19. janvāris, 2018

13:00 - 15:00
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 902. aud., Akadēmijas laukumā 1

Sekcijas sēde "Balto-Slavica: baltu un slāvu valodu mijiedarbība un paralēlas"
Valodniecība
Vadītājs Igors Koškins

Igors Koškins
Slāvu un baltu valodu mantoto vārdu un aizguvumu norobežošanas problemātika

Anna Stafecka
Valodu kontaktu atspoguļojums Baltu valodu atlantā

Anatolijs Kuzņecovs
No lietvārda atkarīgi norādāmie vietniekvārdi Zografas evaņģēlijā

Tatjana Stoikova
Frazeoloģismi ar somatismiem slāvu un baltu valodās: lingvokulturoloģiskais aspekts

Žanna Bormane
Vācu valodas divkomponentu frazeoloģismi un to tulkošana krievu valodā

Jeļena Koroļova
Latgales vecticībnieku izloksnes vārdnīca (vārdnīcas sastādīšanas pieredze)

Jūlija Gabranova
Baltkrievu vārdnīcas Latvijā: jautājuma pašreizējais stāvoklis

Anna Mohova-Kosarevska
Krievu un latviešu kultūrkontakti Latvijas brīvvalsts laikā (1918–1940) un to atspoguļojums krievu publicistikā

25. janvāris, 2018

11:00 - 12:20
Visvalža ielā 4a, 402. telpa

Sekcijas sēde "Valoda un komunikācija: angļu valodā studējošo rakstīto akadēmisko tekstu korpusu izpēte"
Valodniecība
Vadītājs Gunta Roziņa

Vineta Apse, Monta Farneste
Studentu domrakstu kļūdu analīze

Zigrīda Vinčela
Valodas apguvēju korpusa strukturālais marķējums

Tatjana Bicjutko
Akadēmiskās rakstības formalitātes dinamika

Līga Beļicka, Ruta Svētiņa
Terminoloģijas starpkultūru aspektu apguve, izmantojot Latvijas aktualitātes atbilstoši nozaru svešvalodas programmai.

Laimdota Ločmele
Eiropas Savienības Tiesas spriedumi kā hibrīdteksti

Ilze Ruža
Latvijas Universitātes starptautisko studentu lingvistiskās un komunikāciju problēmas angļu valodas apguves kursā

Inta Līsmane
Starpkultūru kompetence atvērtas izglītības telpas ietvaros

12:20 - 12:35
Visvalža ielā 4a, 402. telpa

Sekcijas sēde "Valodu mijiedarbība latviešu valodas juridiskās terminoloģijas veidošanās procesā"
Valodniecība
Vadītājs Gunta Roziņa

Laura Karpinska, Dace Liepiņa, Rasma Mozere
Valodu mijiedarbība latviešu valodas juridiskās terminoloģijas veidošanās procesā

12:35 - 13:30
Visvalža ielā 4a, 402. telpa

Sekcijas sēde "Valoda kā etnokultūras piederība ekolingvistikas skatījumā"
Valodniecība
Vadītājs Gunta Roziņa

Indra Karapetjana, Gunta Roziņa
Ekolingvistikas paradigma profesionālās valodas lietojuma analīzei

Vita Kalnbērziņa
Daudzvalodības standarta ieviešanas process Latvijā

Margarita Spirida
Ekolingvistiskais marķējums mediju diskursa

Jana Kuzmina
Laika-aspekta formu lietojums Cordis projektu pārskatos

Jekaterina Čerņevska
Kultūras ietekme uz studentu rakstveida saziņu esejās

5. februāris, 2018

14:00 - 17:00
Visvalža ielā 4a, 420. telpa

Sekcijas sēde "LU HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas sekcija"
Valodniecība
Vadītājs Andrejs Veisbergs

Anete Rosa (Anette Ross)
Romu valodas aprakstīšanas terminoloģija igauņu valodā

Anderss Ulsons (Anders Olsson)
Zviedru valodas situācija Somijā – daži tulkošanas aspekti no somu valodas zviedru valodā

Andrejs Veisbergs
Frazeoloģismi un to vieta parastās divvalodu vārdnīcās

Arvils Šalme
Izglītības terminoloģijas līkloči: transversālā kompetence vs caurviju prasmes

Svetlana Koroļova, Helēna Gizeleza
Tulkošanas projekti un studentu darbs komandā

Gunta Ločmele
Vērtību maiņa reklāmas tulkojumos

Helēna Gizeleza
Tulkošanas rīki un datorprasmes tulkotājiem

8. marts, 2018

13:30 - 16:30
Visvalža ielā 4a, 215A.telpa

Sekcijas sēde "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā 2"
Valodniecība
Vadītājs Igors Koškins

Boriss Vinogradskis (Ļvovas Fiziskās kultūras Valsts universitāte, Ukraina)
Aktuālas problēmas sporta šaušanas terminoloģijas attīstībā

Tatjana Savčuka (Baltkrievijas Valsts universitāte, Baltkrievija) Semantiskās
Semantiskās un pragmatiskās kļūdas zinātniskajā argumentācijā (krievu un baltkrievu humanitāro zinātņu tekstu materiāls)

Margarita Hazanova (Krievijas Valsts Humanitārā universitāte
Feminutīvi mūsdienu ukraiņu valodā: norma un ūzuss valodas nesēja acīm

Nadežda Kopoloveca (Latvijas Universitāte)
Krāsu apzīmējumi krievu un čehu valodiskajā pasaules redzējumā

Natalija Ostrovska (Novosibirskas Valsts universitāte, Krievija)
Krievu valodas un runas variatīvuma izpētes problēma vēsturiskā un pragmatiskā aspektā

Dmitrijs Poļakovs (Krievijas Valsts Humanitārā universitāte, Krievija)
Afiksoīdu funkcionešanas aktīvās tendences mūsdienu slāvu valodās

Valentīna Zrazikova (Baltkrievijas Valsts universitāte, Baltkrievija)
Slāvu valodu leksikoloģijas un leksikogrāfijas izpēte mūsdienu baltkrievu slavistikā

9. marts, 2018

10:00 - 12:30
Visvalža ielā 4a, 215A.telpa

Sekcijas sēde "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā 2"
Valodniecība
Vadītājs Nadežda Kopoloveca

Aļesja Ševcova (A.Kulešova Mogiļovas Valsts universitāte, Baltkrievija)
Baltkrievijas reklāmas diskurss, raugoties caur globalizācijas prizmu: salīdzinošais aspekts

Jūlija Kukļa (Bohumas Rūras universitāte, Vācija)
Krievu valoda Vācijā un krievu-vācu divvalodības īpatnības

Jeļena Kartušina (A.Puškina Valsts universitāte, Krievija)
Lokālā balss daudzvalodības globālajā kontekstā

Vitālijs Jemeļjaņenkovs (Marijas Kīri-Sklodovskas Universitāte, Polija)
Baleta terminoloģija slāvu valodās: sintēze un atšķirības

Olga Goricka (Minskas Universitāte, Baltkrievija)
Krievu valoda postpadomju telpā: diskusijas par terminiem

Rozanna Kurpniece (Latvijas Universitāte)
„Viltus ziņa”: aktuālas kolokācijas diskurss