VĒSTURE (VĒSTURE UN ARHEOLOĢIJA*)- MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Maģistra studiju programma "Vēsture" ir viena no divām šāda veida studiju programmām Latvijā. Tai ir senas un bagātas tradīcijas, vēstures studijas Latvijas Universitātē sākās reizē ar LU izveidošanos.

Pabeidzot studijas, students spēj parādīt, pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes vēstures zinātnē un dažādu jomu saskarē.

Studijas vēstures maģistra programmā ir cieši saistītas ar praktisku vēstures aktuālāko problēmu pētniecību uz publicēto un nepublicēto vēstures avotu un jaunākās literatūras bāzes.

 

*Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (augustā/septembrī) plānota studiju programmas nosaukuma maiņa un var tikt precizēti daži studiju programmas parametri.

Jaunākās vēstures zinātnes pētniecības metodes, aktuālās problēmas Latvijas vēstures zinātnē, kuras docē ievērojami Latvijas profesionālie vēsturnieki, vēstures filozofijas un teorijas problēmas, Latvijas un Eiropas vēstures historiogrāfija.

Studentam ir plašas izvēles iespējas, komplektējot līdz 50 procentiem no savas programmas no apjomīga izvēles kursu klāsta un izvēlēties maģistra darbu par plašu tēmu loku.

Vēstures studiju programmām ir raksturīga universalitāte un plašs zināšanu apjoms.

Vēstures maģistra studiju programmas absolventi strādā augstākās izglītības iestādēs un zinātniskajos institūtos, arhīvos un muzejos, valsts pārvaldes iestādēs, piemēram, saistībā ar ārpolitiku un aizsardzību vai kultūras mantojumu. Daudzi vēsturnieki strādā masu informācijas līdzekļos.

Humanitāro zinātņu maģistra grāds dod tiesības studēt doktorantūrā Latvijā un ārvalstīs.

Pilna laika klātiene: 2 gadi (4 semestri)
Studiju maksa gadā: 2300 EUR
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī: 33 budžeta vietas
Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); vēstures bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (vai tai pielīdzināmu augstāko izglītību) vēsturē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400).


Iestājpārbaudījums pārrunu veidā par 20. gadsimta vēstures jautājumiem.  Komisija ņem vērā pretendenta empīriskā faktu materiāla pārzināšanu, spēju kritiski analizēt vēstures procesus, cēloņu un seku sakarību analīzi, kā arī historiogrāfijā pastāvošo izpētes skolu pārzināšanu, zinātniskajā literatūrā pastāvošo viedokļu kritiskas un salīdzinošas analīzes spējas.

Vēstures maģistra studiju programmas mērķis, saskaņojot to ar nacionālo likumdošanu, ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai vēsturē ka arī darbībai citās sabiedriskās dzīves sfērās. Programma nodrošina otrā līmeņa augstāko akadēmisko izglītību vēsturē.

Vēstures maģistra studiju programmas uzdevumi:

  • nodrošināt studējošajiem vēstures zinātnes teorētisko principu apguvi,
  • nodrošināt vēstures zinātniskas literatūras (historiogrāfijas) apguvi, historiogrāfijas analīzes principu apguvi,
  • nodrošināt padziļinātu vēstures zinātniskās pētniecības metožu un tehnikas apguvi,
  • nodrošināt specializāciju kādā no vēstures zinātnes apakšnozarēm,
  • nodrošināt spēju veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus.

Studiju programmā ir šādi studiju moduļi: jaunāko laiku vēsture; kultūras mantojums; seno laiku, viduslaiku un jauno laiku vēsture.

Vēstures maģistra studiju programmas studenti var doties ERASMUS apmaiņas studijās uz 20 dažādām ārvalstu augstskolām, to vidū Berlīnes, Rostokas, Maincas, Greifsvaldes, Prāgas, Porto, Viļņas, Tulūzas, Toruņas u.c.