26. janvāris, 2018

11:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 319. aud.

Sekcijas sēde "Ģeogrāfijas izglītība"
Ģeogrāfija
Vadītājs Gunta Kalvāne

27. janvāris, 2018

11:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 319.t.

Sekcijas sēde "Ģeogrāfijas izglītība II"
Ģeogrāfija
Vadītājs Gunta Kalvāne

30. janvāris, 2018

10:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 334. telpā

Sekcijas sēde "Cilvēka ģeogrāfija"
Ģeogrāfija
Vadītājs Zaiga Krišjāne

Elīna Apsīte-Beriņa
Izaicinājumi un iespējas jauniešu mobilitātes pētījumiem

Sigita Šulca
Latvijas mūsdienu emigranta demogrāfiskais profils – reģionālās atšķirības

Ženija Krūzmētra, Dina Bite
Vietas resursos sakņota attīstība: Straupes, Druvienas un Kaldabruņas piemēri

Ivars Matisovs
Latgaliskās identitātes vaicājumi

Zaiga Krišjāne, Māra Zīra
Rīgas aglomerācija – vai tikai iedzīvotāju mobilitāte?

Toms Skadiņš
Aglomerācijas un to noteikšana. Rīgas piemērs

Līga Feldmane
Latvijas lielo pilsētu iedzīvotāju apmierinātība ar personīgo dzīves līmeni

Anastasija Smoļakova
Exploring de-industrialization processes in Post-soviet Daugavpils

Margarita Kairjaka
Sarukšanas izpausmes Ventspils pilsētvidē

Antons Berjoza
Reģionalizācijas pazīmes Latvijas lauksaimniecības un mežsaimniecības preču starptautiskajā tirdzniecībā

Laila Kūle
Jauni aspekti Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa izpētē

Kristers Kalniņš
Iedzīvotāju migrācijas procesu struktūra un dinamika piepilsētā: Ozolnieku novada piemērs

Krista Annija Samcova
Iedzīvotāju mobilitātes iezīmes kopā braukšanas fenomena izpētei Latvijā

Ineta Grīne
Amatciema un Vecozolu ciemu veidošana Cēsu pilsētas tuvumā

Inese Mieze, Ineta Grīne
Suburbanizācijas izpausmes Pierīgā pēc 2000.gada: Babītes pagasta piemērs

Toms Zvirbulis
Bebru pagasta iedzīvotāju struktūras un apdzīvojuma izmaiņas 1990. gadu sākumā.

Evita Muižniece-Treija
Iedzīvotāju līdzdalība smaku identificēšanā un aptaujas rezultāti par traucējošām smakām Rīgas administratīvajā teritorijā

Jānis Krūmiņš, Guido Sechi
Ģeogrāfiskās mobilitātes iezīmes un dzīves vides pievilcības vērtējums post-sociālistiskajā pilsētā: Rīgas piemērs

Māris Bērziņš, Guido Sechi, Zaiga Krišjāne
Socio-demographic challenges for large housing estates in Riga

31. janvāris, 2018

09:00 - 13:00
Jelgavas ielā 1, 319.t.

Sekcijas sēde "Rūpniecības un transporta ģeogrāfija"
Ģeogrāfija
Vadītājs Juris Paiders

Maija Bumbiere, Zane Lauva
Pasta un sakaru sistēmas attīstība Latvijā no 1950. līdz 1970. gadam

Jānis Dumpis, Kārlis Bernāns
PSRS militārā infrastruktūra Latvijā pēc Otrā Pasaules kara

Jūlija Jeršova, Aivis Sudars
Liecības par ostu un kuģniecības attīstība Liepājā Aukstā kara laikā ASV Centrālas izlūkošanas pārvaldes materiālos

Emīls Mortuļevs, Ieva Ābeltiņa, Marta Sparāne
Latvijas dzelzceļa attīstība no 1950. līdz 1970. gadam

Alise Kokare, Andra Beķere
Latvijas civilās aviācijas attīstība no 1950. līdz 1970. gadam

Ieva Immure, Jānis Ivanovs
Iedzīvotāju dzīves līmenis Latvijā no 1950. līdz 1970. gadam

Juris Paiders
Vācu tehnoloģiju pārnese Latvijas rūpniecībā pēc Otra pasaules kara

10:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 223.t.

