Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! Studiju departaments aicina pieteikt dalību LU studiju kvalitātes pilnveidošanas fonda projektiem
Jūlija Stare, LU Studiju departaments
14.09.2017

Studiju departaments izsludina pieteikšanos LU studiju kvalitātes pilnveidošanas fonda projektiem šādās aktivitātēs:

1. Jaunu studiju programmu un apakšprogrammu izstrāde un tās ietvaros atbalstāmās darbības:

1.1.      starpnozaru studiju programmu vai apakšprogrammu izstrāde;

1.2.      kopīgu studiju programmu izstrāde;

1.3.      jaunu programmu vai apakšprogrammu izveide esošu programmu konsolidācijas rezultātā;

1.4.      sadarbība studiju programmu vai apakšprogrammu izstrādē un uzlabošanā;

1.5.      profesionālās kvalifikācijas sertifikātus piešķirošu programmu izstrāde.

2. Esošu studiju programmu pilnveidošana un tās ietvaros atbalstāmās darbības:

2.1.      studiju programmu satura pārveide svešvalodā;

2.2.      studiju kursu un studiju moduļu izstrāde un iekļaušana esošajās studiju programmās;

2.3.      jaunu studiju formu, inovatīvu studiju pieeju izstrāde un ieviešana (tālmācība, nepilna laika studiju forma, e-studijas, u.c.);  

2.4.      studējošo atbalsta pasākumu nodrošināšana; 

2.5.      sadarbības veicināšana un nodrošināšana (sadarbība ar citām augstskolām, darba devējiem, nozares profesionāļiem);

2.6.      studiju programmu internacionalizācijas veicināšanas pasākumi.

3. Profesionālās pilnveides pasākumi akadēmiskajam personālam un to ieviešanas ietvaros atbalstāmās darbības:

3.1. akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides tālākizglītības programmu izstrāde un īstenošana;

3.2. mācībspēku svešvalodu, IT kompetences un citu specifisku kompetenču celšanas pasākumu īstenošana.

Studiju kvalitātes pilnveidošanas fonda projektu mērķi: Veicināt Latvijas Universitātes studiju programmu kvalitāti un konkurētspēju.

Projektu pieteikumu iesniegšana Studiju departamentā noritēs līdz 2017.gada 15.septembrim (ieskaitot). 

LU studiju kvalitātes pilnveidošanas projektu kārtība ar vērtēšanas kritērijiem: PIELIKUMS. 

Projektu pieteikumu veidlapas: PIELIKUMS. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Agnesi Līgotni (agnese.ligotne@lu.lv) un Jūliju Stari (julija.stare@lu.lv).