1. februāris, 2016

10:00 - 15:00
Jelgavas ielā 1, 109. telpā

Sekcijas sēde "Latvijas biotas ģeogrāfija"
Ģeogrāfija
Vadītājs Solvita Rūsiņa

A. Priede, A. Mežaka
Invazīva suga parastā līklape Campylopus introflexus Latvijā: izplatība, potenciālās ietekmes un perspektīvas nākotnes pētījumiem

A. Mežaka, B. Bambe, U. Suško
Zaļās divzobes Dicranum viride izplatība, ekoloģija un aizsardzība lapu koku mežos Latvijā

V. Šulcs
Augu nosaukumu maiņa: Cēloņi un sekas nacionālajā botāniskajā nomenklatūrā

J. Zariņš
Mežaudzes struktūras izmaiņas ūdensteču aizsargjoslās. Meža valsts reģistrs un meža resursu monitorings

L. Stankevica, J. Donis
Kūlas dedzināšanas izraisīto mežu ugunsgrēku izplatība Latvijā 2010.-2015.g.

M. Lūkins
Meža daudzveidības raksturlielumi atšķirīga vecuma meža zemēs

J. Zariņš
Potenciāli vērtīgo audžu izmaiņu dinamika ūdensteču aizsargjoslās

A. Indriksons, J. Freimanis
Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) un parastā ozola (Quercus robur L.) mistraudžu struktūra mežos ap Jelgavas pilsētu

L. Auliciema
Augstie purvi kā medus bites Apis mellifera ganības

L. Gustiņa, A. Voronova, D. Ruņģis
Galium L. ģints sugas autoceļu nomalēs intensīvas lauksaimniecības ainavā

D. Broka, I. Straupe, L. Liepa
Lapu koku dabisko meža biotopu veģetācijas salīdzinājums saimnieciskajos mežos un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Zemgalē

P. Lakovskis, K. Kruskops
Zemes seguma veidu izmaiņas Latvijas ainavzemēs

S. Rūsiņa, L. Kupča, P. Lakovskis
Lauksaimniecības marginalizācijas ietekme uz dabisko zālāju biotopu daudzveidību un saglabāšanās perspektīvām Latvijā

E. Skukauska, S. Rūsiņa
Pamestu dabisko zālāju veģetācijas atjaunošanās Dvietes palienē pļaušanas un ganīšanas ietekmē

2. februāris, 2016

10:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 223.t.

Sekcijas sēde "Klimats un ūdeņi"
Ģeogrāfija
Vadītāji: Agrita Briede, Elga Apsīte

T. Bricis
Pilsētas mikroklimats. Rīgas piemērs

L. Koreļska, A. Briede
Augsnes temperatūras mainība un to ietekmējošie faktori Latvijā

T. Sīle, U. Bethers
Dažas Latvijas piekrastes vēja īpatnības

I. Klints, T. Sīle, J. Seņņikovs
Temperatūras starpdienu mainība – reģionālie klimata modeļi un novērojumi

G. Kalvāne, I. Naudiņa, D. Roginska, A. Kleinberga
Digitālo attēlu izmantošana fenoloģijas pētījumos Latvijā

D. Gruberts
Daugavpils Universitātes meteoroloģisko novērojumu stacijas “Putnusala” pirmie desmit darbības gadi

A. Blaus, O. Ritenberga
Putekšņu koncentrācijas sezonālie trendi un sliekšņa koncentrācijas sasniegšanas analīze

O. Ritenberga
Alternaria sporas Rīgas gaisā: nozīme un tendences

A. Zubaničs
Latvijas upju hidroloģisko apstākļu prognozes 2015.gada mazūdens periodā

A. Lietaunieks
Lielupes baseina upju hidroloģiskā režīma ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas

E. Apsīte, O. Nikodemus, D. Elfers, L. Klints, Z. Rendenieks
Vienziemītes strauta noteces ilgtermiņa izmaiņas un tās ietekmējošie faktori

D. Lauva, A. Veinbergs, A. Lagzdiņš
Infiltrācijas aprēķinu koncepcijas un to problēmas gruntsūdens modelī METUL

J. Dumpis
Latvijas ezeru batimetriskās kartes un to izmantošanas iespējas ūdenstūrismā

A. Krauze
Pasākumu programmu nozīme iekšzemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu īstenošanā 2016.-2021.gadam

