28. janvāris, 2016

15:00 - 19:00
Aspazijas bulv. 5, 305. aud.

Sekcijas sēde "Globalizācijas ietekme uz valsts ekonomiku un biznesu"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Baiba Šavriņa

M. Purgailis, A. Apsīte
Zināšanu trijstūris un ES politikas ietekme

I. Arefjevs
Pensiju fondu pārvaldības sabiedrību darbības vides salīdzinājums Baltijas valstīs

O. Nikiforov
Mazo uzņēmumu perspektīvas Krievijas un ārzemju zinātniskajā literatūrā

M. Varsani
Zināšanu darbinieku produktivitāte - sasaiste ar organizācijas klimatu

J. Kopp
Centieni pēc laimes darbā politiskajā sfērā: biznesa vadības ietekme uz subjektīvo labklājību, rūpējoties par ekonomiskajiem faktoriem

J. Bramboeck
Farmācijas uzņēmumu izaicinājumi globalizētā uzņēmējdarbības vidē

M. Wever
Klientu lojalitātes programmu nozīmīgums Eiropas aviācijas nozarē, klienta izvēle un lēmumi

R. Reschreiter
Urbānā profilēšana - uz profilu orientētā mārketinga aspekti

B. Stocker
Personības testu derīgums un uzticamība

M. Mansberger
Darba vergi rietumu biznesam

S. Ravi
Attīstības valstis. Sprints uz labāku ekonomiku, izmantojot sportu

M. Erharter
The choice and change of organizational forms for start-ups and growing companies – a model to help advisor of companies to determine when a change of legal form may be appropriate

M. Urban
Influence of managers emotional intelligence on the organizational commitment of subordinates

K. Michelberger
Impact of corporate governance competence on firm performance

M. Puetter
Online Purchasing decisions and booking patterns in the Hospitality Industry

S. Sproģe-Rimša
Immigration Policy – Obstacle or Contributory Factor for Foreign Students: Case of Latvia

1. februāris, 2016

10:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 518. aud.

Sekcijas sēde "Mārketings un loģistika"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Anda Batraga, Sergejs Volvenkins

D. Rūtītis
Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība un tās pilnveidošanas iespējas veselības aprūpes nozares uzņēmumos Latvijā

S. Volvenkins, B. Sloka, I. Kantāne, R. Vidruska
Interneta mārketings Latvijas uzņēmēju skatījumā – aptaujas rezultātu analīze

A. Kotļars
Trešās puses loģistikas uzņēmumu darbība un to novērtēšanas metodes

V.Praude, R. Skulme
Facebook, kā komunikācijas kanāls Latvijas lielākajos uzņēmumos

A.Batraga, I. Pūķe
Starptautisko mārketinga komunikāciju stratēģiju adaptācijas aktuālie jautājumi Latvijas uzņēmumos.

I. Aleksejeva
Mārketinga komunikāciju loma attieksmes pret ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) veidošanā

K. Vīksne, M.Apsalone, E. Radionova
Paradigmu maiņa mārketinga komunikāciju sistēmās – no analītiskās sistēmas uz izrietošo sistēmu

E. Radionova
Patērētāju rīcības atšķirība tradicionālajā tirgū un interneta tirdzniecībā

E. Gaitniece
Sociālo tīklu ietekme uz patērētāju pirkšanas lēmumiem

A. Veselova
EFQM biznesa izcilības modeļa pielietošanas veicinošie un kavējošie faktori

J. Šalkovska, A. Batraga, l. Rūrāne
Bezlaktozes piena produktu kategorijas attīstības iespējas tirdzniecības tīklā “Rimi”

A. Batraga, J. Šalkovska, A. Frīde, J. Tarana, S. Žukovska
Ziemassvētku perioda mārketinga komunikāciju analīze mazumtirdzniecības veikalos

J. Šalkovska, A. Ovčinnikova
E – pasta mārketings kā Latvijas uzņēmumu mārketinga komunikācijas instruments

I.Rukers, L.Stabulniece
Pozicionēšanas stratēģijas veidošana (radio SWH)

L.Stabulniece
Privāto (starpnieku) zīmolu attīstība

11:00 - 14:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Inesa Vorončuka, Lilita Seimuškāne

