Programmas veids* Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma
Anotācija*

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu un sociālo darbinieku zināšanu apguvi sociālajā pedagoģijā, lai iegūtu tiesības veikt sociālpedagoģisko darbību.

Programmas uzdevumi-

  1. Veidot izpratni un veicināt zināšanu   apguvi par sociālo pedagoģiju un sociālpedagoģiskās darbības mērķiem un uzdevumiem.
  2. Veicināt zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidi patstāvīgi plānot, organizēt un vadīt sociālpedagoģisko darbību ar dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, izvēloties atbilstīgus paņēmienus, metodes, formas un līdzekļus, kas piemēroti izglītojamā vajadzībām, individuālajai attīstībai, dzīves prasmju līmenim, skolas un ģimenes resursiem.
  3. Veicināt profesionālās pašpilnveides prasmes, identificējot bērnu un jauniešu socializācijas riskus un novērtējot tos, izvēloties atbilstošas socializācijas procesa risku novērtēšanas metodes.
  4. Veicināt izpratni par starpinstitucionālās un sadarbības ar bērna / jaunieša ģimeni nepieciešamību un iespējām.
  5. Iegūt zināšanas un prasmes analizēt problēmsituācijas, meklēt atbilstošas pieejas un iespējas sociālpedagoģiskajā praksē šo problēmu risināšanai.
Mērķgrupa/prasības iepriekšējai izglītībai* (ja attiecināms) Pedagogi ar skolotāja profesionālo kvalifikāciju un sociālie darbinieki ar sociālā darbinieka profesionālā bakalaura kvalifikāciju.
Mācību periods un īstenošanas forma* Mācības notiek piektdienu pēcpusdienās, sestdienās un skolēnu brīvdienās attālināti tiešsaistē MS Teams platformā
Izglītības dokuments pēc programmas apgūšanas* Sertifikāts
Dalības maksa EUR* 658,00
Kontaktinformācija*

Inga Liepiņa,
PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra tālākizglītības speciāliste,
tālr. nr. 29174118, e-pasts: inga.liepina@ lu.lv

Datums,  līdz kuram atvērta aktīvā pieteikšanās saite* 01.02.2024.
Programmas vadītājs un mācībspēki**

PPMF, stundu pasniedzēja, RD Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja  Inese Štekele

PPMF, prof. Ilze Ivanova

PPMF, prof. Anika Miltuze

PPMF, pētn. Anita Berķe

PPMF, doc. Gunta Kraģe

Pamatskolas “Rīdze” sociālā pedagoģe, Rīgas Centra un Ziemeļu raj. sociālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja Agrita Ronesala

Rīgas 25.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, Latgales priekšpilsētas sociālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja Irīda Morozova

Bankas konts mācību apmaksai**  
Cita informācija**  
Pieteikties