Projekta nosaukums: Klimata pārmaiņu ietekme uz fitofenoloģiskajām fāzēm un ar to saistītie riski Baltijas reģionā


Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/265


Projekta īstenošanas termiņš: 36 mēneši (02.01.2019. - 31.12.2021.)

Projekta kopējais finansējums: 133 805,88 EUR, no kuriem LU finansējums 6,690,31 EUR.


Projekta mērķis: izstrādājot fenoloģisko modeli, projicēt mežsaimniecībā un lauksaimniecībā nozīmīgu augu sugu attīstības posmu (fenoloģiskās fāzes) kā lapu plaukšana, ziedēšanas izmaiņas tuvajā un tālajā nākotnē, un izvērtēt ietekmējošos riska faktorus (vēlās pavasara salnas, sausuma periodi, mikroklimats) adaptācijas klimata pārmaiņām mehānismu izstrādei Baltijas reģionā.


Projekta rezultāti: projekta ietvaros tiks digitizēti vēsturiskie fenoloģiskie dati, izveidota agrometeoroloģisko staciju un klimatisko datu datu bāze MySQL vidē, notiks klimatisko un fenoloģisko modeļu izpēte un modeļa izstrāde, kā arī izanalizētas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā svarīgāko sugu fenoloģisko fāžu projekcijas tuvajā un tālajā nākotnē, izvērtēti būtiskākie riski klimata pārmaiņu kontekstā.

Galvenie pētījuma rezultāti: vismaz trīs zinātniskās publikācijas un dalība starptautiskajās konferencēs, viena atklātā lekcija par projekta tematiku un populārzinātiska publikācija nozares žurnālā, potenciāli komercializējams fenoloģiskais modelis mežsaimniecībā un lauksaimniecībā svarīgāko sugu attīstības izpētei nākotnē, adaptācijas mehānismu klimata pārmaiņām izstrādei, sabiedrības iesaiste zinātnē, izstrādājot fenoloģisko novērojumu kampaņas.

Realizācijas vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Jelgavas iela 1, 328.telpa

Kontaktinformācija: gunta.kalvane@lu.lv; + 371 28665753

Laika posmā no 01.01.2019. līdz 31.03.2019. (pirmais pārskata periods) veiktās darbības:
Projekta pirmā ceturkšņa ietvaros ir izveidota fenoloģisko novērojumu datu bāzes struktūra, veikts pieejamo, vēsturisko datu novērtējums, digitizēti fenoloģisko novērojumu vēsturiskie dati par lauksaimniecības kultūraugu fenoloģiskajām fāzēm (zaļošanās, lapu plaukšana, graudaugu un augļu nogatavošanās uc.) Latvijas teritorijai laika periodam 2017.-1981.gads. Veiktas zinātniskās, ES un Latvijas politikas dokumentu (Bioekonomikas stratēģijas) studijas. Nodrošināta projekta publicitāte, kā arī notikušas konsultācijas ar nozares pārstāvjiem.

Laika posmā no 01.04.2019. līdz 30.06.2019. (otrais pārskata periods) veiktās darbības:
Turpinās darbs pie fenoloģiskās datu bāzes izveides un fenoloģisko datu apzināšanas. Digitizēti brīvprātīgo novērotāju dati gan par savvaļas, gan kultūraugiem Latvijas teritorijai laika periodam 2017.-1972.gads, veikta datu precizitātes kontrole. Veiktas zinātniskās literatūras studijas, koncentrējoties uz augu attīstību ietekmējošo faktoru analīzi, kas izmantots pētījumā “Crop phenology and drought stress in changing climate”, kurš tiks prezentēts EMS Annual Meeting 2019.gada septembrī (pārskata periodā iesniegts kopsavilkums). Notikusi mobilitāte Aalto un Helsinku Universitātēs, Somijā. Nodrošināta projekta publicitāte, kā arī notikušas konsultācijas ar nozares pārstāvjiem.