R. Putāns, O. Stariņeca, I.Vorončuka
Brīvprātīgais darbs – pieredze un saikne ar sociālo līdzdalību: Latvijas gadījums

I.Vorončuka, K.Pulkstene, L.Ālerte
Brīvprātīgais darbs – mīti, plašāks spektrs un pilsoniskā līdzdalība Latvijā un citās Eiropas valstīs

I. Jēkabsone, B.Sloka
Labklājības izpēte pavadoņpilsētās: Latvijas piemērs

O. Rajevska
Pensiju adekvātuma un pensiju taisnīguma mērīšanas instrumenti: Eiropas un Baltijas valstu ekspertu aptaujas rezultāti

S. Koritko
Risku novērtējums valsts tiešās pārvaldes iestādēs

A. Līne
Latvijas arodbiedrību stratēģiskās vadīšanas pilnveides iespējas

I. Vorončuka, l. Černoglazova, O. Skorodihina
Reģionālo brīvprātīgo centru loma pilsoniskās līdzdalības veicināšanā.

O. Stariņeca
Pašreizējo un potenciālo valsts pārvaldes darbinieku iezīmes Latvijā: empīrisks pētījums

I. Arnte
Izpratne par Latvijas pašvaldību vadības kompetenci – kopīgais un atšķirīgais lēmējvarā un izpildvarā

T. Safiulins
Ieinteresēto juridisko personu identificēšana un prioritāšu noteikšana pilsētas enerģijas ilgtspējīgas attīstības plāna ietvaros

D. Āboltiņa
Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas jaunās individuālās kompetences vadlīnijas projektu, portfeļu un programmu vadīšanā

D. Āboltiņa, l. Belova
Brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana Rīgā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem

D. Āboltiņa, l. Lodziņa
Kazas siera produktu piedāvājuma paplašināšanas iespējas

D. Stāvausis
Standarta investīciju stratēģijas nepieciešamība valsts fondēto pensiju shēmā Latvijā

11:00 - 14:00
Aspazijas bulv. 5, 424. aud.

Sekcijas sēde "Tautsaimniecības konkurētspējas sociālekonomiskie un strukturālie aspekti"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Sandra Jēkabsone, Kristaps Soms

D. Barānova
Bezdarbs un nodarbinātība Latvijā un Eiropas Savienības valstīs

K. Purmalis, K. Liepiņa
Latvijas darba attīstības problēmas un nākotnes izaicinājumi

E. Dubra
Sociālā attīstība ES apstākļos: iespējas un risinājumi

M. Apsalone
Sociāli kulturālie faktori un to ietekme uz starptautisko konkurētspēju

S. Jēkabsone, I. Skribāne
Viedās specializācijas koncepcija un tās realizācijas iespējas Latvijā

I. Sproģe
Bioenerģijas loma Latvijas ekonomikas attīstībā

A. Bulis, D. Šķiltere, R. Škapars
Ražošanas uzņēmumu konkurētspējas kavējošie faktori Ķīnas tirgū

3. februāris, 2016

10:00 - 14:00
Aspazijas bulv. 5, 305. aud.

Sekcijas sēde "Konkurētspējas vadīšanas efektivitātes paaugstināšanas problēmas un risinājumi Latvijas uzņēmumos"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Andris Deniņš, Filips Lipmans

A. Deniņš
Konkurētspējas paaugstināšanas problēmas uzņēmumos Latvijā

L. Ozoliņa, Ē.Šumilo
Reklāmas aģentūras attiecības ar klientiem un aģentūras konkurētspēja. Latvijas reklāmas aģentūru gadījumu izpēte

V. Rojenko
Darbinieku radošā potenciāla vadīšana un to ietekmējošie faktori Latvijas uzņēmumos

D. Gasūne
Korporatīvā pārvaldība un valsts kapitālsabiedrības

M. Zelmenis
Standartizācijas attīstība interneta laikmetā

K.Mucenieks
Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas rezultātu novērtējums

F.Lipmans
AS “Grindeks” inovatīvās sistēmas, to pilnveidošanas virzieni

K.Barloti
Konkurētspējas paaugstināšanas iespējas farmācijas nozares uzņēmumos

G.Bērziņš
Svarīgāko darbības rādītāju izvēle un rādītājos balstīta vadības lēmumu pieņemšanas process, augstākās izglītības organizāciju piemērs

A.Cekuls
Informācijas apmaiņas ietekme uz konkurences izzināšanas procesu organizācijā

J.Bulatova
Inovatīvā organizācija: kāda ir līdera nozīme?