I. Kokorīte, A. Skuja
Organisko vielu noārdīšanās pētījumi mazajās upēs

G. Spriņģe, L. Dobkeviča, O. Purmalis
Kīleveina grāvja ūdens ķīmiskā sastāva priekšizpēte

A. Bārdule, D. Lazdiņa, I. Grīnfelde, T. Sarkanābols, A. Bārdulis
Pamatmēslojuma ietekme uz augsnes ūdens kvalitāti Populus tremuloides x Populus tremula kokaugu stādījumā minerālaugsnē

L. Uzule, L. Grīnberga, L. Miķelsone, L. Vizule-Kahovska, P. Evarts-Bunders, V. Vilnītis, J. Rubinis
Pilotprojekta “Saldūdens biotopu inventarizācija 4 kartēšanas vienībās” izpilde un rezultāti par upju biotopiem

M. Harju, A. Skuja, E. Parele, D. Ozoliņš
Ventas ekoloģiskās kvalitātes novērtējums 2013.gadā

S. Aņiskeviča
CM SAF saules radiācijas klimatiskās datu kopas kvalitātes pārbaude un pielietojuma iespējas Latvijai

M. Dimants
Stiprs pērkona negaiss Rīgā 2015.gada 17.jūlijā

U. Salnāja
Stiprs pērkona negaiss 2015.gada 12.augustā

A. Kabucis
Gaisa temperatūra 850 hPa augstumā aukstās un ļoti aukstās dienās

Z. Avotniece, S. Aņiskeviča, J. Kilpys, K. Vint, R. Parg, K. Rosin, J. Walawender
Augstas izšķirtspējas saules radiācijas atlants Baltijas valstīm

I. Retiķe, D. Poršņovs
Pazemes- virszemes ūdeņu sasaistes pētījumi pielietojot daudzfaktoru statistiskās analīzes metodes ilgtermiņa kvalitātes datiem

A. Veinbergs, L. Didzis, J. Viesturs
Nitrāti gruntsūdenī pēc 2015.gada vasaras mazūdens perioda

D. Lauva, A. Veinbergs, A. Lagzdiņš
Slāpekļa savienojumu koncentrācijas aprēķinu koncepcija gruntsūdens modelī METUL

J. Pilecka, I. Grīnfelde
Gravas un vecdzirnavu HES darbības ietekme uz Usmas ezera ūdens līmeņu svārstībām

10:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 319. aud.

Sekcijas sēde "Kultūras ģeogrāfija un ainava"
Ģeogrāfija
Vadītāji: Anita Zariņa, Kristīne Krumberga

Anita Zariņa, Dārta Treija
Tapšana par sumbru: politikas, savvaļa un notikšana

Kristīne Krumberga
Dzintarzemes kultūrģeogrāfija: dzintara simboliskā teritorializācija un prakses 20. gadsimtā

Anita Seļicka
Nekroģeogrāfija: atvērto kapsētu veidošanas prakses

Ivo Vinogradovs, Anita Zariņa
Produktīvisms un post-produktīvisms: agro-mitrzemju konteksts

Maija Bumbiere
Vēja enerģijas ainavas

Edmunds Valdemārs Bunkše
Pārdomas par ģeogrāfiju

Indra Purs
Pauze ainavā

Artis Zvirgzdiņš
Vietvārdu migrācija pilsētas vidē: Imantas un Zolitūdes piemērs

Dāvis Valters Immurs, Kristīne Krumberga
Siltuma ģeogrāfija: iekštelpas-ārtelpas savienotība un krāsns apkures prakses Rīgā

Klinta Alpa
Stenda referāts. Mitrzemju apsaimniekošanas prakses Vecumnieku apvidū

Rasa Stopniece
Stenda referāts. Kultūras mantojuma telpas transformācija Papē

Anita Zariņa, Ivo Vinogradovs, Pēteris Šķiņķis
Stenda referāts. Latvijas ainavu kultūrreģioni

3. februāris, 2016

10:00 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 223.t.

Sekcijas sēde "Cilvēka ģeogrāfija"
Ģeogrāfija
Vadītājs Zaiga Krišjāne

D. Bite, Ž. Krūzmētra
Kultūrvide kā resurss sabiedrības atjaunošanai

A. Klepers
Apmeklētāju skaita vērtējums Baltijas jūras piekrastē ilgtspējīgai tūrisma plānošanai

I. Druva-Druvaskalne, A. Klepers, J. Bāra
Sociālā apziņa un ekosistēmu pakalpojumi: piecu īpaši aisargājamo dabas teritoriju mājsaimniecību aptaujas rezultāti

