Komunikācijas zinātne

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

LU doktora studiju programmas komunikācijas zinātnē mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus komunikācijas zinātnē, kā arī augsti kvalificētus komunikācijas nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci komunikācijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.

Doktoranti padziļināti apgūst:

  • komunikācijas zinātnes teoriju un metodoloģijas, orientējoties uz:
  • komunikācijas un informācijas procesu teorētisko izpratni sociālo zinātņu un sabiedrības attīstības kontekstā;
  • pastiprinātām komunikācijas zinātnes un tās apakšnozaru teoriju studijām;
  • jaunākās teorētiskās pieejas un metodes komunikācijas zinātnē un to lietojumu praksē;
  • augstskolas pedagoģijas teorijas un prakses (lektora un semināru vadītāja, studentu patstāvīgo darbu un pētnieciska projekta vadītāja darba principus un prasmes);
  • informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas kompetences un prasmes.

Studiju laikā doktoranti attīsta radošās un kritiskās domāšanas, analīzes un argumentācijas spējas un prasmes; veic pētniecības darbu un savus pētījuma rezultātus atspoguļo starptautiskās un Latvijas mēroga zinātniskās konferencēs, semināros un savas nozares vai recenzējamos starptautiskos un vietējos zinātniskos izdevumos.

Doktora studijas savā būtībā ir individuālas, tāpēc arī individuālais studiju un pētnieciskais darbs, kā arī sadarbība ar promocijas darba zinātnisko vadītāju ir galvenā studiju praktiskā forma.

Darbs augstskolās un pētnieciskajos institūtos, valsts un pašvaldību iestādēs, medijos, uzņēmējdarbībā:

• pasniedzēji un pētnieki,

• domājoši, gudri un radoši vadītāji,

• pieprasīti un zinoši profesionāļi, eksperti, analītiķi un padomdevēji.

3 gadi jeb 6 semestri (PLK – pilna laika klātiene).

2350 EUR gadā.

Zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā

epriekšējā izglītība: maģistra grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs.

Iestājpārbaudījums – pārrunas, kuru laikā tiek novērtēts pretendenta zināšanu līmenis komunikācijas zinātnē, attiecīgajā tās apakšnozarē un svešvalodā, kā arī pieteiktā zinātniskā darba kvalitāte. Obligāts priekšnoteikums, lai piedalītos pārrunās, ir izvērsta koncepcija pētniecības darbam, kas tiks veikts doktora studiju laikā.

Papildus iesniedzamie dokumenti: pētniecības darba koncepcija.

Studiju programmas metodiķe Inga Poļaka, 220.telpa, tālr. 67140022, e-pasts: inga.polaka@lu.lv