9. februāris, 2018

14:30 - 17:00
Raiņa bulv. 19, 13. aud.

Plenārsēde "Inovatīvas informācijas tehnoloģijas"
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: prof.J. Bārzdiņš, prof.J. Bičevskis

Andris Ambainis
Kvantu algoritmi Latvijā un pasaulē

Normunds Grūzītis, Guntis Bārzdiņš
Dziļās mašīnmācīšanās tendences un praktiskā tekstrade

Jurģis Šķilters
Gads uztveres un kognitīvo sistēmu pētniecībā

Ingūna Skadiņa
Latviešu valoda: no valodas līdz tehnoloģijām

Signe Bāliņa
Datorika un informācijas tehnoloģijas Latvijas Universitātē

Jānis Balodis
Lejup uz planētu Zeme

Ilgmārs Eglītis
Astronomija 2017.gadā pasaulē, Latvijā un Latvijas Universitātē

Viesturs Vēzis, Ojārs Krūmiņš
Datorika Latvijas skolās

15. februāris, 2018

18:00 - 20:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Uz nestriktas loģikas balstītas matemātiskas struktūras: teorētiskie aspekti un pielietojumi"
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: Aleksandrs Šostaks, Svetlana Asmuss

Mārtiņš Kokainis
Uz B-splainiem balstīta modificēta F-transformācija

Māris Krastiņš
Nestriktu kopu izmantošana risku novērtēšanas procesos

Reinis Lāma
Optimizācijas uzdevumi ar t-normās balstītiem nosacījumiem

Aleksandrs Eļkins
L-M-vērtīgas raupjās kopas

16. februāris, 2018

14:30 - 17:00
Raiņa bulv. 19, 13. aud.

Sekcijas sēde "Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas"
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: prof.J. Bārzdiņš, prof. J. Bičevskis

Uldis Straujums
Dažas jēdzienu attēlošanas pieejas

Rihards Rūmnieks
Ceļā uz zināšanu apgūšanas metamodeli

Aleksandrs Rivošs, Kamil Khadiev
Vai tās slavenās sarežģītās skaitļošanas problēmas patiešām ir tik sarežģīti izrēķināt?

Reiholds Zviedris (DF), Jānis Bikše (ĢZZF), Jurijs Ješkins (ĢZZF)
LoRaWAN - zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma bezvadu sensoru tīkla izmantošana pētniecībā

J. Vīksna, E. Celms, K. Čerāns, K. Freivalds, P. Ķikusts, L. Lāce, M. Opmanis, K. Podnieks, D. Rituma, P. Ručevskis, D. Rukliša
Proteīnu koncentrāciju prognozēšana dažādu tipu audos

Andris Ambainis, Mārtiņš Kokainis, Krišjānis Prūsis, Jevgēņijs Vihrovs
Kvantu algoritmi ceļojošā tirgotāja problēmai

Kamil Khadiev
Quantum Online Streaming Algorithms with Advice

Darja Solodovņikova, Laila Niedrīte
Datu noliktavas adaptācija lielo datu lietojumiem

Ivo Odītis, Zane Bičevska, Ģirts Karnītis
Datu noliktavu NoSQL risinājums

22. februāris, 2018

18:00 - 20:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Matemātiskā modelēšana un diferenču vienādojumi"
Matemātika un datorzinātnes
Vadītājs Uldis Strautiņš

Ilmārs Kangro
2-D filtrācijas problēmas matemātiskā modelēšana porainā aksiāli simetriskā vidē

Harijs Kalis, Maksims Marinaki
Par degšanas procesa matemātisko modelēšanu.

Shraddha Christian
Volterra vienādojuma atrisinājuma eksistence un unitāte laika skalā

Līva Ozola
Biomasas degšanas procesa modelēšana, izmantojot ANSYS

Agnese Šuste
k-tās kārtas diferenču vienādojuma ar eksponenti atrisinājumu lokālā stabilitāte

Maruta Avotiņa
Diferenču vienādojumi ar bezgalīgi daudz atrisinājumiem ar periodu 2

23. februāris, 2018

13:00 - 17:00
Raiņa bulvāris 29, 413. aud.

Sekcijas sēde "Parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmu sekcija"
Matemātika un datorzinātnes
Vadītājs Felikss Sadirbajevs

S. Atslēga
Hilla funkcija tīklu modeļos

A. Barišņikovs, F. Sadirbajevs
Par parametriska rezonansa problēmām.

E. Brokāns
Trīstūra regulējama matrica tīklu aprakstam diferenciālajā sistēmā

A. Gricāns, I. Jermačenko
Par vienu konservatīvu asimptotiski linearu sistēmu

A. Kiričuka
Robežproblēmu, kas satur vienādojumu x''= - a x + b x^2, atrisinājumi un Jakobi eliptiskās funkcijas.

A. Lepins, N. Vasiļjevs.
Par nosacījumiem Dirihlē problēmas atrisināmībai.

V. Mihailovs
Racionālas kārtas nelineāras robežproblēmas.

D. Ogorelova
Gomperca sigmoidāla funkcija 2- komponentu tīkla modelī

V. Sengilejevs
Par dilstošo sigmoidālu funkciju.

N. Sergejeva
Piezīmes par kādu Fučika tipa problēmu

S. Smirnovs
Par sakarību starp trešās kārtas diferenciālvienādojumiem un Hamiltona sistēmām

14:30 - 17:00
Raiņa bulv. 19, 13. aud.

