Eiropas Sociālais fonds (ESF) izveidots 1957. gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi.

ESF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

  • vietējās nodarbinātības attīstībai, t.sk. aktīvas darba tirgus politikas izstrādei un veicināšanai, ilgtermiņa bezdarba novēršanai, ilgstošo bezdarbnieku integrācijas darba tirgū veicināšanai un jaunatnes profesionālās integrācijas atbalstīšanai;
  • līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā;
  • vienlīdzīgu darba tirgus piekļuves iespēju veicināšanai visiem, īpaši pievēršoties sociālās atstumtības riska grupām;
  • apmācībām izglītības un konsultāciju sistēmas uzlabošanai, lai veicinātu mūžizglītību ar mērķi veicināt prasmīga, apmācīta un pielāgoties spējīga darbaspēka izveidošanos, jaunu darba vietu radošu uzņēmējdarbības apstākļu radīšanu un prasmju nostiprināšanu u. c..

2014. - 2020. gads

 

Vairāk informācijas:

2014-2020

ESF SAM 8.3.1.1.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (2014 – 2020)

16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākums "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākums "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.

Normatīvais regulējums apskatāms Ministru kabineta noteikumos Nr. 222.

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādē, lai risinātu šo nozaru praktiskās vajadzības, dodot iespēju izstrādāt jaunus produktus, procesus, tehnoloģijas un metodes, ieviešot tās praksē.

Pasākuma ietvaros projektu konkursu organizēšanu un projektu ieviešanas uzraudzību veic Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas var apskatīt Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē.

Projekta nosaukums Projekta numurs LU zinātniskais vadītājs
Siltumenerģijas efektivitātes uzlabošanas tehnoloģijas izstrāde segto platību veģetācijas perioda pagarināšanai 17-00-A01620-000013 
(ESS2018/271)
Agris Auce

Brūkleņu Vaccinium vitis-idaea šķirņu pavairošanas un audzēšanas metodikas izveide

18-00-A01620-000011 (ESS2018/278) Signe Tomsone
Probiotiķu iegūšana no siera un biezpiena suliņām un tālāka pielietošana uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā 18-00-A01612-000002
(ESS2018/282)
Armands Vīgants
Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskā saimniecībā 18-00-A01612-000014
(ESS2018/286)
Anita Osvalde
Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās 18-00-A01612-000023
(ESS2019/313)
Agris Auce
Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei 19-00-A01612-000004
(ESS2019/325)
Pāvels Semjonovs
Autonoma robotizēta platforma Latvijas iDārzs – ilgtspējīgai stādaudzēšanas nozares attīstībai 18-00-A01612-000021
(ESS2019/328)
Signe Tomsone
Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem, izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu 18-00-A01612-000017
(ESS2019/329)
Anita Osvalde
Smiltsērkšķu sēklu eļļas iegūšanas tehnoloģijas izstrāde, izmantojot superkritisko CO2 ekstrakciju 19-00-A01612-000001
(ESS2019/331)
Vilnis Dzērve-Tāluts
Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei 19-00-A01612-000006
(ESS2019/337)
Signe Tomsone
Mikroaļģu izcelsmes augu augšanas stimulatora un antimikrobiālā līdzekļa prototipa izstrāde un testēšana rudens avenēm 19-00-A01620-000072
(ESS2020/383)
Pāvels Semjonovs
Lai nodrošinātu labākas pārvaldības principu ieviešanu un veicinātu studiju attīstību Latvijas Universitātē, ar rektora 2018.gada 25.oktobra rīkojumu Nr.1/347 ir izveidota Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma. Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma apvieno Eiropas Sociālā fonda projektus un ERASMUS+ projektus, kas paredz studiju programmu un studiju pārvaldības attīstību, akadēmiskā personāla kompetenču stiprināšanu un atjaunotnes veicināšanu, kā arī administratīvo procesu pilnveidi un attīstību,t.sk..: "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas" (ESF), "Latvijas Universitātes studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" motivēts, mūsdienīgs un konkurētspējīgs akadēmiskais personāls" (ESF), "Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē" (ESF), "Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē" (ESF), "Modernization of Doctoral Education in Science and Improvement of Teaching Methodologies" (ERASMUS+), "Understanding, Learning and Improving Soft Skills for Employability" (ERASMUS+), "Entrance to future education" (ERASMUS+). Programmas mērķi: - Nodrošināt programmas projektu īstenošanas atbilstību LU Stratēģiskajam plānam 2010.–2020.gadam, Attīstības stratēģijai 2016.–2020.gadam, Pedagogu izglītības attīstības plānam, Studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānam; 
  • Nodrošināt programmas projektu aktivitāšu savstarpējo koordināciju, nepārklāšanos, sinerģiju, efektīvu programmas projektu finansējuma izmantošanu, kā arī nodrošināt informācijas apmaiņu, identificēt, novērst vai mazināt kopējos un katra atsevišķā projekta riskus un to ietekmi uz īstenošanu;
  • Nodrošināt programmu īstenošanu atbilstoši LU noslēgtajos finansējuma līgumos paredzētajiem nosacījumiem. 
 Priekšlikumus un jautājumus ir iespēja uzdot elektroniski, rakstot uz programmas epastu: labakaparvaldiba@lu.lv  Tuvākā plānotā Studiju attīstības un pārvaldības programmas koordinācijas darba grupas sēde plānota 2019.gada 29.janvārī (plkst.14:00). 
Projekta nosaukums Projekta numurs LU zinātniskais vadītājs

Mikroaļģu kultivēšanas aprobēšana slēgtās akvakultūras sistēmās un to efektivitātes novērtējums zivju barībā

20-00-F02201-000001
(ESS2020/393)
Pāvels Semjonovs

Projektu arhīvs