2. februāris, 2016

10:00 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Dabas daudzveidība purvos"
Vides zinātne
Vadītājs Gunta Spriņģe

A. Priede, A. Mežaka
Retu augu un ķērpju atradnes izstrādātos kūdras purvos Latvijā

L. Kļaviņa, L. Arbidāns, J. Kviesis
Sūnaugu izmantošana poliaromātisko ogļūdeņražu monitoringam

A. Mežaka, A. Priede
Augsto purvu ekosistēmu pakalpojumu izvērtējums un pētījumu iespējas Latvijā

J. Kviesis, L. Kļaviņa, L. Arbidans
Diterpenoīdi Latvijā augošajās sūnās

13:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Kūdras un sapropeļa īpašības, izpētes metodes un izmantošanas iespējas"
Vides zinātne
Vadītāji: Laimdota Kalniņa, Māris Kļaviņs

I. Strautnieks, E. Kušķe, A. Ceriņa, L. Kalniņa, P. Daņiļēvičs
Ezeru aizaugšana un purvu attīstība Lielauces un Zebrus-Svētes glaciodepresijās

A. Ķepīte, I. Doniņa, A. Ceriņa, L. Kalniņa
Vilkmuižas ezera nogulumu multidisciplināri pētījumi

L. Pundure, K. Stankeviča, A. Ceriņa, L. Kalniņa
Pilcenes ezera nogulumu paleobioloģiskie pētījumi

E. Priedniece, A. Ceriņa, L. Kalniņa, O. Nikodemus, K. Kiziks, K. Lamsters
Holocēna nogulumi Usmas ezera piekrastē pie Košķēniem un Moricsalā

K. Kiziks, A. Ceriņa, L. Kalniņa
Paleoģeogrāfisko apstākļu izmaiņu liecības Mazā Selēku ezera nogulumos

Dz. Ruzaiķis, K. Kiziks, L. Kalniņa
Jaunzušu purva veidošanās apstākļi un attīstība

P. Savickis, K. Kiziks, L. Kalniņa
Ropažu līdzenuma purvu raksturojums

A. Lācis, G. Sičovs
Kūdras iegulas attīstības īpatnības Sīļu purvā Tukuma novada Sēmas pagastā

E. Naktiņa, I. Silamiķele, L. Kalniņa
Kūdras nogulumu veidošanās īpatnības Baltajā purvā (dabas liegums „Mežole”)

A. Ceriņa, V. Bērziņš
Arheobotāniskie pētījumi vidējā neolīta Priedaines apmetnē

M. Kļaviņš
Inovācija kūdras un sapropeļa izmantošanas virzienos

V. Obuka, Z. Vincēviča-Gaile, K. Stankeviča
Sapropeļa kā līmviela: būtiskāko īpašību novērtējums

13:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 108. telpā -

Sekcijas sēde "Piekrastes vides integrētā pārvaldība"
Vides zinātne
Vadītāji: R. Ernšteins, I. Zīlniece

R. Ernšteins, A. Lontone-Ieviņa, I. Zīlniece, K. Ošniece
Piekrastes pārvaldības attīstība Latvijā: pamatpieejas un pārvaldības instrumentu kopums

J. Kauliņš, R. Ernšteins
Baltijas jūras piekrastes tematiskās plānošanas nacionālais ietvars Latvijā: novērtējums un iespējas pašvaldību attīstībai

I. Kudreņickis, J. Kauliņš
Piekrastes teritoriju municipālās pārvaldības sistēmdinamiskais koncepts

J. Kauliņš, A. Lontone-Ieviņa, R. Ernšteins, L. Zvirbule
Piekrastes komponentes lauku attīstības nozaru municipālajā plānošanā un vietējo rīcības grupu darbības praksē

J. Kauliņš, K. Ošniece, I. Kudreņickis, R. Ernšteins
Novadu teritoriju piekrastes pārvaldības prakse: problemātikas raksturojums un vietējo iedzīvotāju izpratne Salacgrīvas novadā

Ē. Lagzdiņa, I. Kudreņickis, J. Kauliņš, R. Ernšteins
Piekrastes integrētās pārvaldības attīstība: sistēmanalīzes ietvara modeļa aprobācijas piemērs

J. Kauliņš, R. Ernšteins
Indikatoru sistēmu attīstība piekrastes pārvaldībai

R. Ernšteins, U. Rusmanis, S. Graudiņa-Bombiza, A. Lontone-Ieviņa, V. Antons
Videi draudzīgas rīcības attīstība piekrastē: no mājsaimniecības līdz pašvaldības pārvaldei

