Latvijas Universitātes Studiju kvalitātes rokasgrāmatas saturs

1. IEVADS

2. LU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS POLITIKA UN PASĀKUMI

3. STUDIJU PROGRAMMU IZSTRĀDE UN APSTIPRINĀŠANA

3.1. Jaunas studiju programmas veidošana

3.1.1. Studiju programmas izstrāde

3.1.2. Studiju programmu veidi un struktūra

3.1.3. Studiju programmu izvērtēšana un apstiprināšana

3.1.4. Studiju programmas vadība

3.1.5. Studentu iesaiste programmu izveidē, izvērtēšanā, apstiprināšanā

3.1.6. Darba devēju iesaiste programmu izveidē, izvērtēšanā, apstiprināšanā

3.1.7. Izmaiņas studiju programmā, izvērtēšana un apstiprināšana

3.2. Studiju programmas iekšējā izvērtēšana

3.2.1. Programmas pašnovērtējums

3.2.2. Kvalitātes kultūras veidošana atbilstoši ESG

3.3. Studiju programmas ārējā izvērtēšana

3.4. Studiju programmas slēgšana

4. STUDENTU CENTRĒTAS STUDIJAS UN VĒRTĒŠANA

4.1. Studentu centrētas studijas

4.1.1. Daudzveidīgi un elastīgi studiju ceļiem

4.1.2. Dažādas pedagoģiskās metodes

4.1.3. Studējošā patstāvīgais darbs

4.2. Studentu centrēta vērtēšana

4.2.1. Vērtēšanas metodes

4.2.2. Vērtēšanas objektivitāte

5. STUDENTU UZŅEMŠANA, STUDIJU GAITA, STUDIJU REZULTĀTU ATZĪŠANA, GRĀDA/KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA

5.1. Studentu uzņemšana

5.1.1. Uzņemšana pamatstudijās

5.1.2. Uzņemšana augstākā līmeņa studijās

5.1.3. Uzņemšana doktorantūrā

5.1.4. Uzņemšana rezidentūrā

5.1.5. Studiju turpināšana

5.2. Studiju gaita

5.2.1. Studiju forma un veids

5.2.2. Studiju plānošana

5.2.2.1. Akadēmiskā gada plāns

5.2.2.2. Reģistrēšanās semestrim un studiju kursu apgūšanai

5.2.2.3. Studijas pēc individuālā plāna

5.2.2.4. Studiju pārtraukumi

5.2.3. Studijas ārpus studiju programmām

5.2.3.1. LU klausītājs

5.2.3.2. Tālākizglītība

5.2.4. Studiju rezultātu uzskaite un kontrole

5.3. Studiju rezultātu atzīšana

5.3.1. Studiju kursu akadēmiskā atzīšana

5.3.2. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu atzīšana

5.4. Grāda/kvalifikācijas piešķiršana

5.4.1. Noslēguma pārbaudījumi, grāda un kvalifikācijas piešķiršana

5.4.2. Diploms un diploma pielikums

5.4.3. Diploms “ar izcilību”

6. MĀCĪBSPĒKU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

6.1. Akadēmiskā personāla atlase

6.2. Prasības akadēmiskā personāla amata kandidātiem

6.3. Ievēlēšanas procedūra

6.4. Akadēmiskā personāla darba uzdevumi

6.5. Akadēmiskā personāla darba plānošana

6.6. Akadēmiskā personāla darba izpildes novērtēšana

6.7. Akadēmiskā personāla profesionālā pilnveide

6.8. Atbalsta sistēmas akadēmiskajam personālam

7. STUDIJU RESURSI UN ATBALSTS STUDENTIEM

7.1. Studiju resursi:

7.1.1. LU studiju finansējums;

7.1.2. Studiju materiāli-tehniskā bāze;

7.1.3. LU bibliotēka;

7.1.4. E-studiju resursi;

7.2. Atbalsts studentiem:

7.2.1. Atbalsts studijās un mentorings;

7.2.2. Psiholoģiskais atbalsts;

7.2.3. Karjeras atbalsts;

7.2.4. Starptautiskās mobilitātes konsultācijas

7.2.5. Sociālā atbalsta iespējas;

7.2.6. Atbalsts studentiem ar īpašām vajadzībām.

8. INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBA

9. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA

10. PASTĀVĪGA STUDIJU PROGRAMMU UZRAUDZĪBA UN PILNVEIDE

11. ĀRĒJA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA