Politikas zinātne

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

LU politikas zinātnes doktora studiju programmas sniedz  iespēju apgūt studiju un pētniecības darba organizācijas un vadības principus, iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci politikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu. Šajā doktora studiju programmā tiek sagatavoti kompetenti un konkurētspējīgi augstākās kvalifikācijas speciālisti visās politikas zinātnes apakšnozarēs (politikas teorijā, salīdzināmajā politikā, publiskajā pārvaldē un administrācijā, starptautiskajā politikā). Politikas zinātnes nodaļas mācībspēku kvalifikācija, zinātniskās publikācijas un atpazīstamība sabiedrībā ir labs priekšnosacījums, lai Latvijas Universitāte arī turpmāk būtu vadošā augstskola valstī politikas zinātnes  doktoru gatavošanā.

Profesors, Dr. phil. Juris Rozenvalds

Doktorantam studiju procesā jāveic šādi galvenie uzdevumi:

  • jaunāko pētījumu metožu apgūšana un to pielietošana praksē;
  • padziļināta politikas zinātnes teorētisko disciplīnu apguve;
  • jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas paņēmienu apguve;
  • promocijas eksāmenu nokārtošana;
  • lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja pieredzes apgūšana;
  • patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde un pabeigšana ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu;
  • zinātnisku rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos);
  • piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs, semināros un skolās, stažēšanās ārzemju universitātēs vai pētnieciskajos centros.

Studiju programmas absolventi var strādāt par pasniedzējiem augstākajās mācību iestādēs, pētniekiem pētniecības iestādēs, par augstākā līmeņa vadītājiem ES, Latvijas valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī privātajās struktūrās.

3 gadi jeb 6 semestri (PLK - pilna laika klātiene)

4 gadi jeb 8 semestri (NLK - nepilna laika klātiene)

 

2350 EUR gadā.

Zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) politikas zinātnē

Iepriekšējā izglītība: Maģistra grāds politikas zinātnē vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms.

Iestājpārbaudījums – pārrunas, kuru laikā tiek novērtēts pretendenta zināšanu līmenis politikas zinātnē, kā arī pieteiktā zinātniskā darba kvalitāte. Obligāts priekšnoteikums, lai piedalītos pārrunās, ir izvērsta koncepcija pētniecības darbam, kas tiks veikts doktora studiju laikā.

Papildus iesniedzamie dokumenti: pētniecības darba koncepcija

Sociālo zinātņu fakultāte, Rīgā, Lauvas ielā 4

Studiju programmas metodiķe Inga Poļaka, 220.telpa, tālr. 67140022, e-pasts: inga.polaka@lu.lv