5.1. Studentu uzņemšana

LU nodrošina konsekventas un atklātas uzņemšanas procedūras un kritērijus

 Studējošo uzņemšanu LU reglamentē Senāta apstiprināti Uzņemšanas noteikumi, kas izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likuma un MK noteikumu prasībām. LU līdz katra gada 1.novembrim apstiprina un publisko LU portālā un informatīvajos bukletos nākamā gada uzņemšanas prasības un kritērijus. Ar studiju programmām un uzņemšanas kārtību nākamos studentus iepazīstina fakultāšu informācijas dienās, vizītēs skolās, gadskārtējā izstādē „Skola”. Uzņemšanu LU nodrošina uzņemšanas komisija, kas darbojas saskaņā ar rektora apstiprinātu nolikumu.

Informācija par uzņemšanas kārtību, prasībām un kritērijiem ir publiskota LU portālā.

5.1.1. Uzņemšana pamatstudijās

5.1.2. Uzņemšana augstākā līmeņa studijās

5.1.3. Uzņemšana doktorantūrā

5.1.4. Uzņemšana rezidentūrā

5.1.5. Studiju turpināšana