A. Haskievič
Aizkraukles purva ekonomiskā vērtība

A. Berjoza
Latvijas tirdzniecības dinamikas izmaiņas 21.gs. sākumā ģeogrāfiskajā griezumā

S. Smirnova
Komerciālās infrastruktūras izvietojums pie Latvijas nozīmīgākajiem autoceļiem

J. Balodis
Cross - border cooperation as the tool for Europe’s integration: example of Latvia - Belarus cross - border cooperation

J. Paiders
Reģionālo Saeimas deputātu kandidātu vēlēšanu panākumu analīze

A. Mellupe
Migrācija un klimata pārmaiņas

E. Apsīte-Beriņa, J. Kleperis, B. Švāne
Jauniešu migrācijas iezīmes Eiropas Savienībā

A. Bauls, Z. Krišjāne
Ārvalstīs dzīvojošo Latvijas iedzīvotāju mobilitāte

L. Feldmane
Iedzīvotāju pārcelšanās tendences uz Jelgavu

M. Bērziņš, Z. Krišjāne, I. Bergmanis
Iedzīvotāju sociāli-ekonomiskā diferenciācija Rīgā

M. Menniks
Pilsētvides un sabiedrības veselības vērtību sakarības un sociālekonomiskie aspekti Rīgas daudzdzīvokļu kvartālos

J. Krūmiņš, T. Skadiņš
Iedzīvotāju ģeogrāfiskā mobilitāte Rīgas aglomerācijas iekšējā un ārējā zonā

V. Borisova
Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu integrācija Austrumeiropas lielāko pilsētu sabiedriskā transporta sistēmās

Ģ. Burgmanis, I. Sproģe
Ģeogrāfiskā mobilitāte un izglītības pieejamība Latvijā: Jelgavas novada piemērs

K. Mallons
Iedzīvotāju un apdzīvojuma struktūra Īslīces pagastā

M. Balode
Stāmerienas pagasta dzīves kvalitātes un apkārtējās vides novērtējums iedzīvotāju skatījumā

I. Matisovs
Maltas upe – lingvoteritoriāls un kultūrģeogrāfisks skatījums

Z. Cekula
Dabas objektu nosaukumi Latgales 1784. gada Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā ( M 1:84 000)

I. Matisovs
Varakļāni vs Viļāni – vēsturiski ģeogrāfisks ekskurss apdzīvoto vietu līdzāspastāvēšanā

M. Garā, I. Ābeltiņa, G. Kalvāne
Sociālo tīklu izmantošana ģeogrāfijā: Siguldas un Līgatnes piemērs

A. Klepers
Stenda referāts. Latvijas kultūras pieminekļu tūrisma potenciāla izvērtējums

I. Grīne, Z. Krišjāne, E. Apsīte-Beriņa
Stenda referāts. Depopulācija Latgales laukos

I. Grīne, S. Beneža
Stenda referāts. Zvārdes pagasts šodien - iedzīvotāji, apdzīvojums, saimnieciskā darbība

4. februāris, 2016

09:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 324.t.

Sekcijas sēde "Telpiskā plānošana un attīstība"
Ģeogrāfija
Vadītājs Pēteris Šķiņķis

K. Āboliņa
Latvijas pilsētu pieejas ģimenes dārziņu potenciālās nākotnes atspoguļojumam teritoriju attīstības plānos

A. Koroļova
Urbānās dārzkopības nozīme pilsētvides reģenerācijā

I. Rukšāne, E. Alle, I. Hoņavko
Prototipa – Dabas dizaina parka izveides metodoloģija Saulkrastos projekta Ekosistēmu pakalpojumi ietvaros

I. Vinogradovs, O. Nikodemus, R. Abaja, J. Taškovs
Cēsu novada ainavu tematiskais plāns: izstrādes specifika un metodoloģiskie risinājumi, tā integrācija teritorijas plānojumā

L. Skreitule
Dienas vides troksnis 7 Rīgas mikrorajonos

A. Feļtins
Konteksta faktoru novērtējuma problemātika pilsētvides adaptācijas stratēģijas klimata pārmaiņām izstrādes gaitā

J. Burlakovs
Green solutions for glass industry degraded sites in Sweden - PHYTECO project

Z. Hermansons
Latvijas teritoriālo vienību reģionālās attīstības vērtēšana

S. Ozola
Administratīvā iedalījuma un pārvaldes centru izveide un izmaiņas Latvijas teritorijā

I. Vilka
Pašvaldību budžetā atrodamie vietu attīstības komponenti

A. Pužulis, A. Miglavs, P. Šķiņķis
Apdzīvojuma un lauku attīstības atslēgas jautājumi Latvijā

A. Tenbergs
Imigrantu integrācija un plānošana: Latvijas prakse

L. Leitāne-Šmīdberga
Arhitektūras konkursi Rīgā 1991-2013

L. Daneberga
Teritoriju pagaidu izmantošana un tās potenciāls pilsētvides veidošanā

I. Karule
Sabiedrības līdzdalības process Rīgas jaunā teritorijas plāna izstrādes ietvaros

A. Līviņa
Tūrisma un atpūtas nozares uzņēmējdarbības izaicinājumi EnterGauja galamērķī

5. februāris, 2016

09:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 223.t.