Sekcijas sēde "Klimata mainība un tā ietekme uz vidi"
Ģeogrāfija
Vadītāji: Agrita Briede, Elga Apsīte

Gunta Grūbe, Laimdota Kalniņa, Jānis Dreimanis, Reinis Bitenieks
Nogulumu sastāva izmaiņas ziemeļu Garezerā

Normunds Stivriņš
Platlapju koku īpatsvara ietekme uz meža ugunsgrēku dinamiku klimata sasilšanas laikā holocēnā

Nameda Belmane, Zanda Penēze, Agrita Briede, Jolanta Gūža
Latvija ceļā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām

Ilga Kokorīte, Jānis Bikše
Engures ezera ūdens CO2 plūsmu mērījumi ar pašizgatavotām sensoru sistēmām

Zanita Avotniece, Agrita Briede, Māris Kļaviņš, Svetlana Aņiskeviča
Pērkona negaisiem raksturīgās iezīmes attālinātajos novērojumos Latvijā

Līga Klints, Ilze Rudlapa, Kristaps Pāps
2017. gada augusta nogales lietus uzplūdu Daugavas baseinā analīze

Līga Klints, Ilze Rudlapa
Hidroloģiskās prognozēšanas sistēma Latvijas upju baseiniem

Ilze Kārkliņa
Meža augsnes ielabošanas pasākumu īstermiņa ietekme uz ūdens ķīmiskajiem parametriem

Artūrs Veinbergs
Vizualizācijas rīka pielietojums klimata mainības un potenciālo ietekmju raksturošanā

Jānis Dumpis
Ķīšezera ūdens līmeņa izmaiņu raksturojums novērojumu stacijā ,,Ķīšezers” (1929 - 2017)

Ainis Lagzdiņš
Klimata mainības ietekme uz lauksaimniecības noteču kvalitāti un kvantitāti

Linda Grinberga
Gaisa temperatūras ietekme uz noteces attīrīšanu mākslīgajās mitrzemēs

Edgars Maļinovskis
Mūsdienu klimatisko normu izmaiņas pret references perioda vērtībām

Inga Grīnfelde
Konceptuālā hidroloģiskā modeļa METQ izmantošana klimata mainības un urbanizācijas kumulatīvās ietekmes uz hidroloģisko režīmu izvērtēšanā

Elīna Deksne, Ivars Strautnieks, Laimdota Kalniņa, Kristaps Kiziks, Līga Paparde
Viskūžu salas nogulumu sastāva izmaiņas kā paleoģeogrāfisko apstākļu un paleoklimata mainības indikatori

Svetlana Aņiskeviča
Stenda referāts. Vēja enerģijas resursa telpiskā sadalījuma modelēšana Latvijas teritorijā

Līga Paparde, Ivars Strautnieks, Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa, Ilze Loze, Kristaps Kiziks, Oskars Purmalis
Stenda referāts. Paleoklimata izmaiņu ietekme uz nogulumu uzkrāšanās apstākļiem Lubānas akmens laikmeta apmetnēs

Arta Indriksone, Alise Ķepīte, Inga Doniņa, Aija Ceriņa, Laimdota Kalniņa, Līga Paparde, Jānis Dreimanis
Stenda referāts. Paleoklimatisko apstākļu izmaiņas holocēnā Talsu pilskalna apkārtnē

Andra Štube, Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa
Stenda referāts. Liecības par paleoģeogrāfiskām izmaiņām Usmas ezera Z līcī pie Košķēniem

Līga Lauma Pļavniece
Stenda referāts. Urbāno ūdenstilpņu ūdens kvalitāti ietekmējošie faktori

Kristīne Valujeva
Stenda referāts. Zemes izmantošanas iespēju novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā

Jovita Pilecka
Stenda referāts. Sniega ūdens kvalitāte Jelgavas pilsētā

Jovita Pilecka
Stenda referāts. Lauksaimniecības un notekūdeņu ietekme uz atklāto ūdenstilpņu ūdens kvalitāti

Olga Frolova
Stenda referāts. Lauksaimniecības gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazinošo pasākumu izvērtējums

Laima Bērziņa
Stenda referāts. SEG un gaisu piesārņojošo vielu emisijas izvērtējums bioloģiskajās un konvencionālajās lauksaimniecības sistēmās

10:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 324./325.aud.

