2. februāris, 2016

14:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Sekcijas sēde "Dabaszinātņu didaktika"
Ķīmija
Vadītājs Jāzeps Logins

12. februāris, 2016

08:30 - 12:30
Jelgavas ielā 1, 108. auditorija

Sekcijas sēde "Organiskā ķīmija"
Ķīmija
Vadītājs Edgars Sūna

Aleksandrs Pustenko
3,4-Dihidropirimidīn-2(1H)-ona atvasinājumu sintēze

Rihards Aleksis
Lunasīna struktūras pētījumi, izmantojot KMR spektroskopiju

Guna Sakaine
Usabamicīna C totālā sintēze

Mihail Kazak
Hirālu vienoglekļa nukleofīlu pievienošanās reakcijas

Linda Vērniece
Selektīvu aspartilproteāžu inhibitoru izstrāde malārijas ārstēšanai

Kaspars Leduskrasts
Agregācijas inducētā luminescence

Rihards Kluga
Hirālu piridīna rindas organokatalizatoru izstrāde

Dace Cīrule, Kristers Ozols
Fluorescentu adenozīna atvasinājumu sintēze un pielietojums

Agnese Stikute
Sila-ēnu un bora-ēnu reakcijas ar SO2 un to pielietojums sulfoksīdu un sulfonu sintēzē

Krista Suta, Diāna Stamberga, Andrejs Solops
Triazolilmetilaziridīnu un azetidīnu sintēze un bioloģiskā aktivitāte

Jevgeņija Lugiņina
Mazu N-heterociklu nukleofīlā cikla atvēršana šķidrā SO2

Oļesja Koleda
Diazonamīda peptīda makrocikla sintēze

Sindija Briča
Asparagīnskābes esteri kā virsmas aktīvas vielas

Laura Elīna Ikkere
Oksirānu pārgrupēšanās jonu šķidrumu vidēs

Vadims Kovada
Fenilgrupas saturošu 1,2-diolu pārgrupēšanās reakcijas skābajos jonu šķidrumos

09:00 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 334. telpā

Sekcijas sēde "Analītiskā un fizikālā ķīmija"
Ķīmija
Vadītāji: Arturs Vīksna, Andris Actiņš

A. Kons, A. Actiņš
Sehifenadīna hidrogēnhlorīda 5 polimorfās formas: termodinamiskās stabilitātes un struktūru salīdzinājums.

A. Bērziņš, A. Actiņš
Droperidola un benperidola veidoto kristālisko struktūru līdzības un atšķirības.

A. Trimdale, D. Zvaniņa, A. Bērziņš, A. Actiņš
Holskābes metilestera solvātu desolvatācija.

I. Tuņa
Kultūras mantojuma saglabāšana un restaurācijas problēmas.

L. Bauermeistere, A. Vīksna
Vieglo stabilo izotopu attiecību masspektrometrijas izmantošanas iespējas dabas paraugu analīzē.

J. Tunēns, R. Poikāne, L. Bauermeistere, A. Vīksna
Vieglo stabilo izotopu attiecību masspektrometrijas izmantošana barības ķēžu raksturošanā un kartēšanā jūras vidē.

I. Rozentāle, J. Ancāns, E. Bartkiene, A. Vīksna, V. Bartkēvičs
Benzo[a]pirēna satura izmaiņas ozonēšanas ietekmē un ozonēšanas produktu toksicitāte.

I. Pērkons, K. Bacāne, I. Pugajeva, V. Bartkevičs
Fosfolipīdu cietfāžu ekstrakcijas kolonnu pielietojums antibiotiku noteikšanai akvakultūru zivju paraugos ar augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfiju – tandēma masspektrometriju

K. Meile, A. Žūriņš, A. Vīksna
Ieskats preparatīvās cietfāzes ekstrakcijas metodēs.

R. Kovaldins, I. Reinholds, G. Kizane, J. Zicans, J. Gabrusenoks
Radiācijķīmiski šķērssaistītu daudzslāņu oglekļa nanocaurulīšu - poliolefīnu nanokompozīciju struktūras izpēte un mehānisko īpašību novērtējums

L.Lauberte, G.Teliševa, M.Lauberts, T.Dižbite, A.Vīksna
Alkšņu mizas polāro ekstraktvielu raksturojums ar šķidruma hromatogrāfiju.

L. Vēvere, A. Aršanica, G. Teliševa, A. Vīksna, D. Jevtjugins
Mizas un tās biorafinēšanas produktu poliēteru poliolu komponentu struktūra, funkcionalitāte un molekulmasu sadalījums

M. Baitmirova, J. Andžāne, G. Pētersons, M. Romanova, D. Erts
Vertikāli orientētu bismuta selenīda nanostruktūru sintēze uz grafēna.

