30. janvāris, 2018

09:00 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Botānikas un ekoloģijas sekcija"
Bioloģija
Vadītājs Guntis Tabors

Aigars Indriksons, Elīna Levinska
Ārstniecības augu sastopamība dažāda vecuma parastās priedes (Pinus sylvestris L.) audzēs damakšņa meža augšanas apstākļu tipā.

Aigars Indriksons, Elmārs Bušujevs
Ar sakņu trupi (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) inficēto parastās egles (Picea abies (L.) Karsten) koku noteikšanas iespējas un izvietojumu ietekmējošie faktori mežaudzēs.

Viesturs Šulcs, Biruta Cepurīte, Ieva Rūrāne
Latvijas vaskulārās floras dzimtu latvisko nosaukumu nomenklatūra.

Aigars Indriksons, Reinis Andersons
Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) augstuma pieaugumu analīze jaunaudzēs.

Aigars Indriksons, Māris Ivanāns
Parastās egles (Picea abies (L.) Karsten) paaugas sastopamība, vecums un kvalitāte damakšņa un vēra meža augšanas apstākļu tipos.

Guntis Brūmelis, Anna Voiceščuka, Sandra Ikauniece, Anna Artistova, Agita Treimane, Iluta Dauškane, Didzis Elferts
Platlapju mežu sukcesija un apsaimniekošana.

Anna Artistova, Guntis Brūmelis, Zigmārs Rendenieks
Nemorālo lakstaugu sugu izplatība platlapju mežos un to ietekmējošie faktori.

Zigmārs Rendenieks, Guntis Brūmelis, Oļģerts Nikodemus
Ozola mežaudžu telpiskās izplatības likumsakarības Latvijā.

Iluta Dauškane, Dace Kļaviņa, Dagnija Šmite, Didzis Elferts, Annija Kārkliņa, Paula Štrāla
Reto augu sugu demogrāfiskie un ekoloģiskie pētījumi: Cypripedium calceolus, Ligularia sibirica, Prunella grandiflora.

10:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Sekcijas sēde "Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība"
Bioloģija
Vadītāji: Ivars Druvietis, Agnija Skuja, Maija Balode, Māris Plikšs

Alfons Piterāns
Aļģu pētniekam Heinriham Skujam – 125.

Ivars Druvietis
Hloromonādaļģes Gonyostomum semen (Ehrenberg) Diesing Pierīgas ezeros.

Dāvis Ozoliņš, Agnija Skuja, Linda Uzule, Madara Medne
Aģes un Rūsiņupes ekoloģiskā stāvokļa novērtējums pēc bioloģiskās kvalitātes elementiem

Dāvis Gruberts, Jana Paidere, Ivars Druvietis
Pavasara palu dreifa ekspedīcijas Daugavas vidustecē 2007.-2017. gadā – atskats uz 10 gados paveikto.

Laura Grīnberga, Ivars Druvietis
Makrofīti un fitoplanktons kā vides kvalitātes rādītāji Augstrozes Lielezerā.

Linda Uzule, Laura Grīnberga, Andris Viesturs Urtāns, Ilga Kokorīte, Dāvis Ozoliņš, Jolanta Jēkabsone
Makrofītu sugu sastāva un sastopamības temporālā mainība: Salacas upes piemērs.

Ivars Druvietis, Ilga Kokorīte, Linda Dobkeviča
Latvijā biežāk sastopamās makroskopiskās aļģes kā tekošu ūdeņu vides kvalitātes indikatori.

Uvis Suško, Irēna Skrinda, Egita Zviedre, Laura Grīnberga
Nozīmīgākie 2015. – 2017. gada reto ūdensaugu atradumi Latvijas ezeros.

Elmīra Boikova
Protozooloģijas un mikrobiālās ķēdes komponentu pētījumi Latvijā.

Astra Labuce, Solvita Strāķe
Rīgas līcī dominējošo kopepodu populāciju dinamikas atšķirības saistībā ar nārstošanas stratēģijas īpatnībām.

