Par sabiedrības sociālo labklājību sen vairs neliecina tikai materiālo bagātību radīšana un uzkrāšana. Labklājības priekšnosacījumi ir katra cilvēka iespējas nodrošināt sev kvalitatīvu izglītību, veselības aprūpi, drošību, personisko brīvību un darba iespējas. Brīžos, kad kādu no šiem nosacījumiem nav iespējams realizēt iesaistās sociālais darbinieks, lai palīdzētu cilvēkiem noteikt, mazināt un risināt šīs problēmas un veidot labāku dzīvi nākotnē.

Sociālā darba profesionālā bakalaura studiju programma ir viena no nedaudzajām, kas līdzās akadēmiskajai izglītībai sniedz nepieciešamo zināšanu, prasmju un vērtību bāzi profesionālai kvalifikācijai. Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus  ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālā bakalaura grāda sociālajā darbā un piektā līmeņa profesionālās kvalifikāciju „Sociālais darbinieks”.

Realizācijas vieta:

  • Rīga (pilna laika klātiene un nepilna laika klātiene)
  • Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Kuldīgas, Madonas, Jēkabpils un Tukuma filiālē ( (nepilna laika klātiene)

Uzņemšana 2023./2024. akadēmiskā gada rudens semestrī notiks Rīgā, Jēkabpils filiālē un Kuldīgas filiālē.

Programmas direktora p.i.

    1. gads. Tu apgūsi tālākajām sociālā darba studijām nepieciešamās pamatzināšanas un studiju prasmes. Tāpēc šajā gadā iekļauts ievadkurss sociālā darba studijās, kā arī iepazīšanās ar saistītajām nozarēm (komunikāciju pamati, psiholoģija, ekonomika un filozofijas pamati). Šajā gadā veiksi praksi kādā sociālās labklājības institūcijā.

    2. gads.  Tu apgūsi darbam nozarē nepieciešamās vispārējās un specifiskās zināšanas un prasmes. Pilnveidosi svešvalodu un digitālās prasmes, izpratni par sociālās drošības sistēmu, apgūsi sociālo darbu ar indivīdu un ģimeni, sociālo darbu ar dažādām grupām, piemēram, vardarbībā cietušajiem. Praksē mācīsies strādāt ar sociālām problēmām.

    3. gads. Tu apgūsi zināšanas un prasmes, kas ļauj padziļināti apgūt nozares profesionālās kompetences. Piemēram, attīstības psiholoģiju, psihiatrijas pamatus, brīvprātīgo darba vadīšanu, ģimenes sistēmu, sociālo darbu kopienā, sociālo darbu ar vielu atkarīgām personām, supervīziju.

    4. gads.  Tev būs iespēja apgūt tos priekšmetus, kas saistīti ar nobeiguma pārbaudījumiem un diplomdarba izstrādi: sociālā darba projektu vadību, pētījumu veikšanu sociālajā darbā. Praksē attīstīsi savas sociālā darbinieka prasmes, iegūsi datus diplomdarba izstrādei.

KĀ STUDIJAS TIEK SASAISTĪTAS AR PRAKSI?

Studiju rezultātā iegūsi sociālā darbinieka profesionālo kvalifikāciju. Tāpēc kopumā 26 studiju nedēļas pavadīsi augsti kvalificētu profesionāļu vadītā praksē sociālajos dienestos, sociālās aprūpes institūcijās, krīzes centros un citās organizācijās, kuras organizē un sniedz sociālos pakalpojumus.

Pēc studiju beigšanas ir iespēja strādāt par sociālo darbinieku valsts, pašvaldību, nevalstiskā sektora un privātās organizācijās. Iegūtā profesionālā kvalifikācija un bakalaura grāds ļauj strādāt sociālās labklājības jomā arī citās valstīs.

„Tā kā esam jomas praktiķi no dažādām Latvijas vietām, katrs ar savu dzīves pieredzi un redzējumu par lietām, kas ļauj mums vienam otru bagātināt. Ka studijām tiek piesaistīti pasniedzēji ar praksi ne tikai par Latvijā notiekošiem procesiem – tas ļauj mums kā studentiem paplašināt redzējumu par profesionālo sociālo darbu. Ka studijas ir laika garam līdzi ejošas.” 2012. gada absolvente.

Rīgā, pilna laika klātienē - 4 gadi; nepilna laika klātienē - 4,5 gadi, 9 semestri; filiālēs, nepilna laika klātiene - 4,5 gadi, 9 semestri  
PLK (pilna laika klātiene) – 2300 EUR gadā, NLK (nepilna laika klātiene) – 2000 EUR gadā, studijas filiālē – 1550 EUR gadā.
PLK (pilna laika klātienes) 2023. gada rudens semestrī 1. kursā ir 24 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU SZF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!
Profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā.

Vispārīgie nosacījumi

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
CE matemātikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

Gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
Gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
Gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
Gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Papildu punkti: LU SZF Jauno sociālo darbinieku skolas 1. – 3. vietas ieguvēji 2022. un 2023. gadā saņem papildu punktus: 1. vietas ieguvēji saņem 100 punktus, 2. vietas ieguvēji – 75 punktus, 3. vietas ieguvēji – 50 punktus.

Rīga

Studiju metodiķe: Margarita Lutere, 219.telpa, tālr.: 67140499, e-pasts: margarita.lutere@lu.lv   

Cēsu filiāle

Antra Antonoviča - tālr. 26437549, 64122479; e-pasts: antra.antonovica@lu.lv

Kuldīgas filiāle 

Ruta Karloviča (filiāles direktore); tālr.26437524, e-pasts: kuldiga@lu.lv

Jana Roze (metodiķe) - tālr. 63323457; e-pasts: kuldiga@lu.lv

Alūksnes filiāle

Ligita Zaķe (filiāles direktore) - tālr.26443798, e-pasts: aluksne@lu.lv   

Papildu informācija par studiju programmu: