26. janvāris, 2018

09:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 324./325.aud.

Sekcijas sēde "Lietišķā ģeoloģija"
Ģeoloģija
Vadītāji: Andis Kalvāns, Jānis Bikše, Jānis Karušs, Aija Dēliņa

Iveta Teibe
Pazemes ūdeņu aizsardzība un tās iespējamā attīstība nākotnē

Kristaps Caune
LVĢMC funkcijas un īstenotie procesi pazemes ūdeņu izmantošanai un aizsardzībai

Inga Retiķe
Pazemes ūdens kvalitātes grupas kā pamats ķīmiskā sastāva fona vērtību noteikšanai pazemes ūdensobjektos

Andis Kalvāns
Stabilo izotopu metodes pazemes ūdens monitoringam Latvijā

Ieva Braņicka
Prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem

Ainis Lagzdiņš
Lauksaimniecības noteču monitoringa aktivitātes pazemes ūdeņu izpētē

Jānis Bikše, Inga Retiķe, Aija Dēliņa
Pirmie rezultāti par nitrātu pētniecisko monitoringu gruntsūdeņos projekta “Nitra” ietvaros

Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Ināra Lāce
Pazemes ūdens plūsmu barošana, tranzīts un atslodze

Aija Dēliņa, Konrāds Popovs
Bārbeles sēravota hidroģeoloģiskais modelis

Pēteris Džeriņš, Andis Kalvāns, Jānis Bikše
Ģeoķīmiskie sālsūdens intrūzijas izcelsmes indikatori Akmens tilta novērojumu postenī

Viesturs Zandersons, Jurijs Ješkins, Jānis Karušs
Latvijā veikto gravitācijas lauka mērījumu savietojamība

Linda Āboliņa, Aivars Markots, Jānis Karušs
Latvijā veiktās seismiskās izpētes rezultātu izmantošanas iespējas ģeoloģiskos pētījumos

Jānis Karušs, Kristaps Lamsters, Māris Krievāns, Agnis Rečs
Radiolokācijas pētījumi Islandes ledājos no 2014. līdz 2017. gadam

Ansis Zariņš, Gunārs Silabriedis
Vertical deflection measurements on Gauja valley traverse

Laura Pundure, Māris Krievāns
Baldones apkārtnes glacigēno nogulumu pārkonsolidācijas koeficienta variācijas

Valērijs Ņikuļins
Stenda referāts. Cryoseisms of the East-Baltic region in december 1908

Valērijs Ņikuļins
Stenda referāts. Spectral criteria for identification of nuclear explosion at large distances by the example of the Bavsen network

Valērijs Ņikuļins
Stenda referāts. Radon anomalies as indicator of the geodynamic activity of the Olaine-Incukalns fault

Aija Dēliņa, Jānis Bikše
Stenda referāts. Termālās kameras pielietojums Dzērves – Bērziņu avotu izpētē

Katrīna Pavlovska, Māris Krievāns
Stenda referāts. Mālaino grunšu bīdes pretestības noteikšana lauka un laboratorijas apstākļos

Jurijs Ješkins, Jānis Karušs, Viesturs Zandersons
Stenda referāts. Mikroseismiskā monitoringa tīkla izveide dolomīta karjeru apkārtnē Latvijā

Agnese Kukela, Valdis Segliņš
Stenda referāts. Apļveida akmens krāvumu kultūrvēsturiski pieminekļi un to eksponēšana meža ainavā

Agnese Kukela, Valdis Segliņš
Stenda referāts. Apļveida akmens krāvumi Polijas ziemeļos

Aigars Kokins
Stenda referāts. Krāsu zemju atradņu (Kazuleja, Lunkeči, Ābeļmuižas) izvērtējums – ģeotelpiskais apraksts, minerālais sastāvs – izstrādes iespējas

1. februāris, 2018

09:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 223.t.

