3. februāris, 2016

09:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 319.t.

Sekcijas sēde "Pamatiežu ģeoloģija"
Ģeoloģija
Vadītājs Ģirts Stinkulis

A. Bite, A. Mūrnieks
Daži Dienvidkurzemes Zemes dzīļu apguves aspekti

I. Purgalis
Dzelzsrūdas proterozoja pamatklintājā Latvijas teritorijā

P. Rozenbaks
Kurzemes batolīta granitoīdi Frosta (2010) ģeoķīmiskajā klasifikācijā

A. Antiņš
Kristāliskā pamatklintāja izveides rekonstrukcija Latvijas teritorijai

S. Mešķis
Vēlā silūra ihnofosiliju komplekss Ohesāres atsegumā, Sāmsalā (Igaunija)

O. Ļebedevs, E. Lukševičs
Faunistic analysis of two Late Devonian vertebrate assemblages from the East European Platform

Ģ. Stinkulis
Vidējā devona Eifela stāva nogulumiežu uzbūve, sastāvs un izplatība atsegumos Latvijā

E. Klievēns, Ģ. Stinkulis
Devona Pļaviņu svītas dolomītu slāņkopas uzbūve un veidošanās apstākļi Latvijas ziemeļaustrumu un Igaunijas dienvidaustrumu daļā

A. M. Miķelsone, Ģ. Stinkulis
Dolomīts augšējā devona karbonātiežos Latvijas ziemeļaustrumu un Igaunijas dienvidaustrumu daļā

M. Meire-Kārkle
Subaerālās atsegšanās pazīmes devona Katlešu svītas dolokrētos Kupravas māla atradnē

J. Upītis
Devona Daugavas svītas mehāniski izturīgo dolomītu slāņkopas uzbūve un izplatība

V. Hodireva
Kristālu tipomorfo iezīmju saistība ar veidošanās apstākļiem

V. Hodireva, R. Pāvils
Minerālu un to sintezēto analogu mineraloģisks un kristalogrāfisks raksturojums

V. Hodireva
Pēterbaznīcas arhitektonisko detaļu atšķirīgo akmens materiālu pirmsrestaurācijas izpēte

R. Ozola
Mālu modifikācijas metodes inovatīvu produktu ieguvei vides tehnoloģijās

4. februāris, 2016

09:00 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 109. telpā

Sekcijas sēde "Kvartārģeoloģija, ģeomorfoloģija un dabas pieminekļi"
Ģeoloģija
Vadītāji: Māris Krievāns, Māris Nartišs

A. Dēliņa
Gravu un ūdensrijēju komplekss Vizlas apkārtnē

A. Markots, D. Ozols
Latvijas dižakmeņu ģeogrāfija, ģeoloģija un datu bāze

A. Savvaitovs, G. Konshins
Are the OSL dating results a sufficient evidence of a new approach to the age of the pleistocene sequence along the Baltic sea coast in Western Kurzeme?

D. Ozols
Latvijas Gada ģeovietas nominēšana – mērķi un kritēriji

I. Grudzinska, J. Vassiljev, S. Veski
Jūras līmeņa izmaiņas Rīgas līča dienvidos holocēnā

J. Ivanovs, M. Krievāns
Ogres ielejas morfoloģija un virspalu terašu līmeņi lejteces posmā

J. Lapinskis, D. Šulca
Pludmales „piebarošanas” izmantošana jūras krasta erozijas ierobežošanai Kaugurciemā

J. Soms, E. Greiškalns, V. Zelčs
Virspalu terasu uzbūves pētījumi Augšdaugavas senielejā

J. Soms, M. Spriņģe
Daugavas vidussēru ģeogrāfiskās lokalizācijas izmaiņu īstermiņa dinamikas izvērtējums Augšdaugavas pazeminājumā

J. Soms, N. Stivriņš, E. Muižniece-Treija
Glaciokarsta ieplaku morfoloģija un paleoģeogrāfiskā attīstība Augšdaugavas senielejā leduslaikmeta beigu posmā-holocēna

K. Kukemilks, F. Brunners, T. Saks
Turaidas pilskalna pazemes ūdeņu modelēšana

K. Lamsters, J. Karušs, D. Bērziņs, A. Rečs
Drumlini zem Mulajegidla izvadledāja, centrālā Islande

K. Valtere, M. Krievāns
Atklātās karsta reljefa formas Ropažu līdzenuma dienvidrietumos

M. Krievāns
Latvijas ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana robežu kļūdu labošanai

M. Nartišs, E. Kalińska-Nartiša, H. Alexanderson
Kāpu veidošanās laiks Krišanstades līdzenumā Zviedrijā

M. Grigorjevs, J. Soms
Kalupes iegultnes morfoloģija un ģeoloģiskās uzbūves iezīmes

N. Supe, M. Krievāns
Līgatnes–Mores apvidus glaciālo ezeru nogulumi un izplatība Vislas leduslaikmeta beigu posmā

N. Stivriņš, P. Kolačeks, H. Seppa, S. Veskis
Vides un klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktonu Austrumlatvijā pēdējo 14 500 gaudu laikā

N. Stivriņš, S. Vulfa, S. Vastegards, E. Linde, T. Aliksāra, M. Galka, T. Andersens, A. Heinsalu, H. Seppa, S. Veskis
1875.gada Islandes vulkāna Askja izvirduma pelni Latvijā