10:00 - 16:05
Jūrmalas gatvē 76, V 201. aud.

Sekcijas sēde "Izglītības vadība"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Antra Ozola

Andris Kangro
Izglītība Latvijā: situācija un izaicinājumi

Andris Broks
Lielais Jautājums: kurp un kā dodas izglītība?

Anita Auziņa
Skolotāju izglītības studiju kursu satura analīze globalizācijas kontekstā

Juris Dzelme
Pasaules uzskata veidošanas principi un metodes

Māris Pavlovs
Vērtību veidošanās vadība pusaudžu vecumā

Antra Roskoša, Jūlija Stukaļina
Augstākās izglītības tirgus - svarīgākās tendences, jauni izaicinājumi un iespējas

Sibel Burçer
Augstākās izglītības iestāžu internacionalizācija Latvijā un Turcijā, tās vadība un attīstība pēdējā desmitgadē

Agnese Līgotne
Studiju programmu kvalitātes vērtēšanas iespējas

Zane Tauriņa
Studiju rezultātu definēšana augstskolā

Gunta Kraģe
Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana augstskolas mācībspēku kontekstā

Līvija Zeiberte
Normatīvo aktu loma vienotas mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas nodrošināšanā izglītības iestādē

Normunds Rečs
Skolu direktoru līderības kompetences

Anita Zaļaiskalne
Profesionālās vidējās izglītības programmu kvalitāte un konkurētspēja

Ireta Čekse, Olga Pole
Pilsoniskās izglītības vadības akcentu transformācija

11:00 - 18:00
Aspazijas bulv. 5, 306.aud.

Sekcijas sēde "Tūrisma pētījumu aktualitātes Baltijā"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Ilze Medne, Kristīne Bērziņa, Inese Šīrava

I. Grospiņa, A. Kairēna
Lietuvas tūristu piesaistes mārketinga veiktspēja

A. Klepers
Baltijas jūras piekrastes apmeklētāju plūsmas dinamika galamērķu mārketinga kontekstā

I. Ābols
Valmieras Drāmas teātra apmeklētāju ietekme uz citiem galamērķa pakalpojumiem

A. Līviņa
Tūrisma plānošanas dokumentu izvērtējums no ilgtspējīgas attīstības viedokļa nacionālā līmenī Latvijā 25 gados

I. Medne, K. Bērziņa
Latvijas kā tūrisma galamērķa uztvere prioritārajos mērķtirgos

K. Bērziņa
Tīklveida sadarbība kā tūrisma nozares uzņēmumu attīstību veicinošs faktors Latvijā

A. van der Steina
Radu un draugu apmeklējošo tūristu raksturojums

A. van der Steina, I. Medne, K. Bērziņa
Kruīzu tūrisma pētījums Rīgā: konkurētspējas faktori, problēmas un izaicinājumi nākotnē

4. februāris, 2016

10:00 - 12:00
Aspazijas bulv. 5, 324. aud.

Plenārsēde "Ekonomika. Vadība. Demogrāfija"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Džineta Dimante

I. Šteinbuka
Investīcijas Latvijā un Eiropā: inovāciju dzinējspēks

M. Hazans
Augsti izglītoto emigrantu profils un atgriešanās plāni

L. Āboliņa
Ģimenes valsts politikas izaicinājumi

13:30 - 15:00
Aspazijas bulv. 5, 423.

Sekcijas sēde "Grāmatvedības un audita attīstības dažādi aspekti"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Inga Būmane, Ivita Faituša

J. Liodorova, G. Rauza
Grāmatvedības tiesu ekspertīzes attīstības sasniegumi un nākotnes uzdevumi Latvijā

R. Ikaunieks, I.Aizsila
Sagaidāmās izmaiņas revīzijas nozarē 2016. gadā Latvijā

I. Faituša
Iekšējā audita darbības novērtēšana

R. Šneidere
Grāmatvežu profesionālās biedrības un grāmatvežu profesionālā izaugsme

14:00 - 17:30
Aspazijas bulv. 5, 322.

