28. janvāris, 2016

11:00 - 14:30
Jūrmalas gatvē 76, V- 214. aud.

Sekcijas sēde "Mākslas izglītība"
Pedagoģija
Vadītājs V. Kincāns

A.Celmiņa-Ķeirāne
J. Rozentāls un mitoloģiskās tēmas interpretācija Rīgas Latviešu biedrības nama fasādē

B. Birbele
Vizuālās mākslas skolotāja kompetences, loma un to nozīme vispārizglītojošās skolas skolēnu izglītībā un tālākizglītībā

L. Kalniņa
Minimālisms izglītībā

A.Dzilna
Informācijas pārlūkošana un tīmekļa vietņu navigācijas dizains

J. Nikiforovs
Ziemeļamerikas rietumkrasta aborigēnu māksla un kultūra. Kraukļa grabulis

J. Utāns
Māksla Pedagoģijas psiholoģijas un mākslas fakultātē?

A.Auziņa
Telpa un telpiskums

V. Kincāns
Ētiskās un estētiskās izglītībās jautājumi

15:00 - 16:30
Jūrmalas gatvē 76, "Baseinā"

Izstāde "Radošo darbu izstāde "Daba. Klusā""
Pedagoģija
Vadītāji: V. Kincāns, A. Celmiņa-Ķeirāne, R. Muzis, A. Muze, Ē. Zalcmane, D. Janele, O. Muižnieks, V. Zvirgzdiņa, I. Irbe, J. Utāns, J. Nikiforovs, A.Auziņa

Izstāde apskatāma līdz 13. februārim

4. februāris, 2016

10:00 - 15:00
Jūrmalas gatvē 76, B1. aud.

Sekcijas sēde "Bērnības pedagoģija: teorija un prakse"
Pedagoģija
Vadītājs Emīlija Černova

Darba grupas:
Bērnība vēsturiskā skatījumā
Ko mācās un ko jāmāca bērnībā
Bērns sabiedrībā
Skolotāja kompetences bērnības pedagoģijā
Tendences bērnu audzināšanā
Veselīga dzīvesveida pamati bērnībā
Bērns Latvijas augstskolu pētījumu lokā

Emīlija Černova
Bērnība: izprastais un neizprastais

Vineta Jonīte
Vēsturisks skatījums uz pirmsskolas izglītības iestāžu attīstību Latvijā

Irēna Žogla
Pusaudžu līdzsvara un veselības nostiprināšanas problēmas (VPP pētījums)

Arnis Strazdiņš
Autobiogrāfija kā nozīmīgs avots bērnības vēstures pētniecībā: Nikolaja Loska ( 1870- 1965) piemērs

Natalja Staņiševska
Rīgas 264.PII “Zelta atslēdziņa” 30 attīstības gados

Rudīte Andersone
Alternatīvas pieejas pirmsskolas izglītības programmā

Dagnija Vigule
Pirmsskolas vecuma bērna jēgpilna mācīšanās pedagoģiskajā procesā

Svetlana Ušča, Mārīte Rozenfelde
Pedagoģiskās tehnoloģijas pirmsskolnieka sagatavošanai skolai iekļaujošā vidē

Rita Ukstiņa
Spēļu elementu izmantošana bērnu pašregulētas darbības sekmēšanā

Līga Āboltiņa
Bērnu sociālās adaptēšanās un mācību sasniegumu mijiedarbība pedagoģiskajā procesā

Sarmīte Tūbele, Egija Laganovska
Valodas spēles - veiksmīgas lasītprasmes apguves priekšnosacījums

Ineta Aizporiete
Vingrinājumi bērna rakstītprasmē

Ligita Stramkale
Uz skolēnu orientēta pieeja mūzikas mācību satura apguvē sākumskolā

Irina Maslo
Bērns sabiedrībā : ko un kā mācās?

Sanita Baranova
Universitāte+ Bērni= Bērnu Universitāte

Ingrīda Trups- Kalne
Bērnu morālās attīstības psiholoģiskie aspekti: vēsture un aktualie pētījumi

Ilze Dinka
Rīcībspējīgā bērna tēla atspoguļojums mūsdienu bērnistabā

Mārtiņš Veide
Nāves fenomena atklāsmes problemātika bērna audzināšanā

Meldra Rudzīte
Vizuālā komunikācija jauniešu mācību vidē

Lūcija Rutka
Mūsdienu pedagoga profesionalitātes transcendentālā būtība

Raimonds Strods, Zanda Rubene
Medijpedagoģijas problemātikas aktualitāte pirmsskolas skolotāju izglītībā

Inga Stangaine
Pirmsskolas vecuma bērna un skolotāja sadarbība rotaļā bērna mācīšanās sekmēšanā

Asja Vanaga
Bērna, ģimenes un pedagoga sadarbība, kā bērna mācīšanās prasmju veicinātāja

Aija Ozola
Pirmsskolas izglītības skolotāja pedagoģiskās darbības radošuma aspekti

Ērika Lanka
Pirmsskolas skolotāja profesionālās darbības izaicinājumi deleģētās audzināšanas kontekstā

Tatjana Esmane
Juridiskās kompetences saturs pirmsskolas skolotāja profesionālajā darbībā

Dace Medne
Audzināšana - bērnības arhitektūra

Manuels Fernandezs
Bērns vērtību pasaulē

Ieva Margeviča – Grīnberga
Izaicinājumi bērnu audzināšanai daudzkultūru sabiedrībā