Andris Viesturs Urtāns, Loreta Urtāne
Ūdeņu funkcionalitātes nodrošināšanai atbilstoša apsaimniekošana kā paņēmiens klimata izmaiņu ietekmju mazināšanai

Loreta Urtāne, Andris Viesturs Urtāns
Videi draudzīgas meliorācijas risinājumi klimata izmaiņu ietekmju mazināšanai intensīvas lauksaimniecības apstākļos

Elmīra Boikova, Vita Līcīte, Uldis Botva
Mikrobiālās ķēdes komponentu raksturojums Rīgas un Pierīgas hidroekosistēmās.

Žanna Gribānova, Maija Balode
Farmakoloģisko vielu izplatība hidroekosistēmās un to potenciālā ietekme uz ūdens organismiem.

Normunds Kadiķis
Industriālo ārkārtas situāciju ietekmes uz vidi, t.sk. dabas ūdeņiem, novērtēšanas metodoloģiskie aspekti - atkritumu novietnes ugunsgrēka Slokā piemērs un dioksīnu piesārņojuma problemātika.

Kaspars Abersons, Jānis Bajinskis un Jānis Birzaks
Valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas vai pārbūves darbu ietekme uz zivju faunu un iespējas tās samazināšanai.

Ivars Putnis, Jānis Gruduls, Solvita Strāķe
Rīgas līča barības ķēdes analīze: izaicinājumi un iespējas.

Mārtiņš Plikšs, Māris Plikšs
Ihtiocenožu struktūras novērtējums Salacgrīvas piekrastē.

Diāna Poppela, Arkādijs Poppels
Stenda referāts. Airvaboles Cybister lateralimarginalis De Geer, 1774 sastopamība Pierīgas ezeros.

Irīna Kuļikova, Elmīra Boikova, Uldis Botva
Stenda referāts. Urbāno hidroekosistēmu makrofītu biomarķieru aktivitāte.

Aija Brakovska, Jana Paidere
Stenda referāts. Zooplanktona sugu skaits un dinamika Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas ūdenskrātuvēs.

Jolanta Jēkabsone, Marina Čičendajeva
Stenda referāts. Virszemes ūdensobjektu tipi un to saistība ar ūdeņu apsaimniekošanu.

Jana Paidere, Aija Brakovska, Linda Bankovska
Stenda referāts. Svešzemju sānpeldes P. robustoides populācijas struktūras un reproduktīvo parametru salīdzinājums ar citām sānpeldēm Daugavā un tās ūdenskrātuvēs (2016-2017)

Ineta Liepiņs, Mintauts Jansons, Anda Ikauniece
Stenda referāts. Metālu saturs Rīgas plānošanas reģiona piekrastē izskalotajā makrofitobentosā 2017. gada augusta-septembra periodā

31. janvāris, 2018

09:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Zooloģija un dzīvnieku ekoloģija"
Bioloģija
Vadītāji: Kristaps Vilks, Ainārs Auninš

Piterāns U.
Latvijas blakšu (Heteroptera) faunas izpētes vēsture un stāvoklis mūsdienās

Kagainis U.
Astoņas jaunas bruņērču (Acari: Oribatida) sugas Latvijas faunai – dažādas piezīmes

Salmane I.
Augsnes sīkposmkāji (Acari, Collembola) Rīgas pilsētā

Gluhovs A., Ozols J., Ozola M.
Ģints Monochamus sastopamība un daudzveidība Latvijā

Pilāte D., Jakubāne I., Dreijers E.
Pumpurgliemežu (Vertigo) monitorings Natura 2000 teritorijās no 2015. – 2017.gadam

Dreijers E., Stalažs E.
Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris izplatība Latvijā un tā populācijas raksturojošo lielumu noteikšana un aprēķini pēc Džollija-Sebera metodes Dobeles populācijā

Ozoliņa Z., Deksne G.
Gaismas ietekme uz Alaria alata olu embrioloģisko attīstību un šķilšanās sekmēm

Vilks K., Saulītis J., Ķibilda N.
Saproksilo vaboļu daudzveidību ietekmējošie ekoloģiskie faktori egļu mežu atvērumos

Troice-Neilande I., Spuņģis V.
Pirmie pētījumu par nekrofāgu faunu un sugu sukcesijām uz cūkas līķa lauku apvidū Jelgavas novadā

