Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunie akreditācijas termiņi

Profesionālās maģistra studiju programma saturiski ir orientēta uz jaunākajām atziņām sociālā darba teorijā un praksē, vadībzinībās, projektu vadībā, pētniecības darbā un psiholoģijā, veicinot profesionālo kompetenci, administratīvās, jaunrades un pētnieciskās iemaņas. Šeit studējošajiem ir unikāla iespēja specializēties sociālajā darbā kriminālās justīcijas jomā un padziļināti apgūt darbu ar bijušajiem ieslodzītajiem, sociāli psiholoģiskās intervences metodes darbā ar nebrīvprātīgu klientu, ievadu tiesu psihiatrijā, kā arī citus specializācijai nepieciešamus studiju kursus.

 

1. gads
Tiek apgūti nozares teorētiskos pamatkursi (piemēram,  Latvijas sociālās drošība sistēma starptautiskā perspektīvā, Jaunie profesionālā sociālā darba izaicinājumi, Saskarsme ar dažādām mērķa grupām sociālajā darbā) un obligātie vispārizglītojošie studiju kursi (piemēram, Cilvēktiesības un sociālās tiesības, Projektu vadīšanas sociālie aspekti), kā arī uzsākta nozares profesionālās specializācijas kursu apguve un zināšanu un prasmju nostiprināšana praksē.

2. gads
Turpinās nozares profesionālās specializācijas kursu apguve un kompetences pārbaude praksē, kā arī B izvēles kursu apguve specializējoties sociālajā darbā kriminālās justīcijas jomā vai sociālajā darbā sociālās attīstības jomā.

Studentiem, kas apgūst viengadīgo programmu un jau iepriekš ieguvuši sociālā darba kvalifikāciju,  nav profesionālās specializācijas kursu un ir citi prakses uzdevumi. 

Kā studijas tiek sasaistītas ar praksi?

Studiju kursos īpašs uzsvars tiek likts uz praktisku iemaņu padziļinātu apguvi, tādēļ studiju procesā ir iekļautas obligātās prakses. Kursu saturs tiek regulāri atjaunots, ņemot vērā profesionālās jomas attīstību un profesionāļu ieteikumus.

Studiju programma piedāvā  arī iespēju izmantot ERASMUS+ programmu un vienu semestri studēt kādā no partneraugstskolām Igaunijā, Lietuvā, Nīderlandē Somijā vai Norvēģijā.

Programmas programmas absolventi sagatavoti darbam  pašvaldību sociālajos dienestos, valsts sociālās labklājības institūcijās un nevalstiskajā sektorā.

2 gadi jeb 4 semestri (PLK - pilna laika klātiene). 1. un 2. semestrī lekcijas notiek katru piektdienu un sestdienu, 3. semestrī lekcijas notiek vidēji vienu piektdienu un divas sestdienas mēnesī. 1 gads jeb 2 semestri (PLK - pilna laika klātiene) - ar iepriekšējo izglītību.  
PLK (pilna laika klātiene) – 2350 EUR gadā.
PLK (pilna laika klātienes) 2020. gada rudens semestrī 1. kursā 2 gadu studijām ir 15 budžeta vietas, 1 gada studijām – nav budžeta vietu.
Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā

PLK, 2 gadi

Iepriekšējā izglītība:

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā  izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) humanitāro zinātņu un mākslas, izglītības, sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību, veselības aprūpes un sociālās labklājības izglītības tematiskajā grupā; 2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā izglītības tematiskajā grupā un viena gada praktiskā pieredze sociālās labklājības jomā;

Vispārīgie nosacījumi 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400.

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

PLK, 1 gads

Iepriekšējā izglītība:

profesionālais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un iegūta 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālajā darbā

Vispārīgie nosacījumi 

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400.

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Studiju programmas metodiķe Inga Poļaka, 220.telpa, tālr. 67140022, e-pasts: inga.polaka@lu.lv

Papildu informācija par studiju programmu:

Sociālais darbs (PLK - 2 sem.)

Sociālais darbs (PLK - 4 sem.)