Sekcijas sēde "Biznesa informācijas vadība"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Uldis Rozevskis, Signe Bāliņa

J. Krasts, S. Bāliņa, R. Žuka, U. Rozevskis
Biznesa datu intelektuālās analīzes programmatūra, novērtējums un attīstības tendences

I. Balčūne, K. Rozīte
EBLVS studiju programmas un nozares sadarbība studējošo prakses organizēšanā

D. Baumgarte
E – mācības kā viens no informācijas sabiedrības attīstības veicināšanas faktoriem

J. Uzulāns
Riska termina, risku vadības procesa un projekta dokumentācijas analīze, veidojot projektu risku reģistru

E. Salna
E – apmācību procesa slodzes balansēšana

U. Rozevskis, K. Rozīte, K. Praudiņš, R. Žuka, J. Krasts
Biznesa procesu modelēšanas būtiskie elementi

11. februāris, 2016

10:30 - 14:30
Aspazijas bulv. 5, 121

Sekcijas sēde "Darba resursi un sociālā politika"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Mihails Hazans, Ilze Zvīdriņa

I. Kalvāne
Publisko nodarbinātības dienestu spēja ietekmēt darba meklēšanas rezultātus – teorija, metodes un novērtēšana

M. Hazans
Iedzīvotāju vecumā 50+ līdzdalība darba tirgū: dzinējspēki un šķēršļi

K. Vilerts
Algu un nodarbinātību ietekmējošie faktori Latvijā: Hekmana modeļa rezultāti

L. Fadejeva, O. Krasnopjorovs
Jauniešu nodarbinātība Latvijā: darbaspēka apsekojuma mikrodatu liecības

L. Fadejeva, O. Krasnopjorovs
Latvijas darba tirgus pārmaiņas 2008. – 2013. gadā: uzņēmumu aptaujas rezultāti

A. Pļuta
Darbaspēka piedāvājuma analīzes teorētiskais un empīriskais ietvars

M. Krūmiņa
Agrīnās stadijas uzņēmējdarbība Latvijā, to ietekmējošie faktori un biznesa cikls

12. februāris, 2016

10:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Aktualitātes statistikā (Latvijas un starptautiskajā statistikas praksē, izglītībā, zinātnē)"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Inta Ciemiņa, Inna Šteinbuka

B. Sloka, S.Volvenkins, I.Kantāne, R.Vidruska
Reprezentativitātes nodrošināšana uzņēmēju aptaujā

I. Kantāne, B. Sloka, E. Jermolajeva, V. Avotiņš
Uzņēmējdarbības uzsākšanas šķēršļu statistiskā analīze (Latvijas uzņēmēju iesācēju aptaujas rezultāti)

A.Grantiņš
Pētniecības resursu konsolidācijas process Latvijas Universitātē

A.Lorencs, J.Siņica-Siņavskis
Dispersijas lietojums spektrālo joslu izvēlē

G.Sarkane
Augstākās izglītības izvēles vērtējumu statistiskā analīze

M. Krastiņš
Risku vadības integrēšanas potenciāls vadības lēmumos

18. februāris, 2016

11:30 - 14:00
Aspazijas bulv. 5, 518. aud.

Diskusija "Latvijas konkurētspēja: Finanšu pieejamība"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Ramona Rupeika-Apoga, Kārlis Danēvičs

Diskusijas dalībnieki:
Andis Jēkabsons, Valsts prezidenta ekonomikas padomnieks;
Kārlis Danēvičs, SEB Banka Latvijā, finanšu direktors;
Mārtiņš Valters, Latvijas savstarpējo aizdevumu platformu "Mintos", līdzdibinātājs un CFO;
Imants Tiesnieks, Finanšu Ministrija, vecākais eksperts;
Kārlis Bukovskis, Finanšu Ministrija, konsultants.

