VĒSTURE - BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

Bakalaura studiju programmas "Vēsture"  mērķis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecisko iemaņu un prasmju apguvi vēstures zinātnē. Studiju laikā veidosies izpratne par vispārējās un Latvijas vēstures procesiem un tiks apgūtas pētniecības darba pamatiemaņas un prasmes, īpaši ar informācijas iegūšanu, analīzi un izmantošanu saistītās prasmes. Studiju programmā iekļauti arī vairāki praktiskās ievirzes kursi, sniedzot studējošajiem iespēju tiešā veidā iesaistīties vēstures un arheoloģijas nozares darbā.

Vispārīgo vēsturi, Latvijas vēsturi, arheoloģiju, kultūras mantojumu

 

 Studiju programmas absolventi var gan turpināt studijas vēstures maģistra programmā, gan iekļauties vēstures pētnieku lokā kādā no pētnieciskajām institūcijām, taču absolventiem paveras arī plašas iespējas strādāt jomās, kur nepieciešama kritiskā domāšana un informācijas analīze (valsts pārvalde, ārlietas, sabiedriskās attiecības, mediji u.c)

 
Pilna laika klātiene: 3 gadi (6 semestri)
Studiju maksa gadā: 2060 EUR
Uzņemšanai 2021. gada rudens semestrī: 53 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā jo LU VFF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
CE matemātikā*
gada atzīme vēsturē

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada atzīme vēsturē
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts vēstures olimpiādes 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2021. un 2022. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences vēstures un arheoloģijas zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2021. un 2022. gadā; LU Jauno vēsturnieku skolas absolventiem ar labām un izcilām sekmēm 2021. un 2022. gadā.

Programmas mērķis un uzdevumi

Vēstures bakalaura studiju programmas mērķis saskaņā ar nacionālajā likumdošanā deklarēto stratēģiju ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi vēstures zinātnē.

Uzdevumi:

  • veidot vispārējās un Latvijas vēstures procesu izpratni;
  • padziļināti apgūt vienu no vēstures apakšnozarēm: vispārējo vēsturi, Latvijas vēsturi vai kultūras mantojuma studijas;
  • nodrošināt pētniecības darba pamatiemaņu un prasmju apguvi, it sevišķi informācijas iegūšanas, apstrādes, analīzes un izmantošanas prasmes.

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas: padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratne vēstures zinātnes nozarē, un no tām daļa atbilst vēstures zinātnes jaunākajiem atklājumiem un tās nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē.

Prasmes: patstāvīgi izmanto teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku vai kādu citu radošu darbību vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas; argumentēti izskaidro un diskutē par sarežģītiem vai sistemātiskiem vēstures un to palīgzinātņu aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; patstāvīgi pilnveido savu kompetenci un specializāciju; uzņemas atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi; veic uzņēmējdarbību, inovācijas vēstures un tās palīgzinātņu jomā; veic darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, spēj lietot jaunas pieejas.

Kompetence: patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamato lēmumus, un, ja nepieciešams, veic papildu analīzi; spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālas darbības metožu attīstībā; parāda izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.