Studiju programma nodrošina padziļinātas zināšanas par politikas veidošanas procesu nacionālajās un starptautiskajās institūcijās un pilnveido šim procesam nepieciešamās prasmes un iemaņas. Atbilstoši studējošo interesei, programmas ietvaros tiek piedāvātas trīs specializācijas:

Eiropas publiskā pārvalde – piemērota studentiem, kuri saista savu profesionālo karjeru ar darbu Eiropas Savienības vai Latvijas pārvaldes institūcijās. 

Starptautiskās attiecības – padziļina zināšanas par starptautisko politiku un pārnacionālajām organizācijām, veidojot lielisku pamatu turpmākam darbam diplomātiskajā dienestā vai starptautiskajās organizācijās.

Politikas teorija un salīdzinošā politika – īpaši noderīga politisko procesu analītiķiem, kas vēlas strādāt plašsaziņas līdzekļos, domnīcās, nevalstiskajās organizācijās. Jebkuru specializāciju apguvušie absolventi var turpināt studijas politikas zinātnes doktorantūras programmā.

 

Programmas absolventi sekmīgi strādā valsts un pašvaldību institūcijās, domnīcās, nevalstiskajās organizācijās, starptautiskajās organizācijās, kā arī žurnālistikā, sabiedrisko attiecību un publiskās komunikācijas jomās.  Piemēram: Edgars Rinkēvičs, LR ārlietu ministrs; Andis Kudors, Austrumeiropas politikas pētījuma centra izpilddirektors, Laura Anteina, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece.

Virkne programmas beidzēju ir izvēlējušies padziļināt savas zināšanas doktorantūras programmā LU vai ārvalstīs; daži no viņiem jau ir kļuvuši par LU mācībspēkiem (Iveta Reinholde, Valts Kalniņš, Toms Rostoks)

2 gadi jeb 4 semestri (PLK - pilna laika klātiene). Obligātās lekcijas tiek plānotas darba dienās no plkst. 18.15 – 21.30, bet izvēles lekcijas no plkst. 16.30 – 18.00
Pilna laika klātienē – 2700 EUR gadā
PLK (pilna laika klātienes) 2023. gada rudens semestrī 1. kursā ir 20 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU SZF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!
Sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400; bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību politikas zinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2022./2023. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Politikas zinātne” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami)

Papildu nosacījumi: 1) personām, kurām bakalaura grāds ir iegūts citās zinātnes nozarēs (nevis politikas zinātnē), maģistra studiju programmas apguves laikā ir papildus jāapgūst kurss „Politikas teorijas pamatjautājumi” (2 kredītpunkti); 2) dzīves gājuma apraksts (CV)