Laika posmā no 01.07.2019. līdz 30.09.2019. (trešais pārskata periods) veiktās darbības:

Trešajā pārskata periodā pirmie pēcdoktorantūras projekta rezultāti prezentēti Eiropas Meteoroloģijas gadskārtējā kongresā (EMS), kurš šogad notika Kopenhāgenā, Dānijas Tehniskajā Universitātē (09.09.-13.09.2019). Kopā ar līdzautoriem sagatavots un prezentēts mutiskais ziņojums “Crop phenology and drought stress in changing climate”. Ziņojuma prezentācija pieejama: https://meetingorganizer.copernicus.org/EMS2019/presentations/kalvane

Turpinās darbs pie fenoloģiskās datu bāzes izveides un fenoloģisko datu apzināšanas. Digitizēti brīvprātīgo novērotāju zooloģijas un ornitoloģijas dati Latvijas teritorijai laika periodam 2017.-1972.gads, veikta datu precizitātes kontrole.

Notikusi mobilitāte - dalība divās vasaras skolās: no 2019. gada 12. līdz 23. augustam Austrumsomijas Universitātes rīkotajā skolā Effects of Climate Change on Vegetation in Northern Ecosystems un no 25. -29. augustam Utrechtas Universitātē - 10. pēcdoktorantu vasaras skolā Environmental Signaling in Plants.

Laika posmā no 01.10.2019. līdz 31.12.2019. (ceturtais pārskata periods) veiktās darbības:

Noslēgusies viena no projekta aktivitātēm - A1 Bioklimatisko parametru datu bāze – izveidota vēsturisko fenoloģisko datu bāze, digitizēti 148 fenoloģisko fāžu dati laika periodam 1970.-2018.gads. Datu bāze satur vairāk kā 46 tūkstošus ierakstu. Veikta datu četrpakāpju pārbaude un kontrole. Datu bāzes informācija brīvi pieejama ikvienam interesentam pēc pieprasījuma.

Uzsākts darbs pie projekta otrās aktivitātes - A 2 Fenoloģiskā modeļa izveide un parametrizācija – literatūras studijas par pielietojamajiem modeļiem, R “phenor” datu apstrādes rīku kopuma studijas un apguve.

Izstrādāti trīs pieteikumi starptautiskajām un lokālajām konferencēm. Sniegta radio intervija 2019.gada 8.novembrī par klimata pārmaiņām (pieejams: https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vide-un-dzivnieki/petniece-klimata-parmainas-latvija-iezimesies-ar-lielaku-nenoteiktibu.a337721/).

Sadarbībā ar LU Bioloģijas fakultāti, lauka darbos ievākti dendrohronoloģijas paraugi.

Noticis viens mobilitātes brauciens - dalība klimata laika rindu, klimatisko risku aprēķinu statistikas apmācībā 29th Basic Course in Climate Time Series Analysis, Vācijā (30.11.2019.-08.12.2019.).

Laika posmā no 01.01.2020. līdz 31.03.2020. (piektais pārskata periods) veiktās darbības:

Sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu uzsākta dabas ritmu jeb fenoloģisko novērojumu kampaņa “Šajā pavasarī esi dabas sekotājs”, aicinot Latvijas iedzīvotājus ziņot par sezonālajām norisēm dabā, izmantojot lietotni Dabasdati. Vairāk informācijas 

Sniegtas vairākas intervijas par kampaņu, fenoloģisko datu izmantošanu klimata pārmaiņu pētījumos.

Turpinās darbs pie projekta otrās aktivitātes - A 2 Fenoloģiskā modeļa izveide un parametrizācija – literatūras studijas par pielietojamajiem modeļiem, R “phenor” datu apstrādes rīku kopuma studijas un apguve.

Dalība ar ziņojumu “Fenoloģiskais kalendārs” LU 78.konferences sekcijā "Latvijas klimats un ūdeņi - mainība, tendences un ietekmes" 2020.gada 29.janvārī.

Sagatavota un iesniegta publikācija “Sezonalitāte Latvijas ainavā: dabas ritmu kalendārs” rakstu krājumam Folia Geographica XVIII un kopsavilkums Latvijas Ģeogrāfijas kongresam (pārcelts uz rudeni).

