Studiju programma sagatavo speciālistus ar zināšanām un prasmēm komunikācijas un mediju analīzē. Studiju laikā tu iemācīsies izprast komunikācijas procesus, kritiski tos novērtēt, analizēt un būtiskākais – arī veidot un ietekmēt. Komunikācijas studiju programmā ir četras apakšprogrammas. Sākot ar 3. (klātienes studentiem) vai 4. (neklātienes studentiem) semestri tev būs iespēja specializēties vienā no tām:

Žurnālistikas apakšprogrammā tu mācīsies vākt un analizēt informāciju un sagatavot to dažādiem medijiem un auditorijām. Tev būs iespēja trenēties multimediju studijā un patstāvīgi gatavot materiālus dažādiem medijiem – ziņas, viedokļrakstus, TV un radio sižetus, avīžu un žurnālu rakstus, video vēstījumus un īsfilmas.

Korporatīvās komunikācijas apakšprogrammā tu apgūsi zināšanas par komunikāciju ar sabiedrību un dažādām tās grupām, organizāciju un indivīdu tēla veidošanu, mārketinga komunikāciju, pasākumu organizēšanu, mācīsies plānot kampaņas, analizēt sabiedrisko attiecību praksi, kā arī jau studiju laikā praktiski izstrādāsi savus projektus.

Reklāmas apakšprogrammā tu iegūsi zināšanas par auditorijas izpētes, reklāmas veidošanas, kampaņu plānošanas un organizācijas principiem, mārketinga komunikāciju, reklāmas ideju, dizainu un tekstu radīšanu, kā arī jau studiju laikā praktiski izstrādāsi savus reklāmas vēstījumus un projektus.

Multimediju producēšanas apakšprogrammā tu apgūsi multimediju producēšanas prasmes – praktiskas zināšanas par īsfilmu veidošanu, multimediju ziņu formātiem un to veidošanas principiem, mediju ekonomiku, multimediju moderēšanu un efektīvu komunicēšanu jaunajos mediju formātos.

 

1. gadā tu apgūsi pamatzināšanas par komunikācijas, mediju un kultūras teorijām, to veidošanās vēsturi, kā arī aktuālajām mūsdienu pārmaiņām, zinātnes un pētniecības darbības principiem, mūsdienu vides izaicinājumiem, jaunajiem mediju formātiem. Uzlabosi valodu zināšanas un rakstīšanas prasmes.

2. gadā tu specializēsies sevis izvēlētajā studiju virzienā – žurnālistikā, reklāmā, korporatīvajā komunikācijā vai multimediju studijās, iepazīstot šo jomu specifiku, teorētiskās izpratnes un praktiskās darbības principus.

3. gadā tu pielietosi iegūtās zināšanas praktiski, dodoties izmēģināt spēkus reālā darba vidē – veidojot un īstenojot savus projektus un idejas, bet jaunās zināšanas apkoposi, izstrādājot bakalaura darbu.

Nepilna laika neklātietnes studijas nodrošina šo zināšanu un prasmju apguvi, tādā pat loģiskā secībā, tikai garākā laika periodā.

KĀ STUDIJAS TIEK SASAISTĪTAS AR PRAKSI?

Programmā ir paredzēta mācību prakse (6. semestrī PLK, 7. semestrī NLN) izvēlētajā apakšprogrammā. Prakses laikā studenti strādā vadošajos medijos, uzņēmumos un iestādēs, iesaistoties kāda noteikta projekta izstrādē.

Studenti var doties ERASMUS apmaiņas studijās uz 20 dažādām ārvalstu augstskolām, to vidū Maltu, Helsinkiem, Barselonu, Madridi, Porto, Magdeburgu, Greisvaldi, Turīnu, Pizu, Jivaskilu, Sevilju u.c.

Darba iespējas pēc studiju beigām ir plašas – Latvijas un starptautiskajos sabiedrisko attiecību un reklāmas uzņēmumos, televīzijā, radio, presē un interneta medijos, valsts, pašvaldību un privāto uzņēmumu nodaļās, kas nodrošina komunikāciju ar partneriem, klientiem un sabiedrību.

3 gadi jeb 6 semestri (PLK - pilna laika klātiene). Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30–18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma. 3,5 gadi jeb 7 semestri (NLN - nepilna laika neklātiene). Studijas notiek katru sestdienu no plkst. 9.00–16.00
PLK (pilna laika klātiene) – 2300 EUR gadā; NLN (nepilna laika neklātiene) – 1750 EUR gadā.
PLK (pilna laika klātienes) 2021. gada rudens semestrī 1. kursā ir 18 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā jo LU SZF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!
Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
CE matemātikā*

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Papildu punkti: LU SZF rīkoto radošo konkursu komunikācijas zinātnē 1. – 3. vietas ieguvēji 2022. gadā un LU SZF Jauno komunikatoru skolas 1.-3. vietas ieguvēji 2021. un 2022. gadā saņem papildu punktus: 1. vietas ieguvēji saņem 100 punktus, 2. vietas ieguvēji – 75 punktus, 3. vietas ieguvēji – 50 punktus.

PLK (pilna laika klātiene) studiju programmas metodiķe Vineta Jansone, 224. telpa, tālr. 67140411, e-pasts: vineta.jansone@lu.lv

NLK (nepilna laika neklātiene) studiju programmas metodiķe Liene Znotiņa, 223. telpa, tālr.: 67140533, e-pasts: liene.znotina@lu.lv