Studiju programma nodrošina iespēju apgūt padziļinātas zināšanas komunikācijas teorijās un metodoloģijā, izkopt prasmes un kompetences komunikācijas pētījumu izstrādē un metožu lietojumā, attīstīt analītiskās un kritiskās domāšanas iemaņas un radošumu. Studiju process ir veidots mērķi sagatavot augsti kvalificētus speciālistus komunikācijas zinātnē un tās praktiskā lietojuma jomās – žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās, reklāmā, komunikācijas vadībā, komunikācijas procesu pētniecībā.

 

2 gadu laikā studenti apgūst sekojošus kursus:

A daļas studiju kursi – “Komunikācijas teorijas sociālo zinātņu kontekstā”, “Digitālās humanitārās un sociālās zinātnes”, “Kvantitatīvās metodes komunikācijas pētījumos”, “Ietekmējošās komunikācijas teorijas”, “Komunikācija un kultūra”, “Kvalitatīvās metodes komunikācijas pētījumos”, “Tīkla teorijas”, “Zinātniski pētnieciskais darbs un akadēmiskā rakstīšana”, “Kritiskā domāšana augstskolā un tālākizglītībā”.

B daļas studiju kursi – “Biznesa komunikācija”, “Organizāciju komunikācija un kultūra’, “Žurnālistikas kultūra”, “Mediju teorijas”, “Dzimtes politika un komunikācija: teorētiskie un praktiskie aspekti”, “Kino tēlu ģenealoģija”, “Korporatīvā komunikācija sociālajos medijos”, “Mediji un politika”, “Populārā kultūra un mediji”, “Reklāma: Sasniegumu un produktu analīze”, “Sabiedrisko attiecību teorija un prakse”, “Komunikācija un mūsdienu ētika”, “Rituālkomunikācija un komemorācija”, “Informācijas meklēšanas un izguves teorijas”.

B daļas ekselences studiju kursi – “Individuālais pētnieciskais projekts izvēlētajā specializācijā”, “Pētnieciskais projekts: akadēmiskā darba praktikums”, “Zinātniskais raksts: Akadēmiskā darba praktikums”, “Zinātniskais referāts: Akadēmiskā darba praktikums”.

Kā studijas tiek sasaistītas ar praksi?

Studiju procesā tiek piesaisti mediju, biznesa un organizācijas komunikācijas profesionāļi un eksperti. Viņi uzstājas ar lekcijām, konsultē un piedalās diskusijās. Maģistrantiem ir iespējams iesaistīties arī Sociālo zinātņu fakultātes īstenotajos zinātniskajos projektos, kā arī papildināt zināšanas LU partneruniveristātēs “Erasmus” pogrammas ietvaros.

Darbs medijos, uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs, kultūras institūcijās, pētnieciskos institūtos:

• Domājoši un radoši vadītāji, gudri priekšnieki,

• Pieprasīti un zinoši profesionāļi, eksperti, analītiķi un padomdevēji,

• Pasniedzēji un pētnieki.

2 gadi jeb 4 semestri (PLK - pilna laika klātiene).

Obligātie lekciju kursi notiek četrus vakarus nedēļā no plkst. 18.15 – 21.30, bet izvēles lekciju kursi no plkst. 16.30 – 18.00.

PLK (pilna laika klātiene) – 2150 € gadā

PLK (pilna laika klātienes) 2020. gada rudens semestrī 1. kursā ir 20 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU SZF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: bakalaura darba atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums (1 x 700 = 700); LU bakalaura grādu komunikācijas zinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2020./2021. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Komunikācijas zinātne” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums ir 10 (izcili)

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Studiju programmas metodiķe Inga Poļaka, 220.telpa, tālr. 67140022, e-pasts: inga.polaka@lu.lv