Studiju programmas kodolu veido diplomātijas, ārpolitikas un starptautisko attiecību kursi, kuros vienlīdz svarīga ir gan teorētisko zināšanu, gan praktisko iemaņu apguve. To mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un profesionālus speciālistus, sniedzot nepieciešamo zināšanu kopumu diplomātijā un starptautiskajās attiecībās, darbam LR Ārlietu ministrijā (ieskaitot Latvijas vēstniecības un konsulātus ārvalstīs), LR Aizsardzības ministrijā un citās valsts pārvaldes institūcijās, starptautiskajās institūcijās un privātajā sektorā, kur nepieciešamas diplomātijas iemaņas un padziļinātas zināšanas par starptautiskajām attiecībām, starptautiskajām organizācijām un lēmumu pieņemšanu. Studējošo motivācijai un studiju programmas atbalstam ir izveidota Andreja Pildegoviča diplomātijas stipendija, kas ik gadu vienam studējošajam ļauj saņemt ievērojamu finansiālo atbalstu no LU Fonda.

1. gads
Diplomātijas vēsture, starptautisko attiecību aktualitātes, ekonomiskā diplomātija, publiskā diplomātija, starpkultūru diplomātija, pētniecības metodes, ārpolitikas lēmumu pieņemšana, Eiropas Savienības ārpolitika

2. gads
Daudzpusējā diplomātija, starptautisko attiecību teorijas, Latvijas ārpolitika, Krievijas ārpolitika, ASV ārpolitika, diplomātiskais protokols, nacionālā drošība

Kā studijas tiek sasaistītas ar praksi?

Studiju procesā tiek aplūkota lēmumu pieņemšana un diplomātu darba praktiskie aspekti. Vairumā kursu tiek piesaistīti vieslektori – nozares profesionāļi ar praktisko pieredzi un augsta līmeņa zināšanām šauri profesionālās tēmās. Studenti var doties ERASMUS apmaiņas studijās uz ārvalstu augstskolām, piedalīties apmaiņas programmās.

Diplomātijas studijas paver karjeras iespējas Ārlietu ministrijā, Aizsardzības ministrijā un vēstniecībās, nozaru ministrijās, pašvaldību un valsts institūcijās, kas iesaistītas starptautiskā sadarbībā, kā arī privātajos uzņēmumos ar starptautisku darbību.

2 gadi jeb 4 semestri (PLK - pilna laika klātiene). Studijas notiek ceturtdienu un piektdienu vakaros no plkst. 18.15 (retumis plkst. 16.30) un sestdienās
Pilna laika klātienē – 2700 EUR gadā
Sociālo zinātņu maģistra grāds diplomātijā

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400; bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību politikas zinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Studiju programmas metodiķe Inga Poļaka, 220.telpa, tālr. 67140022, e-pasts: inga.polaka@lu.lv