Elektrokardiogrāfija II

Kursa mērķis - apgūt elektrokardiogrāfijas teorētiskos un praktiskos pamatus EKG interpretācijā, slēdzienu veidošanā un klīniskajā pielietojumā. Kursu paredzēts apgūt 40 stundās – 20 lekcijās un 20 praktiskajās nodarbībās.

Kursu uzsākot, paredzēta iepriekšējo EKG zināšanu novērtēšana, analizējot elektrokardiogrammas praktiskajā nodarbībā.

Lekciju un praktisko nodarbību dinamisku attiecību noteiks katras konkrētās  grupas iepriekšējās sagatavotības līmenis un kursa tēmu apguves ritms.

Papildus paredzēts pastāvīgs mājas darbs EKG interpretācijā ar sekojošu darba izvērtējumu sekojošajā nodarbībā.

Kursa beigās ir ieskaite, kur katram kursantam jāapraksta trīs EKG par kursā iekļautajām tēmām.

Programmas apjoms - 40 stundas

Programmas vadītājs – Silvija Hansone

Kontaktpersona – Gunta Mežakunga

Sīkāka informācija un pieteikšanās:

Tālrunis: 26599035

e-pasta adrese: gvc@lu.lv

Piesakoties, lūgums norādīt arī savu specialitāti.

Programmas norises laiks:

29.marts 2019.gads                 17.00-20.00           317. auditorija

30.marts 2019.gads                  9.00-15.00            317. auditorija

5.aprīlis  2019.gads                 17.00-20.00           317. auditorija

6.aprīlis  2019.gads                  9.00-15.00            317. auditorija

12.aprīlis 2019.gads                17.00-20.00           317. auditorija

13.aprīlis 2019.gads                 9.00-15.00            317. auditorija

26.aprīlis 2019.gads                17.00-20.00           317. auditorija

27.aprīlis 2019.gads                 9.00-15.00            317. auditorija

 

Programmas norises vietaLU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga

Maksa vienam klausītājam – 113.00 EUR

Maksu par kursiem var veikt pārskaitot naudu uz bankas kontu.

Saņēmējs:   Latvijas Universitāte, reģ.Nr.90000076669

Konta Nr.:  LV51NDEA0000082414423

Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil.
kods NDEALV2X

Piezīme: Pārskaitījumā jānorāda KURSANTA VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MF Tālākizglītības centrs, Tālākizglītības kurss- ”Elektrokardiogrāfija II

Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)
32 stundu apjomā (45 cilvēku grupai)

Kursu mērķis ir piedāvāt iespēju Latvijas psihologiem apgūt Vekslera intelekta testa bērniem (WISC-IV) struktūru un teorētisko pamatojumu un lietošanu psihologu darbā. Kursa klausītāji apgūs WISC-IV vadīšanas iemaņas (darba vides sagatavošanu; kontakta ar testējamo veidošanu; testa vadīšanu; protokola aizpildīšanu; atbilžu vērtēšanu, piešķirot sākotnējās un svērtās balles; svērto ballu pārvēršanu saliktajās ballēs); skalu profila izveidi un interpretāciju (tostarp, dažādu klīnisku traucējumu gadījumos); psiholoģiskās izpētes ar WISC-IV atzinuma rakstīšanu; ieteikumu izstrādi.

Kursa klausītāji neiegūst tiesības mācīt citiem šo testu lietošanu.

Kursa beigās klausītāji iegūst šādas kompetences:

Akadēmiskās kompetences: a) zina un izprot WISC-IV testa uzbūves un lietošanas prasības, b) zina un izprot testa lietošanas specifiku klīniskās grupās.
Profesionālas kompetences: a) prasmes lietot WISC-IV testu bērnu spēju un prasmju novērtēšanai, b) prasmes testu rezultātu aprēķināšanā, c) prasme interpretēt testa rezultātus kontekstā ar citu psiholoģisko izpētes instrumentu mērījumiem, d) prasme rakstīt psiholoģiskās izpētes rezultātos balstītu atzinumu, kas iekļauj uz izpētes rezultātiem balstītus ieteikumus.

Kursus vada LU PPMF Psiholoģijas nodaļas docētāji: profesore Sandra Sebre, asociētā profesore Baiba Martinsone

Kursu norises adrese: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte,  Imantas 7.līnija 1, Rīga.

Kursu norises laiks: 2019.gada februāris  līdz 2019.gada jūnijs. Mācības notiks piektdienās.

  • 8. februāris 13.00 - 17.00
  • 22.februāris 13.00 - 17.00
  • 8. marts 12.300 - 19.00
  •  22. marts 10.00 - 17.30 
  • 5. aprīlis  10.00 - 17.30
  •  18. aprīlis  -  atzinumu iesniegšana
  • 10., 11., 17., 18. maijs  -  individuālās konsultācijas par iesniegtajiem atzinumiem (konkrēts laiks pēc iepriekšējas vienošanās)
  • jūnijs – apliecību izsniegšana

APMEKLĒJUMS IR OBLIGĀTS!


Kontaktpersona: asoc. prof. Anika Miltuze, anika.miltuze@lu.lv , tel.29466099

Maksa par kursu –  EUR 190,00 (ieskaitot PVN)

Pēc sekmīgas kursu apgūšanas Latvijas Universitāte izdod apliecību par apgūtu tālākizglītības programmu.

Kursanti, kuri sekmīgi apguvuši testa lietošanu, var iegādāties WISC-IV testa kolmplektu EUR 360,00 vērtībā (ieskaitot PVN)

 

Prasības pretendentiem - sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā + profesionālā maģistra grāds psiholoģijā ar kvalifikāciju „Psihologs” (vai tai līdzvērtīga izglītība)

 

Pieteikšanās:

1. kārta: Pretendenti aicināti pieteikties kursiem, sūtot uz adresi anika.miltuze@lu.lv:

1) Vēstuli / e-pastu brīvā formā (norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un telefonu), kurā norādīta vēlme apmeklēt kursus;

2) ieskanētus apliecinošus dokumentus par iegūto izglītību – bakalaura un maģistra grādu psiholoģijā un nepieciešamo kvalifikāciju.

2.kārta: Ierodoties uz nodarbībām, iesniegt pases kopiju un aizpildītu tālākizglītības klausītāja pieteikumu (tiks nosūtīts e-pastā).

 

Pēc apstiprinājuma par dalību kursos saņemšanas līdz 2019. gada 1. februārim samaksāt pilnu mācību maksu (190.00 eiro) ar pārskaitījumu uz LU kontu. Maksājuma uzdevumu atsūtīt kontaktpersonai.

 

Latvijas Universitāte

Reģ. Nr. IZM Izglītības iestāžu reģistrā 3341000218

PVN reģ. Nr.: LV 90000076669

Pasta indekss: LV-1586

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga

 

Konts:

LV51NDEA0000082414423
Luminor Bank AS
NDEALV2XXXX

 

Maksājuma uzdevumā nepieciešams norādīt „Tālākizglītības kursi Psiholoģiskā novērtēšana ar WISC-IV".

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet: anika.miltuze@lu.lv