Projekta ietvaros notikuši divi mobilitātes braucieni - pieredzes apmaiņa un tīklošanās Berlīnē, Pasaules Lauksaimniecības un pārtikas forumā un pieredzes apmaiņas vizīte CRI (The Center for Research and Interdisciplinarity) Parīzē.

Laika posmā no 01.04.2020. līdz 30.06.2020. (sestais pārskata periods) veiktās darbības:

Pārskata periodā sniegts mutisks ziņojums (tiešsaistes formā) lielākajā ģeozinātņu konferencē Eiropā – EGU2020 Sharing Geoscience Online. Ziņojuma Phenological data set of five taxonomic groups and agrarian activities in temperate climate: trends and influencing factors, Latvian case study prezentācija pieejama: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/session/36754

Turpinās otrajā aktivitātē uzsāktais – fenoloģisko modeļu salīdzinājums, programmā R pieejamos modeļu testēšana un izmantošana nākotnes fenoloģisko tendenču prognozēšanai lauksaimniecībā nozīmīgiem kultūraugiem. Tiek strādāts pie galveno ietekmējošo faktoru (modeļa ieejas parametri) identificēšanas.

Noticis darbs pie zinātniskās publikācijas izstrādes. Publikācija Phenological trends of multi-taxonomic groups in Latvia, 1970-2018 nosūtīta International Journal of Biometeorology (statuss: nodots recenzēšanai). Publikācijā veikts pilnīgākais fenoloģisko datu izvērtējums Latvijas teritorijā laika periodā 1970. -2018., balstoties brīvprātīgo novērotāju datos. Fenoloģiskās fāzes, izmantojot PCA metodi, klāsterētas 7 grupās, raksturojot iestāšanās vērtības, to ilgtermiņa un īstermiņa izmaiņas.

Noslēguma darbu vadīšana, lauka kursa “Klimatoloģijas un meteoroloģijas pamati” organizēšana un norise Ģeogrāfijas un Vides zinātnes bakalaura studiju programmas studentiem (lauka kursa ietvaros tika veikti fenoloģiskie novērojumi mikroklimatiskajā un reģionālajā mērogā).

Iesniegta vidusposma atskaite.

Laika posmā no 01.07.2020. līdz 30.09.2020. (septītais pārskata periods) veiktās darbības: 

Turpinās otrajā aktivitātē A2 uzsāktais – fenoloģisko modeļu salīdzinājums, programmā R pieejamos modeļu testēšana un izmantošana nākotnes fenoloģisko tendenču prognozēšanai lauksaimniecībā nozīmīgiem kultūraugiem. Tiek strādāts pie galveno ietekmējošo faktoru (modeļa ieejas parametri) identificēšanas. 

Notiek darbs pie zinātnisko publikāciju izstrādes: 

  1. Publikācijai Phenological trends of multi-taxonomic groups in Latvia, 1970-2018, kura tika nosūtīta International Journal of Biometeorology, saņemts recenzetu atzinums – tiek gatavoti labojumi; 
  2. Sagatavota fenoloģisko datu publikācija atvērto datu žurnālam Long term phenological data set of multi-taxonomic groups and agrarian activities, abiotical parameters from Northern Europa, Latvia. 

    Iesniegti precizējumi vidusposma atskaitei. 

    Sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu uzsākta dabas ritmu jeb fenoloģisko novērojumu kampaņa, aicinot Latvijas iedzīvotājus ziņot par rudens norisēm dabā, izmantojot lietotni Dabasdati. Vairāk informācijas: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/60820/ 

    Dalība publicitātes pasākumā LU Inovāciju un tehnoloģiju dienas Zinātņu Agorā (https://www.lumic.lu.lv/inovaciju-granti-studentiem/jauno-tehnologiju-un-inovaciju-diena/zinasanu-agora/) 

    Diskusijas ar nozares pārstāvjiem, informatīvo un izglītojošo pasākumu organizēšana un dalība tajos.  
Pēdējās izmaiņas veiktas