Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Socioloģijas doktora studiju programma sagatavo augsti kvalificētus pētnriekus sociālajās zinātnēs un ļauj iegūt socioloģijas doktora zinātnisko grādu. Programma piedāvā specializācijas iespējas šādās socioloģijas apakšnozarēs:  lietišķā socioloģija, politikas socioloģija, sociālā politika un sociālā darba organizācija, lauku socioloģija, organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, sociālā antropoloģija, socioloģijas teorija un vēsture, kultūras un masu komunikācijas socioloģija. Programma ir labi internacionalizēta, par ko liecina Eiropas Savienības Marijas Sklodovskas-Kirī jauno pētnieku mācību projektu īstenošana (PUREFOOD, 2010-2014; SUSPLACE, 2016-2019).

Studējošiem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties profesoru pētījumos  – Apvārsnis 2020 projektos, LZP grantos, Valsts pētījumu programmā. Tas ļauj promocijas darbus izstrādāt nozīmīgu starptautisku un nacionālu pētījumu kontekstā. Programma atbalsta starpdisciplinaritāti un veicina studentu iniciatīvu un radošu pieeju zinātnē.  Studiju process tiek pieskaņots doktorantu tēmām un individuālajām vajadzībām.

No 2011. līdz 2018. gadam promocijas darbus sekmīgi ir aizstāvējuši 16 programmas absolventi, un trīs no viņiem ir ieguvuši arī pēcdoktorantūras grantus (2018-2021). Lielākā daļa jauno zinātņu doktoru turpina akadēmisko karjeru universitātēs un zinātniskajos institūtos. Programmas pamatvērtības ir atvērtība un zinātniskā kvalitāte, un programas misija ir mācīt  doktorantus visaugstākajā zinātniskajā līmenī pētīt un izprast sabiedrības procesus, saistīt pētījumus ar praktiskām inovācijām un sabiedrības pārvaldību un izmantot zināšanas gan savas karjeras pilnveidošanā, gan sabiedrības pārmaiņu veicināšanā ilgtspējas virzienā.

Studijas tiek realizētas atbilstoši programmai un doktorantu individuālajiem plāniem. Galvenās studiju aktivitātes ir promocijas darba izstrāde, teorētisko un metodoloģisko kursu apguve, piedalīšanās doktorantu semināros, promocijas eksāmeni, dalība doktorantūras skolā, iesaistīšanās pētnieciskajos projektos, publikāciju gatavošana, piedalīšanās konferencēs, docēšana un studentu darbu vadīšana bakalaura studiju programmās. Doktoranti var piedalīties arī Erasmus studentu apmaiņas programmā. Papildus obligātajiem un izvēles kursiem regulāri tiek rīkotas akadēmiskās rakstīšanas nometnes un starptautiskas doktorantu skolas. 

Studiju programma atbalsta oriģinālus un radošus pētījumus par aktuāliem un sabiedrības attīstībai nozīmīgiem jautājumiem atbilstoši studentu zinātniskajām interesēm. Doktorantu iesaistīšanās starptautiskos un vietējos pētnieciskos projektos un zinātniskajos tīklos attīsta jauno zinātnieku akadēmisko kapacitāti.

Studiju apjoms ir 144 kredītpunkti, kas ietver: promocijas darba izstrādi (80 kp); promocijas eksāmenus (10 kp); teorētiskos kursus; piedalīšanos socioloģijas bakalaura studiju programmu realizācijā; individuālās studijas un pētniecību.

Studējot socioloģijas doktorantūrā, studenti apgūst gan individuālā, gan komandas zinātniskā darba prasmes, iegūst izpratni par starptautiskiem un starpdisciplināriem pētniecības un inovāciju projektiem. Tas ļauj veidot tālāko karjeru gan zinātniski akadēmiskā , gan profesionālā virzienā.

Programmas absolventi strādā auugstskolās, zinātniskajos institūtos, pētniecības iestādēs, Latvijas valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī privātuzņēmumos.

3 gadi jeb 6 semestri (PLK - pilna laika klātiene)

4 gadi jeb 8 semestri (NLK - nepilna laika klātiene)

 

2134 EUR gadā

Zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) socioloģijā un sociālajā darbā

Iepriekšējā izglītība: Maģistra grāds socioloģijā (M.soc./ M.sc.soc.), maģistra grāds citās sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kā arī maģistra grāds citās zinātnēs.

Iestājpārbaudījums – Reflektantiem jāiesniedz: CV, motivācijas vēstule, zinātniskā pētījuma pieteikums (līdz 5 lpp.), publikāciju saraksts, ja tādas ir. Pētījuma pieteikumā jāiezīmē doktora darba ideja un iecere, jāformulē tēma, jāiezīmē problēma un tās izpētes stāvoklis, jāieskicē doktora darba mērķi, pētnieciskais jautājums un paredzamā metodoloģija, jānorāda izvēlētā socioloģijas apakšnozare. Pieteikumu gatavojot, pretendentam jākonsultējas ar iespējamo zinātnisko vadītāju. Doktora darba tēmu uz zinātnisko vadītāju doktorantūras padome apstiprina pēc imatrikulācijas.

Iestājpārrunas notiek par pētījuma pieteikumu, un doktorantūras padome novērtē pretendenta zināšanas pēc LU apstiprinātajiem doktorantūras iestājpārbaudījumu vērtēšanas kritērijiem. Pretendenti tiek ranžēti pēc iegūtajiem punktiem un rezultāti tiek izmantoti, imatrikulējot doktorantus studijām par valsts budžeta līdzekļem.

Sociālo zinātņu fakultāte, Rīgā, Lauvas ielā 4

Studiju programmas metodiķe Inga Poļaka, 220.telpa, tālr. 67140022, e-pasts: inga.polaka@lu.lv