D. Jevdokimovs, R. Popļauskis, U. Malinovskis, J. Prikulis, G. Bergs, D. Erts
Plānās alumīnija oksīda optiski aktīvās kārtiņas

I. Nakurte, R.Rembergs, I.Vanaga, E.Swiezewska, A.Korica, U.Kletnieks
Poliprenolu un doliholu noteikšana dabas produktos, izmantojot šķidrumu hromatogrāfijas- masspektrometrijas metodi

A. Zariņš, S.Tomsone , A.Borodušķe , I. Nakurte
ĶĪMISKO SAVIENOJUMU IZVĒRTĒJUMS PŪKAINĀS ASINSZĀLES (HYPERICUM HIRSUTUM L.) EKSTRAKTOS, IZMANTOJOT ŠĶIDRUMU HROMATOGRĀFIJAS UN MASSPEKTROMETRIJAS METODI

16. februāris, 2016

10:00 - 16:30
Jelgavas ielā 1, auditorija "Magnum", 106. telpa

Sekcijas sēde "1. starptautiskā ĶFI konference ''Nanomateriāli un radiācijas efekti""
Ķīmija
Vadītājs Donāts Erts

Sēdi vada no:
10:00-11:10 Elīna Pajuste
11:30-12:30 Donāts Erts
14:00-16:30 Gunta Ķizāne

Donāts Erts - Konferences atklāšana
-

S. Sokovnin
“Metāla oksīda nanopulveru iegūšana elektronu plūsmā zema spiediena gāzes atmosfērā”

M. Dima
“Cieti neliela izmēra neitronu detektori”

O. Skrypnik, V. Pēde, G. Ķizāne
“Dozimetru kalibrēšanas nodrošinājums zemu dozas jaudu laukos”

J. Prikulis, R. Popļausks, G. Bergs, U. Maļinovskis, D. Erts
“Poraina alumīnija oksīda izmantošana nanostrukturētu optisko materiālu veidošanai”

R. Meija, J. Kosmača, L. Jasulaņeca, J. D. Holmes, D. Erts
“NEM slēdža kontakta izmaiņu ietekme uz tā nanovada rezonanses frekvenci”

J. Kosmača, J. Andžāne, M. Baitimirova, D. Erts
“Nanoelektromehāniska pārslēgšanās Bi2Se3 nanostruktūrētā starpslānī starp diviem plakaniem elektrodiem”

M. Baitimirova, G. Pētersons, J. Andžāne, D. Erts
“Bismuta selenīda nanostruktūru sintēze uz dažādām virsmām”

A.Zariņš, G. Ķizāne, A. Supe, O. Valtenbergs, L. Baumane, R. Knitter
“Paramagnētisko radiācijas defektu veidošanās un uzkrāšanās litiju saturošā keramikā jonizējošā starojuma ietekmē”

L. Avotiņa, G.Ķizāne, C.Porosnicu, I.Jepu, A.Marcu, C.P.Lungu, S.Antohe
"Nanostruktūru veidošanās femtosekunžu lāzera starojuma ietekmē ITER veida divertora pārklājumos"

M. Haļitovs, G.Ķizāne, JET contributors
“Pārklājumu ietekme uz kodoldegvielas sadalījumu JET kodolsintēzes reaktora divertora materiālos”

E.Pajuste, G.Kizane, A.Vitins, I. Igaune, JET contributors*
“Tritija izdalīšana un desorbcija no Apvienotā Eiropas Tora vakuuma kameras sienas berilija materiāliem”

R. Kovaldins, I. Reinholds, G. Gabrusenoks, G. Ķizāne J. Zicāns
“Radiācijas stimulēti procesi polimēru kompozītu materiālos”

A.Auce, J. Reķis, E. Pajuste, G. Ķizāne
"Kodolreaktoru darbības simulācijas kodu validācijas aspekti"

17. februāris, 2016

14:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Pārtikas ķīmija"
Ķīmija
Vadītājs Ida Jākobsone

Darba forma: darba seminārs tiešsaistē ar sadarbības partneriem no Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta un LU Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūta.

I. Jākobsone, M. Jākobsone, M.Bleidere
Kopējo fenola savienojumu (KFS) saturs miežu graudos un to pārstrādes produktos.

I. Jākobsone, M. Jākobsone, M.Bleidere
KFS saturs auzu paraugos un to pārstrādes produktos.

N. Bobere, I. Jākobsone, V. Bartkevičs
Lignānu saturs auzu un miežu graudos.

R. Spruksta, S. Kistkins, A. Podjava, I. Jākobsone, P. Mekšs
Saponīnu saturs auzu un miežu gaudos.

M. Oliņa, I. Jākobsone
Askorbīnskābes un karotīna satura izvērtējums kaltētu mežrozītes augļu mizu un sēklu ekstraktos.

S. Mertena, I.Ventiņa, I. Nakurte
Ārstniecības augu ekstraktu ķīmiskā sastāva izvērtējums.

A. Kreicberga, I. Skrabule, I. Jākobsone
Cietes daudzuma un sastāva izvērtējums Latvijā audzētajās kartupeļu šķirnēs.

Veselības zinātņu maģistri uzturzinātnē, I. Jākobsone
Pētījumi uzturzinātnes jomā.

L.Balobe
Uztura raksturojums 18-25 gadus veciem jauniešiem Latvijā

D.Erdmane
Koronārās sirds slimību pacientu uztura paradumu raksturojums un to atbilstība starptautisko vadlīniju rekomendācijām

Z.Andersone
Augsta un zema glikēmiskā indeksa dzērienu ietekme uz plazmas ogļhidrātu regulāciju profesionāliem sportistiem.

A.Ķirse
Termiski apstrādātu pākšaugu pastēšu sensorais novērtējums

S. Zute, I. Skrabule, P. Semjonovs, I. Jākobsone
Pārtikas un uztura ķīmijas vieta starpdisciplināros (lauksaimniecības zinātnes, dabas zinātnes, medicīnas zinātnes, uzturzinātnes un sabiedrības veselības) pētījumos.