Sekcijas sēde "Vietu un ainavu kultūrģeogrāfijas"
Ģeogrāfija
Vadītājs Anita Zariņa

Edmunds Valdemārs Bunkše
Dzejnieku īstenības uztvere 'gaisos, ūdeņos, un vietās'. Česlava Miloša (Czeslaw Milosz) 'Mirdzošās lietas'

Ivars Matisovs
Valodu kontakti Latgales reģiona lingvistiskajā ainavā

Andris Klepers
Latvijas lauku viensēta un ainavas kvalitāte dabas daudzveidības kontekstā

Kārlis Lakševics
Dabas skaitīšana: īpašuma apsaimniekošana, eko-zināšanas un vērtību režīmu sadursmes

Maija Bumbiere
Dzīvošana Alsungas vēja parka ainavā: vietējo iedzīvotāju pieredzes stāsti

Kristīne Krumberga
Padomju postmilitārās ģeogrāfijas Latvijā: performativitāte un ainavu veidošanās

Mārtiņš Lūkins
Senie meži: kartēšana un daudzveidības novērtējums

Kristīne Āboliņa, Margarita Žukova
Vieta ģimenes dārziņiem Latvijas lielākajās pilsētās

Dāvis Valters Immurs
Vai labāk vienmēr ir labāk? Stāsti no Daugavmalas

Artis Zvirgzdiņš
Staļina laikmeta pilsētainava Latvijā: 20. gs. 50. gadu jaunizveidoto rajonu centri

Margarita Vološina, Anita Zariņa
Aktivitāte "Ainavu dārgumi": ideja, izaicinājumi un veikumi

Anita Zariņa, Anu Printsmann, Ivo Vinogradovs
Post-padomju ainava?

Agnese Reķe
Stenda referāts. Ielu tīkla transformācijas: Āgenskalna jaunās un izzudušās ielas

Miķelis Rikveilis
Stenda referāts. Vidzemes draudzes skolu ģeogrāfija

1. februāris, 2018

10:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 324./325.aud.

Sekcijas sēde "Vietu plānošana un attīstība"
Ģeogrāfija
Vadītāji: Pēteris Šķiņķis, Gunta Lukstiņa

Anna Kalniņa
Engures ciema publiskās ārtelpas kvalitāte

Silvija Ozola
Liepājas dzīvojamās apbūves teritoriju Zaļā Birze un Jaunā Pasaule arhitektoniski telpiskās vides attīstība atšķirīgu politiski ekonomisko apstākļu ietekmē 20. un 21. gadsimtā

Indra Purs
Ainavu arhitektūra kā ārtelpas mākslas forma Baltijas jūras reģiona pilsētu audumā

Aija Melluma
Āraiši un Slutišķi – divas vietas, divas ainavas

Sandra Treija, Alisa Koroļova, Kristīne Āboliņa
Pagalmu dārzkopības attīstības iespējas un izaicinājumi Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu kontekstā

Krišjānis Rudus
Bioloģiskās daudzveidības uztvere Rīgas ģimenēs: Vecdaugavas ekosistēmas piemērs

Inga Grīnfelde
Vēsturisko stikla rūpniecības zonu revitalizācija pašvaldību attīstības kontekstā: Dienvidzviedrijas piemērs

Diāna Orlovska, Aksels Ruperts
Vietu reģenerācijas intervences – Narvas piemērs

Katrīna Potāpova
Teritorijas urbānā dzīvīguma novērtējums revitalizācijas projekta sagatavošanai: Mūkusalas piemērs

Gunta Lukstiņa, Elīna Sergējeva, Una Kancāne, Jānis Sperga
Torņakalna/Mūkusalas apkaimes “dzīvināšanas” aspekti

2. februāris, 2018

10:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 319.t.

