IZM finansēti kursi dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem ir sākušies 2021. gada aprīļa sākumā un ir jau pusē. Pievienošanās šīm grupām vairs nav iespējama.

Pieteikties var tikai uz maksas grupām, ja tādas nokomplektēsies.

Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi un profesionālo izglītības iestāžu dabaszinātņu jomas pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, kuri vēlas iegūt tiesības mācīt atbilstošās jomas mācību priekšmetu vispārējās pamatizglītības pakāpē.

Programmas apjoms: 240 stundas, no kurām 120 kontaktstundas un 120 stundas – konsultācijas, prakse un patstāvīgais darbs.

Programmas saturs:

  • lekcijas un semināri (mācību metodikā, IT izmantošana mācību procesā), 120 stundas;
  • patstāvīgais darbs (gatavošanās lekcijām, semināriem un mājas darbu izpilde), 72 stundas;
  • prakse (lekcijās un semināros apgūtā aprobācija klasē, mācību stundu plānošana un izstrādāto stundas plānu prezentēšana, stundu vadīšana un analīze), 48 stundas.

Programmu uzsākot: jānokārto diagnosticējošo darbs, kurā ir jautājumi par mācību priekšmeta saturu.

Programmas norises laiks: nodarbības plānotas no 2022. gada februāra līdz 2022. gada decembrim, piektdienās un sestdienās, vidēji 4-5 dienas mēnesī.

Pirmās nodarbības notiks: 2022. gada februārī plkst. 09.00-14.30. Pilns nodarbību plāns būs pieejams pēc piereģistrēšanās kursiem.

Programmas norises vieta: LU e-mācību vidē MS TEAMS un LU Dabas mājā (adrese: Jelgavas iela 1, Rīga), līdzko nodarbības varēs notikt klātienē.

Programmas vadītājs Jāzeps Logins, e-pasta adrese: jazeps.logins@lu.lv, tālrunis: 29456579

Kontaktpersona  Ilze Gaile, e-pasta adrese: ilze.gaile@lu.lv, tālrunis: 26437518

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
*Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana pamatskolā** FMOF 24 60,00
*Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana vidusskolā** FMOF 24 60,00
Vispārējās pamatizglītības matemātikas skolotājs ĶF 240 370,00
Varbūtību teorija un statistika vidusskolā*** Pieteikties FMOF 12 45,00
Dabaszinātņu matemātikas satura skolotājs Pieteikties ĶF 240 370,00
 

FMOF – Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Atbildīgie par īstenošanu:
**Maruta Avotiņa
LU FMOF lektore
Tel.: 26111479
E-pasts: maruta.avotina@lu.lv
***Māra Delesa-Vēliņa
LU FMOF pētniece
Tel.: 29662398
E-pasts: mara.velina@lu.lv

ĶF – Ķīmijas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Ilze Gaile
LU ĶF sekretāre
Tel.: 26437518
E-pasts: kf@lu.lv

*Kursi/semināri var tikt īstenoti arī LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa.

LU filiāļu kontaktinformācija:

  • Alūksnes filiāle: Pils iela 21, Alūksne; tel.: 64381168, 26443798; e-pasts: aluksne@lu.lv
  • Bauskas filiāle: Rīgas iela 8, Bauska; tel.: 63928351, 20286032; e-pasts: bauska@lu.lv
  • Cēsu filiāle: L. Katrīnas iela 2, Cēsis; tel.: 64122479, 26437549; e-pasts: cesis@lu.lv
  • Jēkabpils filiāle: Rīgas iela 210A, Jēkabpils; tel.: 26437259; e-pasts: jekabpils@lu.lv
  • Kuldīgas filiāle: Kalna iela 19, Kuldīga; tel.: 63323457, 26437524; e-pasts: kuldiga@lu.lv
  • Madonas filiāle: Saieta laukums 1-406, Madona (birojs); Valdemāra bulv. 6, Madona (studijas); tel.: 29146912; e-pasts: madona@lu.lv
  • Tukuma filiāle: Pils iela 14, Tukums; tel.: 63126807, 26437342; e-pasts: tukums@lu.lv