Sekcijas sēde "Kognitīvā zinātne"
Matemātika un datorzinātnes
Vadītājs prof. Jurģis Šķilters

Artis Luguzis, Jurģis Šķilters, Līga Zariņa
Demogrāfisko faktoru ietekme krāsu kategorizācijā

Aigars Kokins
Vizuālās uztveres un telpas iespaids uz krāsas noteikšanu Mansela krāsu sistēmā, pretstatā instrumentālam mērījumam.

Dace Visnola
Krāsu stāsti mākslas terapijā

Anaastasija Ņikiforova
Vizuālās metaforas vizuālās uztveres kontekstā

Līga Zariņa, Jurģis Šķilters
Formu preferences un topoloģisko un ģeometrisko faktoru atšķirības telpisko attiecību uztverē

Kārlis Podnieks
Ko modeļ-bāzētā izziņas modelī nozīmē izskaidrot un saprast?

Jurģis Šķilters, Līga Zariņa
RCC+F un attiecību 'starp' uztvere

Velta Skolmeistare, Jurģis Šķilters, Līga Zariņa
Gramatiskuma vērtējumi Latviešu valodā

Gurjit Theara, Līga Zariņa, Jurģis Šķilters, Juris Borzovs
Santa Barbaras virziena izjūtas tests un tā analīze izglītības profilu kontekstā

Olga Matrosova
Bērni telpā

Dyachenko Y., Soloviov O., Skarga-Bandurova I.
Autonoma, ar intelektu apveltīta, aģenta kognitīvās arhitektūras izveides pieejas

1. marts, 2018

18:00 - 20:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Matemātiskā statistika"
Matemātika un datorzinātnes
Vadītājs Jānis Valeinis

Māra Vēliņa
Sensoru lielo datu analīze

Artis Luguzis
Jaukta tipa daudzdimensiju datu analīze

Leonora Pahirko
Divu izlašu datu problēmas izdzīvošanas analīzē

Svetlana Aņiskeviča
Meteoroloģisko novērojumu datu statistiskās analīzes pamatprincipi

Juris Breidaks
Izlases kļūdu novērtēšana ar programmas R bibliotēku vardpoor

2. marts, 2018

10:00 - 15:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Starptautiskā mārketinga iespējas konkurētspējas stiprināšanai"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Biruta Sloka, Remigijs Počs, Anita Villeruša

Daiga Behmane, Anita Kokarēviča, Uldis Berķis, Anita Villeruša
Implementation of the EU cross-border health care requirements as a condition for the competitiveness of health sector in Latvia

Līva Griņeviča, Ligita Āzena, Baiba Rivža
Analysis of Economic Growth Opportunities

Aija van der Steina
Mārketings kā Latvijas tūrisma konkurētspējas faktors

Evija Rūsīte
Role of the Rankings of Higher Education Institutions in the Development and Definition of their Strategical Goals

Zaiga Ozoliņa
Management aspects for mussel farmer as ecosystem service provider in the Baltic Sea region

Sergejs Volvenkins, Biruta Sloka, Kate Čipāne
Consumer Choice Determinants for Shopping in Internet Shops

Kate Čipāne, Biruta Sloka
Role of Social Networks in Promotion of Campaigns and Increase in International Competitiveness

Klinta Krauze, Biruta Sloka
Support and Challenges of Organisations for Higher Education Export in Latvia

8. marts, 2018

16:30 - 18:30
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Algebra un diskrētā matemātika"
Matemātika un datorzinātnes
Vadītājs Jānis Buls

Ansis Ozoliņš
Dinamiskās programmēšanas pieeja "Open shop" problēmai

Kārlis Adetu
Spēles ekstensīvajā formā

Arnis Katkevičs
Īss ievads C*-algebru teorijā

Insa Krēmere
Sakārtojumi Rikarta gredzenos

Aigars Valainis
Divreiz divi substitūciju sistēmas un pārklājumu problēmas

Mārtiņš Puķītis
Tālizpētes attēlu klasifikācija: klasisko un uz nestriktās loģikas balstīto metožu salīdzinājums

Mārtiņš Puķītis
Tālizpētes attēlu klasifikācija: klasisko un uz nestriktās loģikas balstīto metožu salīdzinājums

14. marts, 2018

12:00 - 15:00
Zeļļu ielā 25

Sekcijas sēde "Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika"
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: Maruta Avotiņa, Agnese Šuste

Maruta Avotiņa
Jauna pieeja skolēnu gatavošanai Novada matemātikas olimpiādei

Elīna Buliņa
Maksimālie polimondi

Andrejs Cibulis
Lielās idejas matemātikā un kompetenču pieejas projektā

Sarmīte Černajeva, Anna Vintere
Studentu starptautiskā matemātikas olimpiāde - kompetencē balstīta mācīšanas pieeja

Romualda Gavšina, Irina Vingre, Viktors Šticko
Skolēnu kļūdas, risinot dažādas grūtības pakāpes uzdevumus

Vanda Jeļinska-Platace
Formatīvā vērtēšana. Atgriezeniskās saiknes veidošanas paņēmieni

Agnese Šuste
Skolas uzdevums matemātikas olimpiādē - vai labākais formāts?

Aina Vanaga, Mikus Vanags
Inovācijas matemātikas saturā, pamatojoties uz matemātikas sintaksi un semantiku

Annija Varkale
LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas konkursu dalībnieki

Ilze Veinberga
Skolēni toreiz un tagad - konkurss "Tik vai… Cik?" 4. klašu skolēniem