Blese D.
Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus Boh.) attīstības cikls 2017. gada veģetācijas sezonā

Juceviča E., Melecis V.
Stenda referāts. Kolembolu (Collembola; Hexapoda) pētījumu Latvijā 95 gadi

Kagainis U., Cera I., Juceviča E., Karpa A., Salmane I., Saulītis J., Spuņģis V., Teļnovs D., Melecis V., Jankevica L.
Stenda referāts. IBULC - Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta posmkāju etalonu kolekcija

Petrova V., Strode L., Jankevica L.
Stenda referāts. Nacionālajā Botāniskajā dārzā introducēto koku un krūmu tripšu fauna

Ķerus V.
Ceļā uz aizsardzībai un izpētei prioritāro putnu sugu noteikšanu

Žunna A., Bagrade G., Ornicāns A., Done G., Lūkins M., Šuba J., Stepanova A., Howlett S.J., Ozoliņš J.
Aktualitātes vilka Canis lupus aizsardzībā saistībā ar populācijas stāvokļa vērtējumu Latvijā

Avotiņš A., Auniņš A.
Apodziņa Glaucidium passerinum sastopamību noteicošie faktori un aizsardzībai prioritārās teritorijas

Stīpniece A.
Engures ezera dabas parka ligzdojošo putnu atlants

Pilāts V., Pilāte D.
Atrašanās uz areāla robežas – kā tas ietekmē susuru monitoringu

Avotiņš A. jun., Ignatjevs V., Avotiņš A. sen., Auniņš A.
Pūču barības atlieku pielietojamība sīko zīdītāju sastopamības pārmaiņu noskaidrošanā

Zorenko T., Atanasov N.
Prenatālā stresa ietekme uz Hartinga strupastes Microtus hartingi lydius uzvedību atklātā lauka testā.

Keišs O.
Rudenī migrējošo putnu ilgtermiņa skaita svārstības Papē (1992-2017)

Boiko D.
Peļkājītes Prunella modularis migrācijas dinamika 2017.gada rudenī Birzgales apkārtnē

Janaus M.
Ūdensputnu medības Latvijā

Strazds M.
Fotoslazdu datu izmantošana netiešu mērījumu veikšanai melnajam stārķim

Matrozis R.
Paugurknābja gulbju (Cygnus olor) mikropopulācijas Rīgā un tās apkārtnē

Millers K.
Jūras kraukļi (Phalacrocorax carbo) ar krāsu gredzeniem Latvijā

Vīgants V., Keišs O., Sutcliffe L.M.E., Batáry P., Auniņš A.
Stenda referāts. Eiropas Kopējās lauksaimniecības politikas “zaļināšanas” pasākumu ietekme uz putnu daudzveidību divās dažādās Latvijas lauku ainavās

1. februāris, 2018

16:00 - 16:30
Kandavas ielā 2, Lektorijā, Botāniskais dārzs

Sekcijas sēde "Augu selekcija un introdukcija"
Bioloģija
Vadītājs Signe Tomsone

Arvīds Badūns
Baltziedu vasarzaļo rododendru spraudeņu apsakņošanās un pārziemināšana atkarībā no pavairošanas laika

Uldis Kondratovičs
Profesors Rihards Kondratovičs. Rododendru ģints izpētei Latvijā – 60 gadi

Gunita Riekstiņa
2017. gadā starptautiski reģistrētās rododendru šķirnes

2. februāris, 2018

10:00 - 15:00
Jelgavas ielā 1, 545. aud.

Sekcijas sēde "Augu bioloģija"
Bioloģija
Vadītājs Ģederts Ieviņš

A. Karlsons, A. Osvalde, J. Pormale
Augsnes paskābināšanas metodes: priekšrocības un trūkumi

I. Alsiņa, D. Sergejeva, L. Dubova, M. Dūma
Gaismas spektrālā sastāva ietekme uz salātu augšanu un kvalitāti

A. Osvalde, A. Karlsons, G. Čekstere, A. Kursule
Kūdra un minerālaugsne kā krūmmelleņu augšanas vide Latvijā – agroķīmisko rādītāju atšķirības

