Angļu valodas eksāmens Pearson Text of English General (PTEG)

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centrā tiek regulāri rīkots angļu valodas zināšanu un prasmju pārbaudes starptautiskais eksāmens Pearson Test of English General. PTEG ir izstrādāts Lielbritānijā, tiek rīkots septiņās sesijās un to var kārtot vienā no sešiem līmeņiem:  A1–A2, B1–B2, C1–C2. Eksāmena rezultātus pārbauda centralizēti Lielbritānijā un iegūtie diplomi ir beztermiņa.

Sesijas Pieteikšanās līdz
februāris 16. janvārim
marts 20. februārim
maijs 11. aprīlim
jūnijs 16. maijam
oktobris 5. septembrim
novembris 3. oktobrim
decembris 7. novembrim
Līmeņi EUR
A1 107
A2 111
B1 126
B2 161
C1 172
C2 180


Eksāmenu paraugi un sīkāka informācija ir atrodama Pearson tīmekļvietnē.

Informācija un pieteikšanās: test.centrs@lu.lv