V. Zuševics, M. Nartišs
Tērvetes upes ielejas morfoloģija un veidošanās

V. Zelčs, J. Soms
Par ko liecina Augšdaugavas pazeminājuma augšējo terašu virsmas morfoloģija un iekšējā uzbūve?

J. Soms, D. Ozols
Ģeodaudzveidība, ģeoloģiski-ģeomorfoloģiskais mantojums un tā aizsardzība: koncepti un mūsdienu paradigmas

5. februāris, 2016

09:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 109. telpā

Sekcijas sēde "Lietišķā ģeoloģija"
Ģeoloģija
Vadītājs Aija Dēliņa

V. Segliņš
Ģeoloģiskie pētījumi Valsts pētījumu programmā ProdRes un to virzība

G. Konšins, V. Segliņš
International project Geo-Seas. Main directions and results of LU activities

J. Karušs, K. Lamsters, A. Rečs, D. Bērziņš
Iekšledāja kušanas ūdeņu kanālu pētījumi ar ģeoradaru

D. Bērziņš, J. Karušs
Lokālu objektu identificēšana dabiska saguluma gruntīs ar ģeoradaru

G. Sičovs, A. Lācis
Ģeoradara signāla pielietošanas iespējas, konstatējot Litorīnas jūras beigu posma atšķirīgo nogulumu robežas

J. Indrāns, J. Karušs
Ģeoradara izmantošana Baltijas Ledus ezera nogulumu fāciju pētījumos

A. Zaļaiskalns
Asfaltbetona segas biezuma noteikšana ar ģeoradaru - piemēri no Latvijas Republikas autoceļiem

V. Ņikuļins
Seismoloģijas praktiskā nozīme pilsētās un apdzīvotas vietās, kas izvietotas zemas seismiskās aktivitātes teritorijās

A. Spalviņš
Latvijas hidroģeoloģiskais modelis LAMO4 kā rīks dabas procesu pētīšanai. Iecavas upes pazemes pieteces avoti

A. Dēliņa, K. Popovs
Liepājas apkārtnes pazemes ūdeņu plūsmu matemātiskais modelis

T. Saks, A. Timuhins, J. Sennikovs, V. Salitbekova, T. Rakhimov
Groundwater resources in the Talgar alluvial fan, Northern Tien Shan, under future climate change scenarios

I. Retiķe, E. Karro, M. Hiiob
Hydrochemical pattern of Devonian aquifers in Latvia and Estonia with special reference to water types and iron and fluoride contents

A. Kalvāns, A. Babre, K. Popovs, T. Saks, A. Timuhins, I. Retiķe, A. Dēliņa
Stabilo izotopu satura modelēšana pazemes ūdeņos Latvijā izmantojot nokrišņu ūdens izotopu satura modeli

A. Babre, A. Kalvāns, A. Dēliņa, K. Popovs, J. Bikše
Ūdens stabilo izotopu novērojumi pazemes-virszemes ūdeņu mijiedarbības novērtējumam Salacas upes augštecē

S. Muižniece
Filtrācijas koeficienta noteikšana izmantojot empīriskos vienādojumus

P. Šķēls, M. Krievāns, J. Karušs, K. Lamsters
Pārkonsolidācijas koeficienta (OCR) noteikšana deformētiem glacigēnajiem nogulumiem

S. Dišlere
Pļaviņu HES pamatnes grunts masīva slogošanas apstākļi un priekšnoteikumi būves stabilitātes nodrošināšanai

Y. Jani, J. Burlakovs, W. Hogland
Anthropogenic soils and phytoremediation as an environmental friendly technique to remediate the glassworks contamination in Sweden

L. Zariņa
Sapropeļa mēslojuma lietošanas ietekme uz augsnes agroķīmiskajām īpašībām triju gadu periodā

L. Zariņa
Ģeometriskās morfometrijas metožu piemērošana simetrisku akmens rīku analīzē

V. Segliņš, A. Kukela
Raksturīgie dēdēšanas veidi San Gavino Bazilikas fasādē, Sardīnijā

A. Miķelsone, A. Kukela
Granāta atpazīšana senatnē un mūsdienās

A. Cine, K. Eglīte
Akmens materiāla novērtējums Limbažu pils dienvidrietumu fasēdē

A. Kokins
Okera zīmējumi senkultūrās Austrālijā

V. Ņikuļins, V. Segliņš, G. Konšins
Stenda referāts. Rīgas un Liepājas ģeoloģiskās bīstamības novērtēšanas rezultātu praktiskā nozīme, izmantojot Persistent Scatterer Interferometry distanciālo metodi

V. Ņikuļins
Stenda referāts. Par Latvijas normatīvā dokumenta izveidošanas nepieciešamību tehnogēnās vibrācijas ietekmes kontrolei uz ēkām un būvēm

V. Ņikuļins
Stenda referāts. Rietumu Latvijas seismiskie notikumi un to identificēšana

K. Dūdiņa, A. Dēliņa
Stenda referāts. Pazemes ūdeņu aprite ielejveida iegrauzumu apkārtnē

J. Bikše, K. Popovs, A. Dēliņa
Stenda referāts. Lauka infiltrācijas testu automatizēšana

Z. Lanka, L. Gorodko, E. Deksne, V. Zuševics
Stenda referāts. Ģeoradara izmantošana pazemes komunikāciju identificēšanai smilšainos nogulumos