Diskusiju varēs skatīties tiešraidē. Video ieraksts

R. Rupeika-Apoga, I. Solovjova
Finanšu pieejamība MVU Latvijā: pieprasījuma un piedāvājuma analīze

A. Zlobins
Kvantitatīvā stimulēšana eiro zonā: empīriskie rezultāti

N. Točelovska
Latvijas korporatīvu obligāciju tirgus attīstības analīze

I. Rozenbaha
Finanšu resursu pieejamības analīze Latvijas lauksaimniecībā

A. Dibrova
Pūļu finansēšana: jaunu uzņēmumu finansēšanas iespēja

19. februāris, 2016

10:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos (EKOSOC VPP 5.2.1)"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Regimijs Počs, Biruta Sloka, Anita Villeruša, Andris Pārups

J. Hudenko, R. Počs
Latvijas dzelzceļa konkurētspēja Baltijas jūras reģionā

V. Ozoliņa
Konkurētspējas analīze Latvijas eksporta struktūrā

L. Griņeviča, B. Rivža, P. Rivža
Jauniešu iekļaušanās darba tirgū Latvijas reģionos

V. Zaļūksne, B. Rivža, M. Krūzmētra
Tendences Latvijas lauku ekonomikā: ceļā uz gudru specializāciju

A. Villeruša, D. Behmane, U. Berķis, A. Kokarēviča
Cilvēkresursi veselības sektorā: vietējais trūkums un starptautiskā mobilitāte

I. Buligina, B. Sloka, I. Kantāne, A. Līce
Darba vidē balstītas mācības kā ieguldījums un iespēja konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu nodrošināšanā

V. Skribans
Latvijas energosektora konkurētspējas sistēmdinamikas modeļa izstrāde

D. Behmane, A. Villeruša, U. Berķis, A. Kokarēviča
Latvijas veselības aprūpes konkurētspējas dimensiju analīze

A. Van der Steina, J. Dimants, K. Ijevleva
Marketinga instrumenti eksporta atbalstam un to loma uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai ārvalstu tirgos

J. Purmale-Ņikitina
Gravitācijas modeļa datu saistības interpretācija Latvijas uzņēmumu konkurētspējas ārējos tirgos novērtēšanā

B. Sloka, A. Gržibovska, B. Ramiņa – Lo Bello, R. Vidruska, J. Dimants
Latvijas augstākās izglītības eksporta iespēju analīze

S. Paramonovs
Lidostas efektivitātes faktori: pasažieru apkalpošanas jaudas palielināšana

A. Bulis
Latvijas eksporta uz Ķīnu novērtējums

A. Irbīte
Dizains - iespēja un izaicinājums Latvijas produktu un pakalpojumu konkurētspējas veicināšanai

S. Rugina
Latvijas eksporta konkurētspējas vērtējumu mārketinga aspektā dinamikas analīze

M. Apsalone
Sociāli kulturālie faktori un to ietekme uz starptautisko konkurētspēju mazās, atvērtās ekonomikās

26. februāris, 2016

10:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Vadības zinību un uzņēmējdarbības attīstības dažādi aspekti"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Biruta Sloka, Aija Žīgure

L. Keršule
Personāla motivāciju ietekmējošo faktoru analīzes salīdzinājums

I. Brante
Sadarbība profesionālajā izglītībā Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā

S. Saksonova, S. Savina
Uzņēmumu vērtības vadīšanas problēmas un to risinājums

A. Kalniņš
Vadītāja profesijai nepieciešamās kompetences: Alberta koledžas pētījumu pieredze

A. Lahiža
Maksātspējas II režīma priekšnosacījumi: eksistējošas Latvijas apdrošināšanās tirgū maksātspējas likumdošanas būtība un tās problēmas

J. Dzelme, B. Sloka, G. Tora, I.Buligina
Darba devēju atbalsta izglītībai palielināšanas iespēju izvērtējums

J. Dzelme B. Sloka, G. Tora, I.Buligina
Izglītības sistēmas dalīšanas akadēmiskajā un profesionālajā nozīme ražošanas organizēšanai

S. Avota, E. McFadzean, L. Peiseniece
Organizācijas ilgtspējas saistība ar personības un organizācijas vērtībām un organizācijas uzvedību: konceptuālais modelis

14:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 324. aud.

Sekcijas sēde "ES fondu līdzekļi – Latvijas ekonomikas attīstības faktors"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Inese Vaidere

Video ieraksts

Prof. Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte
-

Armands Eberhards, ES fondu Vadošās iestādes vadītājs, Finanšu ministrija
-

Anita Krūmiņa, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktore
-

Reinis Bērziņš, Attīstības finanšu institūcijas "ALTUM" priekšsēdētājs
-

Raivis Bremšmits, Reģionālās politikas departamenta direktors, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
-

Aija Bauere, Sabiedrības integrācijas fonda direktore
-

Agnese Dagile, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Ekonomikas padomniece
-