Sekcijas sēde "Latvijas biotas un augsnes resursi un to ilgtspējīga apsaimniekošana klimata pārmaiņu kontekstā"
Ģeogrāfija
Vadītāji: Raimonds Kasparinskis, Solvita Rūsiņa

Raimonds Kasparinskis, Oļģerts Nikodemus, Aldis Kārkliņš
Starptautiskās FAO WRB augšņu klasifikācijas aprobēšana Latvijā 2017. gadā

Aldis Kārkliņš
Latvijas augšņu klasificēšanas iespējas tuvinot to starptautiskām sistēmām

Gunta Čekstere, Anita Osvalde, Andis Karlsons, Vilnis Nollendorfs, Guntars Šnepsts, Māris Laiviņš
Kālija magnēzija mēslojuma efektivitāte dažāda vecuma egļu stādījumos

Līvija Zariņa, Līga Zariņa, Dace Piliksere
Dažu augsnes mikroelementu satura izmaiņas podzolaugsnē augu maiņas ietekmē bioloģiskajā augsekā

Kristaps Auziņš, Oļģerts Nikodemus
Podzolēšanās procesa attīstība Moricsalā un Viskūžu salā

Zane Žīgure, Skaidrīte Rulle, Pēteris Lakovskis
Augsnes kvalitātes rādītāju novērtējums LAP 2014-2020 vides pasākumos atbalstītajās platībās

Zigmārs Rendenieks
Meža teritoriju izmaiņas no 1967. līdz 2015.g. abpus Latvijas-Krievijas robežai

Imants Kukuļs
Lauksaimniecības zemju apmežošanās procesa ietekme uz augsnes humīnskābju īpašībām

Elīna Bārdiņa, Oļģerts Nikodemus
Zemes izmantošanas vēstures un mežaudžu sastāva ietekme uz augsni Bānūža ezera apkārtnē

Linda Beitāne
Zemes izmantošanas maiņa Andrupenes pagastā un tās ietekmējošie faktori

Inga Straupe
Veģetācijas attīstības dinamika parastās priedes Pinus sylvestris L. mežaudzēs ar sēklu kokiem

Līga Liepa
Ekoloģisko koku novērtējums damaksnī Jelgavas mežu novadā

Krišjānis Rudus
Bioloģiskās daudzveidības uztvere Rīgas ģimenēs: Vecdaugavas ekosistēmas piemērs

Rūta Sniedze-Kretalova
Projekta “Dabas skaitīšana” zālāju biotopu kartēšanas pirmie rezultāti

Laura Auliciema
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veida un apsaimniekošanas nozīme medus bites Apis mellifera ganībās augsto purvu masīvu apkārtnē

Solvita Rūsiņa, Zigmārs Rendenieks
Natura 2000 tīkla efektivitāte dabisko zālāju biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzībai Latvijā: ainavekoloģisks skatījums

Santa Rutkovska, Olga Frolova, Kristīne Svirka
Latvijā bīstamāko invazīvo augu sugu izplatība dabas parkā “Daugavas loki”

Laimdota Kalniņa, Māra Pakalne, Jānis Dreimanis, Anete Diņķīte
Augsto purvu veģetācijas sastāva izmaiņas kopš tā izveidošanās līdz mūsdienām

Lauma Gustiņa, Dainis Ruņģis, A.Voronova
Galium L. ģints sugu ģenētiskā daudzveidība intensīvas lauksaimniecības ainavā

Biruta Cepurīte, Ieva Rūrāne
Vairodzeņu ģints (Androsace L.) Latvijas florā

Viesturs Šulcs, Biruta Cepurīte, Ieva Rūrāne
Latvijas vaskulārās floras dzimtu latvisko nosaukumu nomenklatūra

Vita Amatniece, Raimonds Kasparinskis, Oļģerts Nikodemus, Guntis Brūmelis
Stenda referāts. Apmaiņas bāzu saturs ozola Quercus robur mežaudžu augsnēs Latvijā

Alīna Helde, Zanda Penēze
Stenda referāts. Lauksaimniecības zemes apsaimniekošana mūsdienās Lubes pagastā

Baiba Dirnēna, Raimonds Kasparinskis
Stenda referāts. Podzolēšanās procesa raksturojums dažāda vecuma meža zemju augsnēs Limbažu un Katvaru apkārtnē

10:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 324./325.aud.

