FILOZOFIJA - MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Maģistra studiju programma "Filozofija" ir vienīgā programma, kura nodrošina augstākā līmeņa akadēmiskās studijas filozofijā Latvijā. Studijas balstītas zinātniskā pētniecībā, ko īsteno augsti kvalificēts Filozofijas un ētikas nodaļas akadēmiskais personāls sadarbībā ar citiem humanitārās un sociālās zinātņu jomas pārstāvjiem Latvijā un ārvalstīs.

Filozofiju ar specializāciju kādā no teorētiskās vai praktiskās filozofijas apakšnozarēm

 

Programmas beidzēji atrod darbu filozofijas nozarei atbilstošās pētnieciskās institūcijās, augstskolās, muzejos, kultūras mantojuma aizsardzības sfērā, valsts pārvaldē, kultūras medijos un pēc papildus pedagoģijas studijām arī skolā un izglītības vadībā; turpina izglītību filozofijas doktora studiju programmā

     
Pilna laika klātiene: 2 gadi (4 semestri)
Studiju maksa gadā: 2300 EUR
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī: 15 budžeta vietas
Humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula:

Konkursa vērtējuma kritēriji:

1. Filozofijas bakalaura grādu vai tam pielīdzināmu augstāko izglītību ieguvušie konkursā piedalās ar vidējo svērto atzīmi pamatstudijās (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījuma kopējā (vai vidējā) atzīme pamatstudijās (40 x 10 = 400);

2. Iestājpārbaudījuma rezultāti: rakstiskais pieteikums (līdz 600 punktiem) + pārrunas (līdz 400 punktiem).


Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:

  1. Rakstisks pieteikums (4-6 lapas) studijām Filozofijas maģistrantūras programmā, kurā aprakstītas iepriekš apgūtās zināšanas, atsaucoties uz noklausītiem kursiem, izlasītu literatūru, demonstrējot prasmi atbilstoši lietot filozofijas terminoloģiju un iezīmējot savu filozofisko interešu sfēru (starpdisciplināri vai kādā no filozofijas apakšnozarēm). Atbildes tiek gaidītas uz jautājumiem, ar ko tieši piesaista filozofija, kas ir tie autori un/vai virzieni, kurus ir vēlme studēt padziļināti, kā tiek formulēts filozofijas studiju mērķis, ko plānots sasniegt.
  2. Mutiskas pārrunas ar katru no pretendentiem, precizējot pieteikumā formulētos jautājumus attiecībā uz motivāciju un interesēm

  Iestājpārbaudījuma  vērtēšanas kritēriji:    

  1. Vērtējot pretendenta sniegtās atbildes pieteikumā un pārrunu laikā, tiek ņemti vērā iepriekš noklausītie filozofijas kursi un apgūtā literatūra (50% no vērtējuma), aizstāvētā bakalaura vai maģistra darba tematika radniecīgajās studiju programmās (20%), spēja apgūt filozofisko literatūru vienā vai vairākās svešvalodās (10%) un izvēlētais filozofijas studiju mērķis, tā atbilstība LU VFF FM studiju programmai un iepriekšējo studiju laikā veiktajām iestrādnēm  (20%).

Filozofijas maģistra studiju programmas mērķis ir tuvāk iepazīties ar filozofijas normatīvajiem jautājumiem, ar tās konceptuālajām nostādnēm un metodoloģiskajām problēmām. Tās mērķis ir sagatavot darba tirgum maģistru ar plašām akadēmiskām kompetencēm, spējīgu patstāvīgi realizēt pētnieciskās aktivitātes, turpināt izglītošanos, papildinoties konkrēto darba uzdevumu veikšanai nepieciešamajās zinībās, kā arī turpināt studijas filozofijas doktora studiju programmā. Studiju programmas uzdevumi:

  • nostiprināt bakalaura programmā apgūto un padziļināt filozofisko problēmu izpratni un atsevišķu filozofijas apakšnozaru pārzināšanu;
  • sniegt pārskatu par aktuālajām diskusijām mūsdienu filozofijā, iezīmējot to saistību ar sabiedrības ekonomiskajiem, kultūras un politiskajiem uzdevumiem;
  • attīstīt studenta spējas patstāvīgi sagatavot uzstāšanos, referātu, pētniecisku rakstu;
  •  attīstīt un izkopt zinātniski pētnieciskās iemaņas.

Programmas praktiskā īstenošana

Filozofijas maģistra studiju programma ir vienīgā filozofijas studiju programma, kas tiek īstenota latviešu valodā.

      Fakultātē regulāri viesojās prominenti viesprofesori ar atsevišķām lekcijām, kuras noklausās filozofijas maģistrantūras studenti.

      Studentiem tiek piedāvāti elektronisko resursu izmantošanas iespējas, strādājot gan kopā pasniedzēju izveidotajās datu bāzēs un izmantojot šo programmu kopdarba iespējas, piemēram, Google.doc, Evernote, Mindjet, Prezis u. c. Pakāpeniski tiek apzinātas un nostiprinātas e-studiju vides piedāvātās iespējas filozofijas kā humanitārās zinātnes apguvei; studenti un pasniedzēji plaši to izmanto mācību materiālu izplatīšanai, saziņai, studentu patstāvīgo darbu iesniegšanai un vērtēšanai.