Sekcijas sēde "Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija"
Ģeoloģija
Vadītāji: Māris Krievāns, Ervīns Lukševičs

Niks Supe, Māris Krievāns
Glaciālo ezeru izplatība Vidzemes augstienes ziemeļrietumu daļā Vēlā Vislas leduslaikmeta beigu posmā

Vitālijs Zelčs
Latvijas pleistocēna stratigrāfija: pagātnes līkloči un mūsdienas

Aivars Markots
Pirmmasīvpauguru datu bāzes izveide un pielietojums

Edyta Kalińska-Nartiša, Aija Cerina, Tiit Hang, Laimdota Kalniņa, Merle Muru, Māris Nartišs, Līga Paparde, Alar Rosentau
Past storm events as recorded in sand horiozons at the Ģipka site, northern Latvia

Jānis Karušs, Māris Krievāns, Kristaps Lamsters, Agnis Rečs
Mulajegidla pieledāja teritorijas palsu pētījumi ar ģeoradaru

Māris Krievāns, Agnis Rečs
Ālandes ielejas morfoloģija un attīstības aspekti Grobiņas pilsētas teritorijā

Jānis Karušs, Kristaps Lamsters, Jurijs Ješkins, Amanda Stūrmane
Glaciotektoniskās struktūras Rietumkurzemes stāvkrastu posmā Strante - Ulmale

Normunds Stivriņš, Mariušs Galka, Aija Ceriņa
No arktiskās tundras līdz boreāliem mežiem Vidzemes augstienē pirms 14500-9600 gadiem

Reinis Ošs, Kristaps Lamsters, Jānis Karušs
Glaciotektoniskās struktūras Rietumkursas augstienes ZA daļā

Ēriks Ošmjanskis, Juris Soms
Terases veidojošo ledājūdeņu nogulumu granulometriskā sastāva un mikrotekstūru pētījumi Augšdaugavas

Dainis Ozols
Iežu atsegumu biogaroza, tās tipi un sukcesija

Aija Ceriņa, Valdis Bērziņš
Flotācijas iekārtas pielietojums Riņņukalna neolīta apmetnes nogulumu izpētē dabas resursu izmantošanas un vides apstākļu noskaidrošanas nolūkā (pirmie rezultāti)

Juris Soms, Raimonds Sļesarevs, Vitālijs Zelčs
Andrupenes – Maltas osa morfoloģija un ģenēzes jautājumi

Konrāds Popovs, Alise Babre, Māris Krievāns, Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Agnis Rečs
Stenda referāts. Thjorsarjegidla ledāja virsmas δ2H un δ18O vērtības: 2017. gada ekspedīcijas rezultāti

Georgy Konshin, Alexander Savvaitov
Stenda referāts. The main signs confirming stadial advances during retreat of the Last Weichselian Ice Sheet

2. februāris, 2018

09:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 108. telpā

Sekcijas sēde "Pamatiežu ģeoloģija"
Ģeoloģija
Vadītāji: Ģirts Stinkulis, Ervīns Lukševičs

Vija Hodireva
Rīgas pils pamatu, Doma un Pētera baznīcu būvniecībā pielietoto dabīgo akmens materiālu izpēte un iespējamā aizvietošana ar augšējā devona dolomītiem

Vija Hodireva
Brīvības piemineklī izmantotais travertīns, tā dēdēšana pilsētvidē un restaurācijas iespējas

Vija Hodireva, Juris Kostjukovs
LU Ģeoloģijas muzeja pseidometeorītu kolekcijas mineraloģiski petrogrāfiskā izpēte un sistematizācija

Edgars Klievēns
Devona Pļaviņu svītas nogulumu veidošanās apstākļu atšķirības paleobaseina teritorijā: Riežupes atsegumu un Randātu klinšu piemērs

Ervīns Lukševičs
Pirmais konulāriju atradums augšdevona Tērvetes svītas nogulumos

Marianna Meire-Kārkle, Ģirts Stinkulis
Dolokrēti augšējā devona Amatas svītas nogulumiežos Latvijā

Marianna Agnese Miķelsone, Armands Zālītis, Ģirts Stinkulis
Rupjkristāliskie Pļaviņu svītas dolomīti (apīti), to uzbūve un izplatība

Liene Spruženiece
Liecības par perma apledojumu DA Austrālijā

Liene Spruženiece
Metamorfisms un plātņu tektonika - piemēri no Norvēģijas un Jaunzēlandes

Ģirts Stinkulis
Baltijas devona klastisko nogulu sedimentācijas baseina ūdens dziļuma novērtējums pēc sedimentoloģiskām pazīmēm

Linda Vernera, Ģirts Stinkulis
Kalcīts augšējā devona Daugavas svītas dolomītos Latvijas centrālajā un austrumu daļā

Ervīns Lukševičs, Mikus Daugavvanags
Stenda referāts. Vēlā devona mugurkaulnieku komplekss no Gurovas gravas smilšakmeņiem

Sandijs Mešķis
Stenda referāts. Pēdu fosiliju trīsdimensionāls tīkls Ketleru svītā Pavāru atsegumā