Sekcijas sēde "Telpiskā plānošana un attīstība"
Ģeogrāfija
Vadītāji: Pēteris Šķiņķis, Gunta Lukstiņa

Neil Adams
Approaches to spatial planning: does context matter?

Pēteris Šķiņķis, Jonas Buechel
Community areas and actions in Riga region

Angelija Bučienė, Jelena Galinienė, Kornelija Šimkutė
The disappeared and disappearing villages in Western Lithuania: study cases of three regional parks

Āris Ādlers
Attīstības programmu atbilstība pārmaiņu radīšanai novadā - Ropažu novada pašvaldības piemērs

Inga Gavena
Stratēģiskā IVN piemērošanas un veikšanas mērķi, saistība ar vides informācijas sistēmu

Edgars Bērziņš
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pretrunas un iespējas ilgtspējīgas telpiskās attīstības veicināšanas kontekstā

Sabīne Zāģere, Rūdolfs Cimdiņš
Rīgas funkcionālās telpas sapratnes evolūcija un risinājumi

Edgars Pudzis
Piekrastes teritoriju ekonomiskās izaugsmes instrumenti - viedā specializācija un "Blue Growth" politika

Anda Ruskule
Ekosistēmu pakalpojumu pieejas nozīme zemes pārvaldībā un telpiskajā plānošanā - Eiropas redzējums un iespējas Latvijā

Ivo Vinogradovs
Ekosistēmu pakalpojumu pieejas potenciāls telpiskajā plānošanā: LIFE VivaGrass piemērs

Sabīne Zāģere, Rūdolfs Cimdiņš
Pakalpojumu sniegums kā investīcija cilvēkkapitālā

7. februāris, 2018

12:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 106. telpa (Magnum)

Sekcijas sēde "Ģeomātika"
Ģeogrāfija
Vadītāji: Aivars Markots, Agnis Rečs

Arvīds Ozols
Copernicus zemes monitorēšanas serviss: CORINE LAND COVER+

Kristaps Kiziks
Topo10 ceļā uz ĢIS

Anda Juta-Zālīte, Kintija Strazdiņa, Reinis Vāvers
Latvijas robežu attēlojums Latvijas Nacionālās bibliotēkas karšu kolekcijā

Māris Nartišs, Līga Zariņa
Reljefa modeļu caurumu aizpildīšanas metodes

Valdis Karulis
Projekts “Baltic Geodata Marketplace”: vienotas ģeotelpisko datu servisu platformas izveide kā jauna veida pieeja ģeodatu izplatīšanā mūsdienu pasaulē

Aivars Ratkevičs, Armands Celms, Andrejs Veliks
Lāzerskanēšanas tehnoloģiju iespēju izpēte Valsts robežas uzturēšanas darbos

Aivars Ratkevičs, Armands Celms, Vivita Baumane
Valsts robežas demarkācijas darbu ģeoinformācijas nodrošinājuma realizācijas attīstība Latvijā

Pēteris Pētersons
Latvijas digitālā augstuma modeļa aktualizēšana

Jānis Ivanovs
LiDAR un multispektrālo satelītainu izmantošanas iespējas pārmitru meža minerālaugšņu dešifrēšanā

Gunārs Goba
Karte kā mākslas darbs un tautu vēsturiskās atmiņas atspulgojums. Mākslinieces - grafiķes Elitas VILIAMAS devums kartogrāfijas popularizēšanā

Agris Puriņš, Raivis Studens, Dāvis Valters Immurs
Lazaņja satiek nākotni. "Skolu kartes" tehnoloģiskie izaicinājumi: liela datu apjoma ģeoorientēšana un vizualizēšana

Agris Brauns
Dažādu intervālu Sentinel-1 SAR datu interferometriskās koherences

Otīlija Kovaļevska
Dažas pārdomas par viensētu pārdēvēšanu un mazo ciemu likvidēšanu 1599. gada Livonijas revīzijas kontekstā