Studiju programma sagatavo profesionāļus ar padziļinātām zināšanām par politiskām sistēmām un valsts administrāciju. Studiju laikā tu gūsi izpratni par starptautiskajām norisēm, par Eiropas Savienības sociāli ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem, kā arī par Latvijas vietu tajos. Beidzot studijas tu vienlīdz kvalificēti varēsi veikt pētniecisko darbību un piedalīties sociāli politiskajos procesos starptautiskajā, reģionālajā un vietējā līmenī, veidot nozares politiku un gatavot rīcībpolitikas dokumentus.

Sākot ar 2. studiju gadu jeb 4. semestri, tev būs jāizvēlas specializēšanās vienā no tām no 5  studiju apakšprogrammā:

Eiropas studijas apakšprogrammā tu mācīsies patstāvīgi analizēt Latvijas un Eiropas politiskos procesus, izstrādāt organizāciju attīstības stratēģijas Eiropas kontekstā un apgūs argumentācijas prasmes.

Starptautiskās politikas apakšprogrammā tu iegūsi padziļinātas zināšanas par starptautiskajām attiecībām, jo mijiedarbība ar citām valstīm ir valsts pārvaldē, lielajās pašvaldībās un privātajos uzņēmumos strādājošo ikdiena.

Politikas un sabiedrības apakšprogrammā tu gūsi izpratni par salīdzinošās politikas un politikas teorijas galvenajām koncepcijām, to izmantojumu pētniecībā un pratīs patstāvīgi analizēt politiskos procesus, un aplūkot tos kopsakarā.

Publiskās politikas un pārvaldes apakšprogrammā tu mācīsies par  iestāžu uzbūvi un funkcionēšanu, personāla, finanšu un projektu vadību iestādēs, apgūsi prasmes gatavot plānošanas dokumentus, iekšējos normatīvos aktus personāla, projektu un finanšu vadības jomās, sagatavot un vadīt ES un vietējos projektus.

Eiropas pārvaldības apakšprogrammā tu iegūsi padziļināti akadēmiskas zināšanas par ES, tās pārvaldību, kā arī par atsevišķu Eiropas valstu politiku, spēsi orientēties kā nacionālo, tā Eiropas politisko procesu analīzes galvenajos paņēmienos.                                                                                                                                   

Tu varēsi strādāt visu līmeņu valsts iestādēs (Saeimā, ministrijās, pašvaldībās), sabiedriskajās organizācijās, partijās un dažādos fondos, privātajā sektorā (bankās, konsultāciju biznesā, firmās). Tu varēsi būt biroju vadītājs, diplomāts, pasniedzējs vai deputāts.

3 gadi jeb 6 semestri (PLK - pilna laika klātiene). Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 – 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.

 

4 gadi jeb 8 semestri (NLN - nepilna laika neklātiene). Studijas notiek katru sestdienu no plkst. 9.00 – 16.00

 

PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā; NLK (nepilna laika neklātiene) – 1500 € gadā.

PLK (pilna laika klātienes) 2018.rudens semestrī 1. kursā ir 19 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU SZF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē

Vidējā izglītība


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Papildu punkti: Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences politoloģijas sekcijas un/vai LU SZF rīkotā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa politikas zinātnes sekcijas un/vai Vidzemes reģiona politikas atklātās olimpiādes 1. – 3. pakāpes/vietas ieguvēji 2018. un 2019. gadā saņem papildu punktus: 1. pakāpes/vietas ieguvēji saņem 100 punktus, 2. pakāpes/vietas ieguvēji – 75 punktus, 3. pakāpes/vietas ieguvēji – 50 punktus. LU Jauno politiķu skolas absolventi 2019. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus.

Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences politoloģijas sekcijas un/vai LU SZF rīkotā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa politikas zinātnes sekcijas un/vai Vidzemes reģiona politikas atklātās olimpiādes 1. pakāpes/vietas ieguvējiem 2018. un 2019. gadā

Studiju programmas metodiķe Inga Poļaka, 220.telpa, tālr. 67140022, e-pasts: inga.polaka@lu.lv