K. Ošniece, R. Ernšteins
Ex-post situācijas analīze piekrastes vides pārvaldībā un komunikācijā: Pāvilostas Pelēkās kāpas dabas liegums

A. Lontone-Ieviņa, I. Zīlniece
Vides aizsardzības licenzēšanas sistēma Ventspils pašvaldībā: pieredzes vērtējums un ieguldījums vides pārvaldības attīstībai

A. Ķepals
Zilais karogs kā pašvaldību piekrastes pārvaldības attīstības instruments

J. Benders
Aprites ekonomikas orientēta izglītība: problemātika un aktualitātes

3. februāris, 2016

10:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Zemes un augsnes ilgtspējīga izmantošana"
Vides zinātne
Vadītāji: Oļģerts Nikodemus, Raimonds Kasparinskis

A. Kārkliņš
Latvijas augšņu klasifikācijas salīdzinājums ar WRB: datu precizitāte un pielietojamība

Z. Rendenieks
Biotopu telpiskā modelēšana Zemgales plānošanas reģiona zaļās infrastruktūras kontekstā

V. Amatniece, I. Jankovska, G. Brūmelis, O. Nikodemus, R. Kasparinskis, G. Straupmanis
Ozolu paaugas attīstību noteicošie faktori Pierīgas mežos

D. Lazdiņa
Kokaugu stādījumā izmantotās sugas un mēslojuma ietekme uz makroelementu nodrošinājumu izstrādātā kūdras atradnē

A. Kārkliņš, R. Kasparinskis, O. Nikodemus
Latvijas augšņu kartēšanas pārskati – informācijas homogenitāte un atbilstība

O. Nikodemus, R. Kasparinskis, G. Brūmelis, L. Kalniņa, V. Bērziņš, I. Kokarevica, A. Rolava, E. Priedaine
Jauna informācija par augšņu un ekosistēmu veidošanās apstākļiem Moricsalā

Z. Penēze, P. Lakovskis, I. Krūze, K. Strods
ES platību maksājumu nozīme lauksaimniecības zemju izmantošanā Vidzemes paugurainēs

Ģ. Pavlovs, N. Rolavs, R. Kasparinskis
Apmežošanās procesa ietekme uz augšņu īpašību telpisko mainību morēnas nogulumos Limbažu apkārtnē bijušajās lauksaimniecības zemēs

I. Vinogradovs, O. Nikodemus
Zemes seguma un izmantošanas veidu maiņa un to ietekmējošie faktori Vaives pagastā

A. M. Rozenberga, R. Kasparinskis, O. Nikodemus
Augšņu informācijas verifikācija Vidzemes augstienē, Z/S „Šovītes”

A. Ševčuka, K. Afanasjeva, G. Brūmelis, B. Dirnēna, I. Jankovska, R. Kasparinskis, L. Liepiņa, I. Liepiņš, O. Nikodemus, I. Rotkovska, A. M. Rozenberga, G. Tabors
Egles (Picea abies) kā edafikatora ietekme uz augsnes īpašībām mālsmilts un smilts augsnēs bijušajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs

K. Valujeva, L. O’Sullivan, C. Gutzler, R. Fealy, R. P.O. Schulte
Ilgtspējīgs zemju izmantošanas koncepts: augsnes funkciju optimizācija Īrijā

10:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 109. telpā

Sekcijas sēde "Klimata izglītība"
Vides zinātne
Vadītājs Māris Kļaviņš

LU 74. zinātniskās konferences un EEZ zonas finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” projekta “Klimata pārmaiņu izglītība visiem” ietvaros tiek organizēta sekcija
“Klimata izglītība”

Gunta Kalvāne, Artis Ģērmanis
Klimata izglītība skolās: praktiskie darbi un eksperimenti

Gunta Kalvāne, Nora Rustanoviča
Fenoloģiskie (dabas) novērojumi – klimata mainības bioindikatori

Māris Kļaviņš
Klimata izglītības satura attīstības risinājumi

Dzintra Atstāja
Klimata izglītība mikro līmenī: ūdens un enerģijas resursu samazināšanas piemērs

Ireta Čekse
Kā pilsoniskā izglītība var palīdzēt klimata izglītībā?

