Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Caurviju prasmes un vērtību dimensija efektīvam izglītības procesam SIIC 24 134,40
Caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā SIIC 12 30,00
Izglītības metožu dažādošana darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamiem  PPMF 12 bezmaksas, sadarbībā ar IKVD*
Komplekss sniegums un tā vērtēšana SIIC 12 30,00
Laikam atbilstoša mācību stunda, tās efektivitāte SIIC 24 42,69
Mācību paņēmienu mērķtiecīga izvēle skolēnu mācīšanās rezultātu uzlabošanai SIIC 24 42,69
Mācību stundas efektivitāte – pārmaiņu ieviešanas atslēga SIIC 24 42,69
Mācību stundas efektivitāte – pārmaiņu ieviešanas atslēga II SIIC 8 14,23
Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika PPMF 240 780,00
Mācīšanās kā zināšanu konstruēšana SIIC 12 30,00
Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām SIIC 36 bezmaksas, sadarbībā ar VISC

Mācīšanās konsultantu-ekspertu profesionālās kompetences pilnveide atgriezeniskās saites sniegšanai pedagogiem

SIIC 24 bezmaksas, sadarbībā ar VISC
Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām SIIC 72

bezmaksas, sadarbībā ar VISC

Mentordarbība darba vidē balstītu studiju nodrošināšanai 

PPMF

32 128,00
Prasmju un stratēģiju mācīšana lietošanai jaunās, kompleksās situācijās SIIC 12 30,00
Profesionālās pilnveides ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā SIIC 72 bezmaksas, sadarbībā ar VISC
Profesionālās pilnveides kursi izglītības pārvalžu vadītājiem, izglītības speciālistiem SIIC 36 201,60
Savas skolotāja profesionālās darbības izpēte ar mērķi to uzlabot SIIC 24 42,69
Savas skolu vadītāja profesionālās darbības izpēte ar mērķi to uzlabot SIIC 24 42,69
Sākumizglītības skolotājs Pieteikties PPMF 160 718,00
Skolā centrēta skolotāju profesionālā pilnveide SIIC 8 14,23
Skolēna radošuma sekmēšana un vērtēšana pamatizglītībā  PPMF 36 76,00
Starptautiskie salīdzinošie izglītības pētījumi PPMF 8 bezmaksas, sadarbībā ar IZM

ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” finansējums http://www.pumpurs.lv/

SIIC – Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Dace Rūtiņa
LU SIIC projektu koordinatore
Tel.: 67033740, 29145697
E-pasts: dace.rutina@lu.lv

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:

Inga Liepiņa
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra tālākizglītības speciāliste
E-pasts: inga.liepina@lu.lv

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:

Ginta Ramane
PPMF PPIC tālākizglītības speciāliste
E-pasts: ginta.ramane@lu.lv