28. janvāris, 2016

10:00 - 14:00
Jūrmalas gatvē 76, B1. aud.

Sekcijas sēde "Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības mācību metodikas"

Sociālās zinātnes
Vadītājs M. Urdziņa-Deruma

G. Treimane
Telpisku objektu attēlošana plaknē tehniskās grafikas kursa apguvē

J. Tērvide
IT izmantošana mājturībā un tehnoloģijās Lietuvā, Latvijā un Somijā

M. Urdziņa-Deruma
Mākslinieciskā darbība tekstila apguvē

I. Mīlgrāve
Aleksandrs Panteļejevs - pirmās vispusīgās mācību grāmatas zēniem autors

I. Kadiķe
Latvju rakstu zīmju sistēmu salīdzinājums

H. Ingeborga Melnbārde
Studiju kurss „Lietišķā keramika” Erasmus + apmaiņas studentu interešu lokā

L. Veita
Starppriekšmetu saikne radošu uzdevumu risināšanā materiālu tehnoloģijās

L. Barbara, D. Sondare
Kritiskās domāšanas veicināšana mājturības un tehnoloģiju apguvē

J.Leitāns
Studentu patstāvīgo darbu izstāžu nozīme studiju procesā

L.Šelvaha
Dzīves prasmju izveides nozīme izglītojamo profesijas izvēlē

14:00 - 17:00
Jūrmalas gatve 76, Anniņmuižā, V-302, V-306

Izstāde "Radošās darbnīcas"
Sociālās zinātnes
Vadītājs Ļ. Šelvaha, L. Barbara, D. Sondare, M. Kokina-Lilo, J. Leitāns

L. Šelvaha
Garšas attīstīšana uzturmācībā
L. Barbara, D. Sondare
Skolēnu radošās darbības veicināšana peijota pinuma apguvē
M. Kokina-Lilo
Laminēšanas izmantošana mājturībā un tehnoloģijās
J. Leitāns
Rotu izgatavošana

4. februāris, 2016

10:00 - 14:00
Jūrmalas gatvē 76, A-314. aud.

Sekcijas sēde "Angļu valodas mācību metodika"
Sociālās zinātnes
Vadītājs A. Auziņa

A. Auziņa
Supervision of a Future Teacher-researcher: Supervisory Style and Process

S. Kalniņa
Inclusion of global dimension in professional teacher education

I. Augustāne
How to help students of secondary school develop entrepreneurial skills in English lessons

L. Linde
Viedokļu paušanas kultūra un pamatota literāru darbu kritika liberāli-demokrātiskas sabiedrības kontekstā

S. Vaļka
English Studies for Academic Purposes in Teacher Education

A. Stavicka, I. Kangro
Opportunities and Challenges in the Multilingual and Multicultural Learning Space

S. Burcer
Turkish ERASMUS Students' Difficulties to Adjust to Latvian Higher Education System and Some Suggestions for Possible Support to Students

A.Yemelyanenko
Problems, Proposals and Methods for Multilingual Education Implementation in Preschool Educational Institutions

10:00 - 13:00
Jūrmalas gatvē 76, A-315. aud.

Sekcijas sēde "Literatūrzinātnes un vācu valodas mācību metodika"
Sociālās zinātnes
Vadītājs I.Kangro

I. Vysockaja
Anwendung der Methode “Lernen durch Lehren” im Deutschunterricht an der EHU

A.Vysockaja
Blended-Learning in der Lehrerfortbildung am Beispiel von DLL

J. Kastiņš
Naratīvās konstrukcijas Gintera Grasa autobiogrāfiskajos romānos

I. Kangro
Subjektīvā autenticitāte Kristas Volfas prozā

J. Ķipure
Zu Problemen der integrativen Textarbeit in der schulischen Realität

D. Siliniece
Phonetik im Unterricht: Ausspracheschulung anhand der Aussprachespiele

I. Kangro
Pētniecisko iemaņu veidošana studiju procesā

K. Laganovska
Zum Computer- und Interneteinsatz im DaF-Unterricht

10:00 - 15:00
Jūrmalas gatvē 76, G 18. aud.

Sekcijas sēde "Sociālā pedagoģija"
Vadītājs A. Raževa

A. Baldiņš
Skolēnu sociālā uzvedība digitālajā laikmetā

A.Berķe, K. Liepiņa
Studiju izvēles kvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti

Š. Burvytė
Pozitīvas tēvišķības izpausmes sociālās pedagoģijas kontekstā

R. Černiuvienė
Sociālā pedagoga tikumiskās vērtības viņa praktiskajā darbā

R. Erdmanis
Nepilngadīgo personu emocionālā vardarbība internetā; tiesiskais regulējums un tā problēmas Latvijā

V. Folkmanis
Mātes un bērna interakcijas loma preverbālās komunikācijas nodrošināšanā

I.Ivanova
Starptautisko projektu iespējas sociālā pedagoga profesionālās identitātes veidošanās procesā

R. Kalniškāne
Sociālā pedagoga loma izglītības iestādes un skolēnu vecāku sadarbības efektivitātes pilnveidē

G. Kraģe
Sociālpedagoģisko projektu loma topošo sociālo pedagogu profesionālajā sagatavošanā

G. Kvieskienė
Sociālā pedagoģija zināšanu sabiedrībā

A.Mūrnieks
Netradicionālās reliģiozitātes riski socializācijas procesā

I.Štekele
Krīzes intervences komandas izglītības iestādē

A.Vilks
Bērnu kriminalitātes kriminoloģiskie un sociālpedagoģiskie aspekti

A.Zaula
Barjeras komunikācijai starp skolu un ģimeni

15:00 - 17:30
Jūrmalas gatvē 76

Diskusija "Radošais seminārs"
Sociālās zinātnes
Vadītāji: A. Raževa, N. Novosada

Sociālā pedagoga un klašu audzinātāju sadarbība pamatizglītības pirmajā posmā

5. februāris, 2016

10:00 - 15:00
Jūrmalas gatvē 76, G 1. aud.

Sekcijas sēde "Valoda un literatūra izglītības kontekstā"
Sociālās zinātnes
Vadītāji: A. Vulāne, E. Stikute

A. Krūze
Latviešu valodas un literatūras attīstība – nozīmīga lappuse pedagoģijas vēsturē

I. Kalniņa
Biogrāfiskā romāna tipi mūsdienu latviešu literatūrā

D. Liepa
Kļūda, kļūda! Vai tiešām kļūda? (Aktuāli leksikas jautājumi)

D. Ausekle
Kompetencēs balstīta izglītība literatūras stundās – kā tas jāsaprot?

T. Zīriņa, Dace Markus
Agrās komunikācijas prasme

O. Fiļina
Projektēšāna kā lasītāju vides veidošanas līdzeklis

Z. Anspoka
Daži valodas mācības pēctecības jautājumi sākumskolā un pamatskolā

M. Gavriļina
Pamatskolas skolēnu argumentācijas prasmes: problēmas un problēmu risinājums

D. Šulce
Zinātniskuma principa ievērošana dažos jaunākajos latviešu valodas apguves līdzekļos

K. Bizņa
Terminu tulks/tulkotājs kā terminoloģiskās sistēmas pamatelementu raksturojums

R. Kvašīte
Termini ar komponentiem latv. valoda / liet. kalba: sastatāmais aspekts

A.Tauriņa
Pirmsskolas vecuma bērna skaņu izrunas un vārdu krājuma noteikšanas un pilnveides paņēmieni

K. Oļševska
Skaņu izrunas kultūras attīstības sekmēšana vidējā pirmskolas vecuma bērniem

S. Kivleniece
Bēgļu tēma literatūras un latviešu valodas stundās

V. Kuzina
Bērnu valodas attīstības ietekmētajfaktori

A.Vulāne
Elektroniskā uzziņu literatūra mūsdienu skolai

G. Marihina
Marijas Saules-Sleines (1895-1982) ieguldījums Raiņa muzeja iekārtošanā Durbē –Tukumā (1928-1934)

E. Stikute, I. Valaine
Radošuma veicināšana Imanta Ziedoņa personības un daiļrades apguvē 12. klasē

I. Vāvere
Imanta Ziedoņa dzejas mākslinieciskās savdabības atklāsme literatūras stundās 12.klasē

S. Daume, D. Markus
Bērnu valodas aptaujas: metodoloģija un rezultāti

N. Dzintars
Rakstītprasme skolā: problēmas un risinājumi

10:30 - 15:00
Jūrmalas gatvē 76, A-410. telpā

Sekcijas sēde "Sporta un veselības mācības skolotāju"
Sociālās zinātnes
Vadītājs I. Ābeļkalns

A.Klempere-Sipjagina
Sevis izzināšanas nozīme topošo sporta, veselības mācības un sociālo zinību skolotāju profesionālajā pilnveidē studiju procesa ietvaros

A.Golubeva
Sporta, Veselības izglītības un Sociālo zinību skolotājs moduļu izvēle studiju programmas "Skolotājs" ietvaros

J. Bergmane
Pedagogu motivēšanas sociālpsiholoģiskie faktori vispārizglītojošajā mācību iestādē

D. Urbāne
Atkārtošanas metode vingrošanā un uztverē

J. Skābardis
Futbola fitness sākumskolas vecuma skolēniem

I.Buša
Peldēšanas veidu apguves efektīvākās metodes studentu vērtējumā

A.Erta
Olimpiskās izglītības programmas olimpisko spēļu priekšvakarā

R. Rimša, A.Erta
Emocionālā intelekta ietekme uz sasniegumiem sportā

I.Ābeļkalns
Sportistu – studentu duālā karjera zinātniskajos pētījumos

M. Onužāne-Saliņa
Augstas klases sportistu mācību organizēšanas iespējas vidējās profesionālajās iestādēs

12. februāris, 2016

10:30 - 15:00
Jūrmalas gatvē 76, A-224. aud.

Sekcijas sēde "Skolotāja darbība personīgai labizjūtai un sabiedrības saskaņotai attīstībai"
Sociālās zinātnes
Vadītāji: I. Odiņa, A. Stavicka

G. Kraģe
Topošo pedagogu adaptācija augstskolas studiju pirmajā pusgadā

L. Anspoka
Mobilo ierīču integrēšana ķīmijas apguvei pamatskolā

J. Asankina
Podcast to Facilitate Vocabulary Development in Grade 5 English Lessons

E. Belija
Interneta resursi vidusskolēna kompetenču pilnveidei fizikas stundās

O. Beļajeva
Ekoloģiskā audzināšana pirmsskolā

R. Bortaščenoks
Vizualizācijas spēju attīstība fizikas tematu apguvē vidusskolā

Z. Eglīte
Autentiski materiāli vidusskolas ķīmijas mācību satura sasaistei ar reālo dzīvi

B. Fridrihsone
Māsu izpratnes pilnveide par pacientu izglītošanu sekundārajā veselības aprūpē

J. J. Horgan
Critical Incidents in Developing High School Students’ Self-reflection Skills in English Language Curriculum

S. Iesmiņa
Tolerantas klases kultūras veidošanas pedagoģiskie nosacījumi

M. Jasēviča
IKT bioloģijas stundās

G. Joča
Karikatūras ģeogrāfijas tematu apguvei vidusskolā

A. Kazaka
Metodiskais atbalsts vizuālās mākslas skolotājiem mācību procesa pilnveidei sākumskolā

A. Māss
Ārpusstundu nodarbību izmantošana pamatskolā botānikas (dendroloģijas) apguvē

Z. Miķelsone
Darba drošības un labizjūtas uzlabošana darbā ar ķīmiskajām vielām skolā

I. Priekule
Starppaudžu pieredzes izmantošana 9.klašu un 12.klašu vēstures tematu izpratnei

J. Putnis
Pirmtēlu izmantošana reliģiskajā izglītībā

I. Ranka
Jauniešu priekšstatu izpēte par kristīgām ģimenes vērtībām

R. Qin
Cooperative Learning in English Lessons in Form 6

R. Sakhuja
Games for Vocabulary Retention in Primary School

D. Sarceviča-Kalviške
Profesionālā attīstība un atbalsts dabaszinātņu skolotājiem pirmo darba gadu laikā

JingJing Zhang
Visual Materials to Facilitate Vocabulary Development in Form 5 English Lessons

L. Zommere
Holistiskā pieeja pašregulācijas prasmju attīstībai skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem mājturības stundās

11. marts, 2016

09:00 - 15:00
Kalpaka bulv. 4, 327. telpa (3. stāvā)

Sekcijas sēde "Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālās inovācijas (VPP SUSTINNO)"
Sociālās zinātnes
Vadītājs Baiba Bela

Jānis Pleps
Izaicinājumi demokrātijas ilgtspējai Latvijā

Iveta Reinholde
Vai pārvaldība veicina drošību un inovācijas?

Anete Vītola
Sociālās inovācijas un valsts loma: Latvijas gadījuma analīze

Līga Rasnača
Mājokļa nodrošinājuma riski mazaizsargātām grupām

Aija Zobena
Sociālās inovācijas lauku un reģionālās attīstības kontekstā

Ligita Melece un Agnese Krieviņa
LEADER programmas ieguldījums sabiedrības aktivizēšanai un izglītošanai

Ligita Melece
Sociālais kapitāls un lauksaimniecības kooperatīvi

Baiba Holma un Guna Spurava
Bibliotekāra kā mediatora loma bērnu un jauniešu digitālās pratības veicināšanā: bibliotekāru priekšstatu un pašvērtējuma analīze

Vineta Silkāne
Bikstīšanas izmantošana dalības veicināšanai dzemdes kakla vēža savlaicīgas atklāšanas programmā

Anita Kovaļevska
Labklājības aizsardzība kā Latvijas valsts konstitucionāls pienākums

Mareks Niklass
Strādājošo nabadzība Latvijā

Marta Banceviča
Veselības stāvokļa nevienlīdzība Latvijā pašnovērtējuma kontekstā

Baiba Bela
Nabadzības personiskā pieredze: individuālā un sociālā mijiedarbība biogrāfijā

18. marts, 2016

10:00 - 13:00
Kalpaka bulv. 4, 327. telpā, 3.stāvā

Sekcijas sēde "Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās (VPP SUSTINNO)"
Sociālās zinātnes
Vadītājs Jānis Ikstens

Agita Misāne
Kas kaiš Latvijai? Par anomijas diagnostikas metodoloģiju

Zane Cunska
Partneru iepriekšējās ģimenes pieredzes ietekme uz reproduktīvo uzvedību

Visvaldis Valtenbergs
Latvijas skolotāju pieredze globālās izglītības īstenošanā

Jānis Ikstens
Mediju patēriņš un attieksmes pret Latvijas drošības jautājumiem

Vita Zelče
Otrā pasaules kara noslēguma svētku rituāls postpadomju Latvijā