5. februāris, 2016

11:00 - 13:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Plenārsēde "Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Inga Kačevska

Plenārsēdi ievadīs Juridiskās fakultātes dekānes, asoc.prof. Anitas Rodiņas uzruna.
Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

T. van den Hout
Ievērojiet, tiesību robs! – Pagaidu piemērošanas atrunas daudzpusējos investīciju līgumos

C. Schewe
Pretrunas investoru un valsts strīdu izšķiršanā Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības (TTIP) līgumā

M. Ābula
Piedāvātās Investīciju tiesas sistēmas vērtējums

A. Lejniece
Valsts atbalsts Eiropas Savienībā un investīciju tiesības

E. Kalniņa
Pretprasības Investīciju šķīrējtiesas procesā

I. Kačevska
Konfidencialitātes principa tvērums investīciju strīdu izšķiršanā

16:00 - 18:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Valsts nepārtrauktības doktrīnas īstenošanās Latvijas neatkarības atgūšanā"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Jānis Lazdiņš

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

I. Ziemele
Valsts nepārtrauktības prasības akcepta nepieciešamība – starptautisko tiesību jautājums un sekas

J. Lazdiņš
Tiesu varas kontinuitāte Latvijas Republikā. Priekšnoteikumi un nepieciešamība

J. Pleps
Latvijas Centrālās padomes prakses nozīme Satversmes interpretācijā

A. Kučs
Baltijas valstu uzņemšana ANO un izaicinājumi nepārtrauktības doktrīnai.

G. Kusiņš
Satversmei atbilstoša Ministru kabineta darbības atjaunošana 1993. gadā

E. Broks
Kā Latvija var zaudēt prasījuma tiesības pret Krieviju par PSRS veiktajiem pārkāpumiem

8. februāris, 2016

10:00 - 13:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Eiropas Savienības robežas: aktuālās problēmas un izaicinājumi. Starptautisko privāttiesību jautājumi"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Inga Kačevska

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

G. Precinieks
Eiropas Savienības iekšējās robežas: vai nacionālās kolīziju normas ierobežo pamatbrīvības

B. Rudevska
Mobilie intertemporālie konflikti starptautiskajās privāttiesībās

A. Skrjabina
Eiropas Savienības starptautiskās privāttiesības ārējās dimensijas kontekstā. Attīstības tendences

I. Kucina
Vai bēglim var būt domicils vai pastāvīga dzīvesvieta Latvijā starptautisko privāttiesību izpratnē

A. Fillers
Eiropas Savienības personu brīvas pārvietošanās tiesību nozīme starptautiskajās privāttiesībās

S. Daugule
Eiropas Savienības dalībvalsts tiesas nolēmuma par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību izpildes problēmas Latvijā

L. Pierhuroviča
Šķīrējtiesas izņēmuma robežas Lugano konvencijā un pretēju nolēmumu izaicinājums

E. Drobiševska
Izaicinājumi jaunajā Eiropas Savienības Mantošanas regulā

J. Bojārs
Starptautisko tirdzniecības tiesību aktuālie jautājumi

14:00 - 16:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Eiropas Savienības robežas: aktuālās problēmas un izaicinājumi. Starptautisko publisko un Eiropas Savienības tiesību jautājumi"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Artūrs Kučs

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

M. Lejnieks
Eiropas Savienības atbildība par dalībvalstu veiktajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem

A. Buka
Bēgļu krīzes ietekme uz Šengenas zonas regulējumu

K. Dupate
Patvēruma meklētāji: dzimums un seksuālā orientācija kā statusa piešķiršanas faktori

L. Bērziņa
Eiropas Savienības robežas interneta vidē: tiesību tikt aizmirstam piemērs

Z. Sedlova
Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktuālā prakse saistībā ar LESD 267.panta trešās daļas neizpildi

O. Galanders
Bērna - patvēruma meklētāja vai bēgļa Eiropā, labākās intereses

9. februāris, 2016

10:00 - 14:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Civiltiesību aktuālie jautājumi"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Jānis Kārkliņš

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

K. Torgāns
Civiltiesiskās atbildības līgumiska ierobežošana

J. Rozenfelds
Romiešu tiesību ietekme uz īpašnieka atbildības tiesisko regulējumu Civillikumā

J. Kārkliņš
Stingrās atbildības ideja privāttiesībās

L. Rasnačs
Būtisks kaitējums sabiedrības interesēm kā pamats mazākuma dalībnieka izslēgšanai no sabiedrības

J. Briede
Sacīkstes princips tiesas procesā

G. Litvins
Tiesiska darījuma formas noteikšana likumā

J. Kubilis
Rīcības prettiesiskums kā civiltiesiskās atbildības priekšnoteikums Latvijas deliktu tiesībās

L. Buls
Cēloņsakarības konstatēšanas kritēriji delikttiesībās un ar to saistītā problemātika

E. Brants
Paredzamības kritērijs kā vainas elements deliktu tiesībās

A. Fillers
Priekšā stāvošo zaudējumu jēdziena vēsturiskā interpretācija

A. Kārkliņa, V. Slaidiņa
Tiesību streikot tiesiskais regulējums un praktiskā realizācija

15:00 - 18:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Krimināltiesību aktuālie jautājumi"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Valentija Liholaja