A. Gailīte
Melleņu (Vaccinium) ģints ģenētisko resursu izpēte

A. Šenberga, L. Dubova, I. Alsiņa
Gumiņbaktēriju celmu efektivitātes pētījumi

I. Alsiņa, L. Dubova
Komerciālo humusvielu preparātu aktivitātes novērtēšana

Z. Vincēviča-Gaile, Ģ. Ieviņš, K. Stankeviča, M. Kļaviņš, D. Žagata
Pelnu izmantošana granulēta augu mēslojuma / augsnes ielabotāja izveidei

K. Rancāns, J. Ņečajeva, Z. Erdmane, L. Gaile, L. Voškāne
Vējauzas ietekme uz vasaras kviešu graudu ražu

S. Zeipiņa, Ģ. Ieviņš
Bioloģiskajai audzēšanai sertificētu komposta un vermikomposta ietekme uz garšaugu augšanu un to fizioloģiskajiem rādītājiem

Z. Landorfa-Svalbe, L.L. Bajāre, M. Vikmane
Vermikomposta klātbūtne augsnē veicina kukurūzas augšanu un efektīvi samazina svina uzkrāšanos augos

L. Ieviņa, K. Brants, Ģ. Ieviņš, M. Kļaviņš
Chrysopogon zizanioides: brīnumaugs vai fizioloģiskā modeļkultūra vides attīrīšanas pētījumiem?

U. Andersone-Ozola, Ģ. Ieviņš
Vai Baltijas piekrastes endēmā suga Alyssum gmelinii ir Ni hiperakumulators?

D. Roze, D. Megre, K. Dokāne, L. Strode
Dižās aslapes Cladium mariscus bioloģijas pētījumi un Latvijas populācijas perspektīva klimata izmaiņu kontekstā

I. Samsone, U. Andersone-Ozola, Ģ. Ieviņš
Jūrmalas zilpodzes Eryngium maritimum Ziemupes populācijas dinamika un sugas stāvokļa vispārējais raksturojums Ziemeļeiropā

L.P. Finke, I. Samsone, Ģ. Ieviņš
Na+ un K+ koncentrācijas sezonālā dinamika augu audos jūras piekrastes mitrājā

Ģ. Ieviņš, S. Meža, A. Karlsons, A. Osvalde
Stenda referāts. Jonu selektīvo elektrodu izmantošanas aprobācija Na+ un K+ koncentrācijas noteikšanai halofītu audos

9. februāris, 2018

10:15 - 11:45
Jelgavas iela 1, 335./336.aud.

Plenārsēde "Bioloģija"
Bioloģija
Vadītājs Īzaks Rašals

Tālis Gaitnieks
Sēņu nozīme meža ražības, kvalitātes un veselības nodrošināšanā

Nils Rostoks
Ģenētiski modificētu organismu riska novērtējums un riska vadība Eiropas Savienībā un Latvijā

23. februāris, 2018

10:30 - 13:30
Jelgavas ielā 1, 334., 335.aud.

Sekcijas sēde "Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcija"
Bioloģija
Vadītājs Jānis Liepiņš

Jānis Liepiņš
Jaunumi no FEMS

Elīna Anna Brauna, Astra Zaļuma, Alise Valdēna, Lauma Brūna, Tālis Gaitnieks
Lielās pergamentsēnes attīstība ar bioloģisko preparātu ‘Rotstop’ apstrādātos egļu celmos

Lelde Grantiņa-Ieviņa, Nils Rostoks, Velta Evelone, Solvita Berga, Baiba Ieviņa, Lilija Kovaļčuka, Ieva Petrovska, Alise Jakovele
Eksperimentāls ĢMO ekspozīcijas novērtējums augu sēklu un dzīvnieku barības paraugos

Irēna Meistare, Juris Ķibilds, Lāsma Eglīte, Laura Alksne, Jeļena Avsejenko, Svetlana Makarova, Madara Streikiša, Jūlija Trofimova, Lelde Grantiņa-Ieviņa, Ieva Rodze
Dažādas izcelsmes Campylobacter spp. izolātu antibiotiku rezistences un MLST tipu salīdzinājums

Lelde Grantiņa-Ieviņa, Juris Ķibilds, Artjoms Mališevs, Genadijs Konvisers, Svetlana Makarova, Daina Pūle, Olga Valciņa
Prokariotu un eikariotu daudzveidība dzīvojamo ēku karstā ūdens cirkulācijas sistēmas cauruļu bioplēvēs.

