FILOZOFIJA - MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Maģistra studiju programma "Filozofija" ir vienīgā programma, kura nodrošina augstākā līmeņa akadēmiskās studijas filozofijā Latvijā. Studijas balstītas zinātniskā pētniecībā, ko īsteno augsti kvalificēts Filozofijas un ētikas nodaļas akadēmiskais personāls sadarbībā ar citiem humanitārās un sociālās zinātņu jomas pārstāvjiem Latvijā un ārvalstīs.

Filozofiju ar specializāciju kādā no teorētiskās vai praktiskās filozofijas apakšnozarēm

 

Programmas beidzēji atrod darbu filozofijas nozarei atbilstošās pētnieciskās institūcijās, augstskolās, muzejos, kultūras mantojuma aizsardzības sfērā, valsts pārvaldē, kultūras medijos un pēc papildus pedagoģijas studijām arī skolā un izglītības vadībā; turpina izglītību filozofijas doktora studiju programmā

 

 

 

Pilna laika klātiene: 2 gadi (4 semestri)

Studiju maksa gadā: 2100 EUR

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī: 12 budžeta vietas

Humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz rakstisks pieteikums par iepriekš apgūtām zināšanām un savu filozofisko interešu sfēru. Filozofijas bakalaura grādu vai tam pielīdzināmu augstāko izglītību filozofijā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);


Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:

1. Rakstisks pieteikums (5-8 lpp.) studijām Filozofijas maģistrantūras programmā, kurā aprakstītas iepriekš apgūtās zināšanas, atsaucoties uz noklausītiem kursiem, izlasītu literatūru, demonstrējot zināmu prasmi lietot filozofijai raksturīgu vārdnīcu un iezīmējot savu filozofisko interešu sfēru. Atbilde tiek gaidīta uz tādiem jautājumiem, ar ko tieši piesaista filozofija, kas ir tās autoritātes, kuras gribētos iepazīt tuvāk, kā tiek formulēts filozofijas studiju mērķis, ko tiek plānots sasniegt.
2. Mutiskas pārrunas, precizējot jautājumus attiecībā uz motivāciju un interesēm.

Filozofijas maģistra studiju programmas mērķis ir tuvāk iepazīties ar filozofijas normatīvajiem jautājumiem, ar tās konceptuālajām nostādnēm un metodoloģiskajām problēmām. Tās mērķis ir sagatavot darba tirgum maģistru ar plašām akadēmiskām kompetencēm, spējīgu patstāvīgi realizēt pētnieciskās aktivitātes, turpināt izglītošanos, papildinoties konkrēto darba uzdevumu veikšanai nepieciešamajās zinībās, kā arī turpināt studijas filozofijas doktora studiju programmā. Studiju programmas uzdevumi:

  • nostiprināt bakalaura programmā apgūto un padziļināt filozofisko problēmu izpratni un atsevišķu filozofijas apakšnozaru pārzināšanu;
  • sniegt pārskatu par aktuālajām diskusijām mūsdienu filozofijā, iezīmējot to saistību ar sabiedrības ekonomiskajiem, kultūras un politiskajiem uzdevumiem;
  • attīstīt studenta spējas patstāvīgi sagatavot uzstāšanos, referātu, pētniecisku rakstu;
  •  attīstīt un izkopt zinātniski pētnieciskās iemaņas.

Programmas praktiskā īstenošana

Filozofijas maģistra studiju programma ir vienīgā filozofijas studiju programma, kas tiek īstenota latviešu valodā.

      Fakultātē regulāri viesojās prominenti viesprofesori ar atsevišķām lekcijām, kuras noklausās filozofijas maģistrantūras studenti.

      Studentiem tiek piedāvāti elektronisko resursu izmantošanas iespējas, strādājot gan kopā pasniedzēju izveidotajās datu bāzēs un izmantojot šo programmu kopdarba iespējas, piemēram, Google.doc, Evernote, Mindjet, Prezis u. c. Pakāpeniski tiek apzinātas un nostiprinātas e-studiju vides piedāvātās iespējas filozofijas kā humanitārās zinātnes apguvei; studenti un pasniedzēji plaši to izmanto mācību materiālu izplatīšanai, saziņai, studentu patstāvīgo darbu iesniegšanai un vērtēšanai.