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

U. Krastiņš
Vienots nodoms vienotā noziedzīgā nodarījumā

D. Hamkova
Kriminālatbildība par stratēģiskas nozīmes preču apriti

E. Vīnkalna
Cēloņsakarība un Krimināllikuma Sevišķās daļas jautājumi

V. Liholaja
Profesores M. Blūmas ieguldījums krimināltiesību teorijas attīstībā

E. Nīmande
Kriminālistiskās izzināšanas semiotiskie līdzekļi

J. Maizītis
Ētika un vienošanās kriminālprocesā

J. Balodis
Daži cilvēktiesību aspekti darbībās ar elektroniskiem pierādījumiem

I. Kronberga
Nepilngadīgo antisociālas uzvedības agrīnās prevencijas metodes

D. Andersone
Personas datu aizsardzības regulējums Krimināllikumā

A. Mucelāns
Kukuļošanas kvalifikācijas problēmas

11. februāris, 2016

12:30 - 16:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Vides un civilprocesuālo tiesību aktuālās problēmas"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Agris Bitāns

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

I. Čepāne
Zemes atsavināšanas īpatnības Baltija jūras un Rīgas jūras līča aizsargjoslā

G. Bērziņš
Aktuālās tiesu prakses atziņas maksātnespējas procesā

D. Ose
Juridiskās palīdzības izdevumi kā tiesāšanās izdevumu veids

L. Damane, K. Zīle
Notariālā procesa ietekme uz mantojuma lietas izskatīšanu tiesā; zvērināts notārs kā procesa dalībnieks

E. Kalniņš
Reālnastas institūts mūsdienu privāttiesiskajā apgrozībā

M. Krūmiņš
Spriedums un likums

S. Meiere
Vai vides jomā pastāv visaptverošs atbildības princips „piesārņotājs maksā”

M. Osis
Patiesības paušanas un noskaidrošanas problemātika prasības tiesvedībā

K. Bērziņa
Restitūcijas jēdziens un tās regulējuma problemātika Civillikumā

A. Strazds
"Actio Pauliana" jēdziens Latvijas un ārvalstu tiesībās

V. Makucevičs
Dispozitivitātes principa robežas civilprocesā

R. Gulbis
Kasācijas instances tiesas loma civilprocesā un tiesību sistēmas attīstībā

19. februāris, 2016

10:00 - 12:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Tiesību teorijas attīstības jaunākās tendences. Teorētiskie, filozofiskie un vēsturiskie saskarsmes punkti. 1. daļa"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Diāna Apse

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

D. Apse
Tiesību teorija un tiesību zinātne. Attīstības tendences Latvijā

D. Rezevska
Juridisko metožu ietekme uz tiesību normu piemērošanu

S. Osipova
Eiropas tiesību vēsture - pētījumu objekts un metodoloģija

J. Pleps
Satversmes tiesas ietekme uz tiesību teorijas attīstību Latvijā

D. Šulmane
"Trīsdimensionālā tiesību teorija" - apvērsums vai likumsakarība

E. Grigore-Bāra
Tiesību mērķa nozīme tiesību piemērošanā

Z. Indrūna
Likumu došana un likumu iztulkošana

J. Neimanis
Likumdevēja un likuma gribas noskaidrošana

12:30 - 14:30
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Tiesību teorijas attīstības jaunākās tendences. Teorētiskie, filozofiskie un vēsturiskie saskarsmes punkti. 2. daļa"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Diāna Apse

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

G. Bārdiņš
No autoritātes dievišķuma līdz racionalitātei

M. Mazure-Vucāne
Bērna labāko interešu aizsardzība Latvijas miertiesu praksē XX.gs. 20.-30. gados

A. Jumakova
Bērnu vislabāko interešu vērtēšanas kritēriji un metodoloģija

S. Innus-Pāvelskopa
Adopcijas noslēpuma institūts - padomju tiesības līdz mūsdienas

K. Zariņš
Kanoniskās tiesības (Orbis terrarum christianos)

I. Ziemane
Pienākumu izpratne un soda robežas psiholoģiskās tiesību teorijas ietvaros

L. Bočs
Suverēna naudas radīšanas tiesību īstenošana mūsdienās

15:00 - 17:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Studējošo pētniecība tiesību teorijā un vēsturē"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Diāna Apse

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

24. februāris, 2016

15:00 - 17:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Mantisko jautājumu publiski – tiesiskās reglamentācijas aktuālā problemātika"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Kristīne Strada-Rozenberga

Sekcija noris ECOSOC Projekta nr.5.2.10 „lgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas modeļa izstrāde” ietvaros.
Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

A. Rodiņa
Pagaidu noregulējums versus nenoregulēts procesuāls jautājums Satversmes tiesas procesā

G. Kūtris
Speciālās konfiskācijas aktualitātes kriminālprocesā

K. Strada-Rozenberga
Mantisko jautājumu pierādīšana un tās aktualitātes kriminālprocesā

J. Maizītis
Juridiska persona un piespiedu ietekmēšanas līdzekļi kriminālprocesā

E. Danovskis
Tiesu prakse lietās par juridiskas personas administratīvo atbildību

Ā. Meikališa
Mantiskie preventīvie piespiedu līdzekļi kriminālprocesā – atsevišķi piemērošanas problēmjautājumi

J. Makurina
Aresta uzlikšanas mantai publiski tiesiskās reglamentācijas īpatnības, aktuālā problemātika un sasaiste ar privāttiesisko reglamentāciju

V. Mantrovs
Regresa prasības regulējums apdrošināšanas tiesībās Latvijā