Mūsu nākotne ir cieši saistīta ar globālo attīstību. Vai cilvēcei izdosies pārvarēt nevienlīdzību, klimata pārmaiņu radītās problēmas, kultūru atšķirības un pārapdzīvotību? Latvija ir izvēlējusies sastapt šos izaicinājumus kā Eiropas Savienības dalībvalsts. EIGA bakalaura studiju programma ļaus Tev orientēties globālās attīstības un Eiropas integrācijas jautājumos un sniegt uz tiem labākās atbildes, lai nodrošinātu mieru un  labklājību sev un citiem.

Bakalaura studiju programmas EIGA mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, kompetences un prasmes nodrošinātu spēju izprast un risināt mūsdienu attīstības politikas jautājumus saistībā  ar  globālo attīstību un Eiropas Savienības integrācijas procesiem.

EIGA piedāvā starpdisciplināru izglītību politoloģijā, socioloģijā un komunikācijas zinātnēs, kā arī padziļinātas zināšanas par globālo attīstību un Eiropas Savienības politiku, struktūru un darbības principiem.

EIGA studijas notiek angļu valodā.

Profesors, Dr. Phil. Juris Rozenvalds

Programma piedāvā gan teorētiskās studijas, gan iespēju iegūt praktisko pieredzi Latvijas un starptautiskās institūcijās.

Studējot šajā programmā, Tu:

  • pārzināsi mūsdienu politikas zinātnes, socioloģijas, komunikācijas zinātnes  nozīmīgākās tēmas. Gūsi izpratni par informatīvās telpas uzbūvi un funkcionēšanas likumsakarībām Eiropā un pasaulē, kā arī  par jaunajiem medijiem;
  • sapratīsi Eiropas civilizācijas rašanās un attīstības nozīmīgākos mehānismus, tās  attiecības un mijiedarbību ar citām civilizācijām pagātnē un mūsdienās. Pārzināsi  ES rašanās un  attīstības vēsturi, ES politikas, struktūru un darbības principus mūsdienās;
  • gūsi priekšstatu par globālās dienaskārtības galvenajiem jautājumiem: masu iznīcināšanas ieroču izplatība, starptautiskā miera uzturēšana, kara noziegumi, starptautiskie konflikti. Iedziļināsies tādās mūsdienu globālās sociālās problēmas kā migrācija un demogrāfija, globālā sasilšana, nabadzība un sociālā nevienlīdzība;
  • spēsi skaidrot ekonomikas  ietekmi  uz sociāliem procesiem  mūsdienu pasaulē, pārzināsi globālās politekonomijas pamatjēdzienus un  galvenās teorijas
  • studēsi demokrātijas formu un paveidu daudzveidību, uzzināsi par demokrātijas priekšnoteikumiem un nozīmi sabiedrības attīstībā. Izpratīsi  attīstības procesus un likumsakarības postkomunistiskajās valstīs pēc komunisma sabrukuma. Sapratīsi koloniālisma ietekmi uz kādreizējām metropolēm un pārējo pasauli;
  • gūsi  priekšstatu par attīstību kā globālo fenomenu politikā, ekonomikā, kultūrā. Pārzināsi starpkultūru komunikācijas nozīmi un jēgu mūsdienu pasaulē.

Pēc studijām tu varēsi strādāt Latvijā, pasaulē, bet īpaši Eiropā. Ierēdņa, vadītāja, konsultanta un eksperta amatos  valsts un  pašvaldību struktūrās, starptautiskajās organizācijās, nevalstiskajā  un privātajā sektorā.

3 gadi jeb 6 semestri (PLK - pilna laika klātiene).

Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 – 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma

PLK (pilna laika klātiene) – 2150 € gadā

Sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs:

Vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, vidējā atzīme angļu, franču vai vācu valodā, vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību sākot ar 2004. gadu:

Centralizēto eksāmenu (CE) atzīme latviešu valodā un angļu, franču vai vācu valodā (vai arī CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu).

Sociālo zinātņu fakultāte, Rīgā, Lauvas ielā 4

Programmas direktors – Juris Rozenvalds. Juris.Rozenvalds@lu.lv

Tālrunis uzziņām - 28 791 197