Laura Alksne, Svetlana Makarova, Jūlija Trofimova, Jeļena Avsejenko, Madara Streikiša, Olga Valciņa
Meticilīnrezistento Staphylococcus spp. diagnosticēšana klīniskajos izolātos izmantojot MALDI-TOF

Sintija Valucka, Matīss Paiders, Māris Seņkovs
Pārtikas atkritumu mikroorganismu degvielu šūnu komponenti

Elīna Ažēna, Līga Apermane, Inese Grigāne, Gaļina Makarenkova
Stenda referāts. Šitakē sēnes polisaharīdu frakcijas ietekme D. melanogaster organismā CuSO4 izraisītas toksicitātes un bakteriālas infekcijas gadījumā.

Laura Okmane, Gaļina Makarenkova, Valda Balode, Dzintra Zaļā, Elīna Ažēna, Linda Rozenfelde, Aleksandrs Rapoports
Stenda referāts. Lentinula edodes pielietošana rapšu salmu biokonversijā

Kristīne Kalneniece, Olga Mutere
Stenda referāts. Daži metodiskie risinājumi pienskābo baktēriju fizioloģiskās aktivitātes pētīšanā

Jūlija Gaidelene, Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Māris Krievāns, Agnis Rečs, Olga Mutere
Stenda referāts. Mikrobioloģiskās aktivitātes salīdzinājums Mulajegidla izvadledāja pieledāja ezeru nogulumos, centrālā Islande

Alīna Rimkus, Laura Žorža, Olga Mutere
Stenda referāts. Baktēriju un rauga kultūru mijiedarbības pētījumi toksisko savienojumu klātbūtnē

A.Kigitovics, S.Djachenko, V.Sarichev, A.Shevchik, U. Balodis, P.Bankovskis, A.Zukovs, J.Valjavins, J.Galimbovska, I.Bankovskis
Stenda referāts. Daudzkanālu bioreaktora izstrāde ar neinvazīvu augšanas kontroli aerobos (izmēģinājumi ar E.coli, S.cerevisia) un anaerobos (izmēģinājumi ar Lactobacillus) apstākļos

A.Kigitovics, S.Djachenko, V.Sarichev, A.Shevchik, U. Balodis, P.Bankovskis, A.Zukovs, J.Valjavins, J.Galimbovska, I.Bankovskis.
Stenda referāts. Hipohlorīta un sulforafāna ietekmes uz lactoseven mikrobiomu izpēte, izmantojot RTS-8 bioreaktoru.

Kristiāna Kovtuna, Lidija Aksjonova, Rita Ščerbaka, Armands Vīgants
Stenda referāts. 2-feniletanola biosintēze ar raugu Kluyveromyces lactis laktozi saturošos substrātos

10:30 - 12:00
Jelgavas iela 1, 546.audit.

Sekcijas sēde "Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija"
Bioloģija
Vadītājs Līga Ozoliņa-Molla

Zane Šmite, Līga Plakane
Atkārtota išēmiskā prekondicionēšana kā potenciāla metode asinsvadu funkciju uzlabošanā

Elīza Švampe
Augstas intensitātes intervālu treniņu un mērenas intensitātes aerobu treniņu izraisītie efekti uz ķermeņa audu kompozīciju cilvēkiem ar palielinātu kopējo tauku masu

Baiba Švalbe
Sigma-1 receptora nozīme seksuālajā funkcijā

Irina Jožikova, Zbigņevs Marcinkevičs, Uldis Rubīns, Anastasija Caica, Andris Grabovskis
Hemoglobīna koncentrācijas un piesātes ar skābekli fotospektrometriska noteikšana mazā kapilāro asiņu paraugā

13. aprīlis, 2018

10:00 - 13:00
Jelgavas ielā 1, 108. telpā

Sekcijas sēde "Doktorantūras studiju programmas stipendiātu zinātniskā sesija"
Bioloģija
Vadītājs Valdis Segliņš