Veids Profesionālās pilnveides programma
Anotācija Programmas klausītāji apgūst elektrokardiogrāfijas teorētiskos un praktiskos pamatus EKG interpretācijā, slēdzienu veidošanā un klīniskajā pielietojumā.
Mērķgrupa un nepieciešamās priekšzināšanas Medicīnas darbinieki; kursu uzsākot, paredzēta iepriekšējo EKG zināšanu novērtēšana, analizējot elektrokardiogrammas praktiskajā nodarbībā.
Apjoms un īstenošanas forma

40 stundas; klātienē Jelgavas iela 3,  LU Zinātņu māja, Rīga

20. oktobris 2023.gads 17.00-20.00

21. oktobris 2023.gads 9.00-15.00

27. oktobris 2023.gads 17.00-20.00

28. oktobris 2023.gads 9.00-15.00

03. novembris  2023.gads 17.00-20.00

04. novembris 2023.gads 9.00-15.00

10. novembris 2023.gads 17.00-20.00

11. novembris 2023.gads 9.00-15.00

Maksa EUR 113,00
Apmaksas kārtība Maksu par kursiem var veikt pārskaitot naudu uz bankas kontu.  
Saņēmējs:   Latvijas Universitāte, reģ.Nr.90000076669
Konta Nr.:  LV10RIKO0000082414423
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X  
Piezīme: Pārskaitījumā jānorāda KURSANTA VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MF Tālākizglītības centrs, Tālākizglītības kurss- ”Elektrokardiogrāfija II”
Pieteikšanās līdz  13.10.2023.
Programmas saturs
 1. EKG analīze.Iepriekšējo EKG zināšanu līmeņa novērtēšana.
 2. Ievads EKG.
 3. EKG elementu raksturojums un galveno pārmaiņu diagnostiskā vērtība.Normāls sinusa ritms. Sinusa aritmija, sinusa tahi-aritmija, sinusa bradikardija Normālas EKG varianti un dažādu fizioloģisko stāvokļu ietekme uz EKG.
 4. Ekstrasistolija. Supraventrikulāras, ventrikulāras ekstrasistoles un pauzes.
 5. Automātisma traucējumi.
 6. Atrioventrikulārās blokādes.
 7. Elektrokardiostimulācija.
 8. Intraatriāli un interatriāli vadīšanas traucējumi.
 9. Intraventrikulārie vadīšanas traucējumi.
 10. Supraventrikulārās aritmijas.
 11. Kambaru aritmijas. Platu QRS kompleksu tahikardija.
 12. Kombinētas aritmijas. Kombinēti aritmiju un vadīšanas traucējumu sindromi.
 13. EKG pārmaiņas miokarda infarkta gadījumā.
 14. Miokarda infarkts un intraventrikulārie vadīšanas traucējumi EKG. Miokarda infarkts un perēkļainām izmaiņām līdzīgas EKG, diferenciālā diagnostika. Nespecifiskas ST – T izmaiņas.
 15. Priekškambaru palielināšanās. Kambaru hipertrofija.
 16. Diagnostikas metodes, kurās izmanto EKG interpretāciju.
Programmas apguves nosacījumi Kursu paredzēts apgūt 40 stundās – 20 lekcijās un 20 praktiskajās nodarbībās. Lekciju un praktisko nodarbību dinamisku attiecību noteiks katras konkrētās grupas iepriekšējās sagatavotības līmenis un kursa tēmu apguves ritms. Papildus paredzēts pastāvīgs mājas darbs EKG interpretācijā ar sekojošu darba izvērtējumu sekojošajā nodarbībā. Kursa beigās ir ieskaite, kur katram kursantam jāapraksta trīs EKG par kursā iekļautajām tēmām
Izglītību apliecinošs dokuments LU Apliecība
Programmas vadītājs un mācībspēki  ārste kardioloģe Silvija Hansone
Īstenotāja kontaktinformācija Medicīnas fakultāte (MF) Tālākizglītības centrs Gunta Mežakunga, tālr. Nr. 26599035, e-pasts: gvc@lu.lv
Cita informācija Norāda citu informāciju par programmu - sadarbības partenirus, atbalstītājus, iespējamās izmaiņas par prgrammas organizēšanu u.c..
Pieteikties