Jana Buboviča
Tolerance kā bērnu pedagoģijas aktuāla problēma

Aija Tūna
Ģimene, kopiena, bērns

Antra Randoha , Dace Vītola
Socializācijas sekmēšana pirmsskolā

Zanda Rubene, Linda Daniela, Nora Ratinika - Jansone
Medijaudzināšanas pieeju īstenošana ģimenē

Aiga Krinģele
Agrīnā sociālpedagoģiskā atbalsta sistēma ģimenēm, kurās ir bērns ar Dauna sindromu

Dita Nīmante
Sadarbības veicināšana klases audzinātāja darbībā

Elfrīda Krastiņa
Pašregulācijas paradumu veidošana pirmsskolā

Mihails Čehlovs, Tatjana Rassolova
Mūsdienu vidusskolēnu pilsoniskā pašapziņa globalizācijas kontekstā

Valdis Folkmanis
Montesori terapijas iespējas darbā ar bērniem ar valodas attīstības aizturi

Inese Stars
Bērncentrētā pētniecības pieeja veselības izglītības pētījumos

Antoņina Volkova
Marijas Montesori metodes izmantošana autiskiem bērniem bez garīgas atpalicības

Rasma Vīgante
Bērns ar speciālām vajadzībām sabiedrībā

Aina Kucina, Nadīna Ļahoviča
Ģimenes un pirmsskolas iestādes sadarbība bērna veselības nostiprināšanā

Daiga Kalniņa, Baiba Āriņa, Kristīne Krinģele, Ieva Valpētere
Bērnu digitālo spēļu lietošanas paradumi: ieguvumi un apdraudējumi

Sandra Ivanova
Veselīga uztura paradumi bērnībā

Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane
Bērnības pedagoģijas problēmu risinājumi maģistrantu pētījumos Liepājas Universitātē

Emīlija Černova
Latvijas Universitātes maģistrantu un doktorantu pētījumi bērnības pedagoģijā

Ērika Vugule
Bērna pētniecības jomas Pirmsskolas skolotāja profesionālajās programmās LU

Sandra Zariņa
Daugavpils Universitātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" studējošo pētījumi pirmsskolas izglītības jomā: pieredze, attīstība, inovācijas un nozīmīgums"

Maksims Ivanovs
Bērnības pedagoģijas jautājumu atspoguļojums Stradiņa Universitātes pētījumos

14:00 - 16:30
Aspazijas bulv. 5, 408

Diskusija "Nozaru svešvalodu mācīšanās augstskolā"
Pedagoģija
Vadītājs Tatjana Guseva

Tematiskie loki:
kultūru daudzveidība
daudzvalodība
studējošo autonomija
e-vide
studējošo sagatavotība
valodu apguves pārvaldības aspekti

Tematiskos lokus ievada ziņojumi:

Inta Līsmane
Latviešu valodas kurss topošajiem ārstiem: valodas mācīšanās aspekti

Ruta Svētiņa
Biznesa angļu valodas kurss dažādu kultūru studentiem: valodas mācīšanās aspekti

Jevgenija Kutasina
Otrās (trešās) svešvalodas mācīšana un mācīšanās: problēmas un izaicinājumi

Astrīda Skrinda
Individual learner differences: towards understanding the importance and value of diversity

Maria Paz Diaz Mendoza
Autonomy language learning (tertiary level)

Linda Svilpe
E-studiju kursu izstrāde svešvalodu apguvei tālmācībā

Laimdota Ločmele
Nozaru svešvalodu apguve LU: studējošo priekšzināšanas un psiholoģiskā sagatavotība

Laimdota Ločmele
Valodu apguves organizēšana Eiropas augstskolās (CercleS pieredze)

Laila Niedre
Valodu apguves pārvaldības aspekti: LU piemērs

18. marts, 2016

09:30 - 16:00
Jelgavas ielā 1

Sekcijas sēde "Pārejas posms dzīvesdarbībā: skola – universitāte"
Pedagoģija
Vadītājs Sanita Baranova

Semināru - diskusiju organizē LU PPMF Augstskolas didaktikas centrs sadarbībā ar LU Karjeras centru un LU Dabaszinātņu akadēmisko centru.

Sanita Baranova
Studentu gatavība studijām augstskolā: pedagoģiskā pieredze un izaicinājumi

Ērika Lanka
Skolēnu un skolotāju vēlmes un priekšstati par studijām augstskolā

Līga Āboltiņa, Ilze Šūmane, Sanita Baranova
Studijas augstskolā: 12.klases skolēnu priekšstati un 1.kursa studentu pieredze

Rita Birziņa, Dagnija Cēdere
Bioloģijas fakultātes 1.kursa studentu gatavība studijām

Gunta Kraģe, Madara Marija Ose, Romāns Putāns, Ilze Šūmane
Diskusija "Sākums veiksmīgām studijām?"

Agnese Līgotne
LU 1.kursa studentu aptauju rezultātu izvērtējums

Sarmīte Voitkāne
1.kursa studentu pārejas posma psiholoģiskie aspekti - problēmas un risinājumi

Agita Šmitiņa
LU pieredze studentu atbalsta pasākumu organizēšanā

Ieva Margeviča-Grinberga
Kā veiksmīgi studēt?