Sekcijas sēde "Ģeomātika"
Ģeogrāfija
Vadītājs Aivars Markots

P. Pētersons
3D punktu mākoņu ieguve izmantojot aerofotografēšanas datus

M. Bogdanova, M. Nartišs
LĢIA LiDAR digitālā reljefa modeļa kvalitātes novērtēšana izmantojot ar mērniecības klases GPS uztvērēju mērītus augstumpunktus

A. Ratkevičs, A. Celms, V. Baumane
Ģeodēziskās pamatnes sagatavošana valsts robežas demarkācijai

A. Pudurs, A. Rečs
Latpos RTK augstumu analīze Rīgā, salīdzinot ar Valsts nivelēšanas tīklu

U. Krutova
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izmantošana būvniecībā

Z. Rendenieks
Attēlu segmentācijas iespējas programmā “eCognition Developer"

M. Nartišs
Konveja dzīve kā šūnu automāta piemērs rastra bāzētai modelēšanai

J. Paiders
Korelācijas koeficienta aizvietošana ar svērto korelācijas koeficientu ģeogrāfisko pētījumu datu analīzē

A. Ozols
LĢIA ģeotelpisko pamatdatu publicēšanas sistēma. Jaunumi

M. Tarasenko, J. Zvirgzds
Rīgas ūdensnesošo inženiertīklu avāriju attēlojums ĢIS vidē

D. Bērziņa
Eirāzijas lūša Lynx lynx radiotelemetrijas datu integrēšana ĢIS vidē

O. Kovaļevska
Lētīžas upes iztekas un “pareizā” nosaukuma meklējumos

J. Zariņš
Vēsturisko aerofoto attēlu analīze. Aizsargjoslu teritorijas

R. Vāvers
No 1918. līdz 1945. gadam izdoto Latvijas teritorijas topogrāfisko karšu pieejamība Latvijas karšu krātuvēs

A. Markots
Latvijas I republikas laika kartes M 1:25 000

V. Karulis
Dabas novērojumu portāla "dabasdati.lv" mobilo lietotņu izstrāde un izmantošana pūļa (crowd-sourced) ziņojumu ieguvē un iegūto ģeotelpisko datu uzkrāšanas, apstrādes un statistikas atspoguļošanas risinājums

J. Zariņš
Stenda referāts. Zemes lietojumu maiņas dinamika ūdensteču aizsargjoslās 1990. līdz 2012. gads

09:00 - 13:00
Jelgavas ielā 1, 324.t.

Sekcijas sēde "Vietu plānošana un attīstība"
Ģeogrāfija
Vadītājs Pēteris Šķiņķis

R. Cimdiņš, M. Usča
Darbīgums un tā novērtēšana teritorijās

J. Buechel, P. Šķiņķis, K. Kaugurs
Kopienu attīstības plānošana: rīki un stratēģijas

V. Valtenbergs
Mazās un vidējās pilsētas Eiropā: tendences un attīstības potenciāls

B. Bela
Sociālās politikas un personīgās pieredzes sadursme mazo vietu attīstībā

H. Gutmane
Par ko nerunā plānošanas teorija: sociāli psiholoģiskā pieeja urbānajā plānošanā

Ā. Ādlers
Iedzīvotāju uz vietējo resursu balstītas plānošanas rezultātu atspogļojums vietējā attīstības stratēģijā

I. Stalidzāne, E. Pudzis
Vietējais potenciāls ciemu un novadu attīstībai: svarīgākās vietējās attīstības komponentes. Vietējās rīcības grupas un kopienas novada attīstībai

N. Kotoviča
Talsi: pilsētvides dzīvināšanas pieeja, plānošanas risinājumi un rīcība

L. Stikāne, E. Taurene, A. Tenbergs
Mazpilsētu attīstības izaicinājumi, Kamenes (Vācijā) pilsētas piemērs, iespējas to pielietot plānošanā Latvijā

26. februāris, 2016

10:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Ģeogrāfijas un vides izglītība Latvijā"
Ģeogrāfija
Vadītājs Gunta Kalvāne