Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! LU notiks Kalifornijas Universitātes Sandjego emeritētā prof. Ronalda Langakera akadēmiskā lekcija par lingvistiku
Sintija Rumpe
11.07.2017

Lekcija “Lingvistiskā konstruēšana un konceptuālā analīze” / “Linguistic Construal and Conceptual Analysis” notiks 17. jūlijā plkst. 11.00 Latvijas Universitātes bibliotēkas 2. stāva konferenču zālē, Kalpaka bulvārī 4.

Lekcijā tiks analizēta R. Langakera teorijā nozīmīgā tēze, ka alternatīvi situācijas skatījumi ir cilvēka lingvistiskās un mentālās darbības pamats. Pasaule mūsu prātā un valodā nav ārējās pasaules kopija, bet gan radikāli atšķirīga konstrukcija, kas ir atkarīga no mūsu subjektīvās mijiedarbības ar vidi un citiem cilvēkiem. Mēs atveidojam pasauli valodā vienmēr no vienas noteiktas zināšanu un uztveres perspektīvas.

Lekcija tiek organizēta sadarbībā ar LU Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratoriju.

Profesors Ronalds Langakers ir viens no mūsdienu ievērojamākajiem lingvistiem, bijušais Starptautiskās kognitīvās lingvistikas asociācijas prezidents, viens no kognitīvās lingvistikas pamatlicējiem. Šī starpdisciplinārā lingvistikas virziena galvenā atziņa ir tā, ka valoda ir tikai viens no kognitīvo procesu izpausmes veidiem un ir cieši saistīts ar uztveri, sociāliem un kultūras faktoriem. Saskaņā ar kognitīvās lingvistikas pētījumu rezultātiem nozīme lielākā mērā ir atkarīga no cilvēka uztveres, zināšanām, nolūka, bet mazākā mērā – no situācijas objektīva apraksta. Būtisks R. Langakera pētījumu motīvs ir tēze par to, ka cilvēki portretē situācijas atšķirīgi atkarībā no mērķiem un zināšanām komunikācijā; tādējādi arī valodā neitrālas, no subjekta neatkarīgas, izteiksmes nav iespējamas. Langakera izstrādātajā valodas teorijā būtiska nozīme ir psiholoģijai un uzskatam, ka valoda ir nesaraujami saistīta ar uztveri (īpaši vizuālo uztveri).

R. Langakera veikums ir ietekmējis pētījumu virzienu izveidi dažādās nozarēs gan lingvistikā, gan citās zinātnēs.

R. Langakers ir ap 20 monogrāfiju un vairāk nekā 200 zinātnisku rakstu autors.

Nozīmīgākās publikācijas:

  • Foundations of Cognitive Grammar, Volume I, Theoretical Prerequisites. Stanford, California: Stanford University Press, 1987
  • Foundations of Cognitive Grammar, Volume II, Descriptive Application. Stanford, California: Stanford University Press, 1991.
  • Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 1991.
  • Grammar and Conceptualization. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 1999.
  • Cognitive Grammar: A Basic Introduction. New York: Oxford University Press, 2008.