IZM finansēti kursi dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem ir sākušies 2021. gada aprīļa sākumā un ir jau pusē. Pievienošanās šīm grupām vairs nav iespējama.

Pieteikties var tikai uz maksas grupām, ja tādas nokomplektēsies.

Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi un profesionālo izglītības iestāžu dabaszinātņu jomas pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, kuri vēlas iegūt tiesības mācīt atbilstošās jomas mācību priekšmetu vispārējās pamatizglītības pakāpē.

Programmas apjoms: 240 stundas, no kurām 120 kontaktstundas un 120 stundas – konsultācijas, prakse un patstāvīgais darbs.

Programmas saturs:

  • lekcijas un semināri (mācību metodikā, IT izmantošana mācību procesā), 120 stundas;
  • patstāvīgais darbs (gatavošanās lekcijām, semināriem un mājas darbu izpilde), 72 stundas;
  • prakse (lekcijās un semināros apgūtā aprobācija klasē, mācību stundu plānošana un izstrādāto stundas plānu prezentēšana, stundu vadīšana un analīze), 48 stundas.

Programmu uzsākot: jānokārto diagnosticējošo darbs, kurā ir jautājumi par mācību priekšmeta saturu.

Programmas norises laiks: nodarbības plānotas no 2022. gada februāra līdz 2022. gada decembrim, piektdienās un sestdienās, vidēji 4-5 dienas mēnesī.

Pirmās nodarbības notiks: 2022. gada februārī plkst. 09.00-14.30. Pilns nodarbību plāns būs pieejams pēc piereģistrēšanās kursiem.

Programmas norises vieta: LU e-mācību vidē MS TEAMS un LU Dabas mājā (adrese: Jelgavas iela 1, Rīga), līdzko nodarbības varēs notikt klātienē.

Programmas vadītājs Jāzeps Logins, e-pasta adrese: jazeps.logins@lu.lv, tālrunis: 29456579

Kontaktpersona  Ilze Gaile, e-pasta adrese: ilze.gaile@lu.lv, tālrunis: 26437518

Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Vispārējās pamatizglītības dabaszinību skolotājs ĶF 240 370,00

Dabaszinātņu bioloģijas satura skolotājs Pieteikties

ĶF 240 370,00

Dabaszinātņu fizikas satura skolotājs Pieteikties

ĶF 240 370,00

Dabaszinātņu ķīmijas satura skolotājs Pieteikties

ĶF 240 370,00

Dabaszinību satura skolotājs Pieteikties

ĶF 240 370,00
 

ĶF – Ķīmijas fakultāte
Atbildīgais par īstenošanu:
Ilze Gaile
LU ĶF sekretāre
Tel.: 26437518
E-pasts: kf@lu.lv