagatavošanai Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotajā TV kanālā un tīmekļa vietnē tavaklase.lv, kā arī novadīta pirmā ievadstunda.

Sagatavots un nolasīts referāts par lībiešu valodas lomu valodas ainavā mūsdienās LU Latviešu valodas institūta rīkotajā akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atcerei veltītajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Valoda sabiedrībā". Lībiešu valodas izmantošanai valodas ainavā publiskajā telpā ir liela loma tās simboliskās vērtības, identitātes būtiskas sastāvdaļas un arī prestiža apziņai kopienā un visā sabiedrībā kopumā; tas atklāj arī iespēju ietekmēt un veicināt valodas vitalitāti un varbūt pat valodas lietojumu.

Iesniegts pieteikums dalībai starptautiskā konferencē “Teaching and Learning Resources for Endangered Languages” kas norisināsies tiešsaistē, 2020. gada 23.-25. septembrī un kuru organizē University College London (UCL) Lielbritānijā.

LU Lībiešu institūta mājaslapā izveidota atsevišķa sadaļa informēšanai par projekta gaitu un rezultātiem: http://www.livones.net/lili/lv/petnieciba/postdoc/

Pēdējās izmaiņas veiktas