Daiga Kalniņa, Krišjānis Liepiņš, Inese Liepiņa
Ar klimata jautājumiem saistītu tematu izmantošana skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem motivēšanai dabaszinātņu apguvei

Edmunds Cepurītis
Ekoskolu Rīcības dienas – jauniešu iesaiste klimata aktīvismā

Laura Līdaka
Tropu mēnesis – ilggadējs un tradicionāls pasākums apmeklētājiem kā viens galvenajiem instrumentiem vides izglītības darbā zooloģiskajā dārzā

Olga Pole
Klimata izglītības pilnveides vadība skolas demokratizācijas kontekstā

Jānis Zaļoksnis
Klimata pārmaiņu izglītība

Viesturs Melecis
Klimata izmaiņas un biodaudzveidība

Marika Rošā, Aiga Barisa
Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu

Dagnija Blumberga, Krista Kļaviņa, Jeļena Ziemele
Stenda referāts. Kursa darbu metodika klimata tehnoloģijās

5. februāris, 2016

10:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 319.t.

Sekcijas sēde "Ilgtermiņa vides un ekoloģiskie pētījumi Latvijā"
Vides zinātne
Vadītājs Viesturs Melecis

E. Boikova
Ilgtermiņa pētījumi Rīgas līča Kurzemes piekrastē

V. Melecis, A. Karpa, K. Vilks
Divspārņu (Insecta, Diptera) sugu daudzveidības izmaiņas Engures ezera dabas parkā un tās ietekmējošie faktori

L. Pakalna
Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodika Engures ekoreģionā

I. Grudzinska
Litorīnas jūras iesāļūdens ietekme uz Lilastes ezera diatomeju (kramaļģu) sastāvu

G. Tabors, O. Nikodemus, A. Ajanoviča, L. Vīksna, L. Dobkeviča, L. Kļaviņa, I. Krūze, K. Viligurs
Atmosfēras piesārņojuma bioindikācija ar sūnu palīdzību: telpiskie un temporālie aspekti

K. Abersons
Nēģu kāpuru uzskaites un to rezultāti Latvijas upēs 1998.-2015. gadā

M. Harju, E. Parele, D. Ozoliņš
Ventas makrozoobentosa faunas un tās funkcionālo grupu raksturojums

L. Šustere
PM10 atmosfēras piesārņojuma līmeņa raksturs un mainība ielu segumu apstrādes tehnoloģisko risinājumu pielietošanas kontekstā Latvijā un pasaulē

D. Poršņov
Saules starojuma mainības ietekme uz dzelzs un silīcija plūsmām Latvijas upēs

S. Vesere, I. Šteinberga
Smēķēšanas aerosolu mainība un noturība iekštelpu vidē

13:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 108. telpā

Sekcijas sēde "Vides un ilgtspējīgas attīstības pārvaldība"
Vides zinātne
Vadītāji: I. Kudreņickis, J. Brizga

J. Brizga
Ilgtspējīga patēriņa pārvaldības attīstība: vērtību - rīcību - ietekmju procesu neatbilstības un atšķirības

J. Kauliņš
Attīstības pārvaldība Latvijā: ilgtspējība un integrativitāte ilgtermiņa attīstības plānošanā

I. Kudreņickis
Klimata pārmaiņu pārvaldības problēmjautājumi Latvijas pašvaldībās

A. Lontone-Ieviņa, R. Ernšteins, I. Zīlniece
Vides pārvaldības attīstība pašvaldībās: pārvaldības instrumentu kopums un to integrācija

R. Ernšteins, V. Antons, S. Graudiņa-Bombiza, J. Kauliņš
Mājsaimniecību vides pārvaldība: koncepta attīstība un prakse

R. Ernšteins, J. Kauliņš, I. Kudreņickis
Vides pārvaldības integratīvās metodoloģijas attīstība: vietējās pārvaldības integratīvais novērtējums

Z. Krūkle, R. Bendere
Ieteikumi praksē bāzētam vides trokšņa pārvaldības modelim nacionālajā un municipālajā kontekstā

I. Teibe, R. Bendere
Atkritumu saimniecības sistēmas optimizācija mazajās pašvaldībās

Y. Jani, J. Burlakovs, W. Hogland
Phytoremediation as an environmental friendly technique to remediate the glassworks contamination in Sweden

A. Smoļakova, S. Rutkovska
Degradēto teritoriju pārvaldības aspekti Daugavpils pilsētā

B. Prūse, P. Rönnbäck, M. Žagars, D. Elferts
Savvaļas lašu ekonomiskā vērtība Ogres upē

G. Klāvs, J. Reķis
Biodegvielas izmantošanas ietekmes uz klimata politikas un atjaunojamo energoresursu mērķiem Latvijā novērtēšana ar pilna aprites cikla modelēšanas pieeju

I. Paredne, M. Kļaviņš
Klimata pārmaiņu adaptācija Latvijas lauksaimniecībā: ietekmes un perspektīvas