Maģistra studiju programma "Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai"

Svarīgi! Studiju programma ir sagatavošanas procesā, plānotais licencēšanas laiks – 2020. gada maijs – jūnijs. Precīzāka informācija par studiju programmu un uzņemšanas noteikumiem būs zināma pēc licences saņemšanas. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv

Apjoms, ilgums: 80 KP, pilna laika klātienē 2 gadi

Anotācija

Šajā programmā būs iespējams apgūt gan zināšanas par pedagoģiskā procesa organizatoriskajiem principiem, lai sekmētu mācīšanos, gan apgūt zināšanas par psiholoģiskajiem fenomeniem, kas ietekmē mācīšanos un kādas likumsakarības jāņem vērā, darbojoties digitālā vidē, kā sekmējama medijkompetences un digitālās kompetences attīstība. Studiju procesā būs iespējams diskutēt par digitālās vides tiesiskajiem un ētiskajiem aspektiem un modelēt mācību uzdevumus, kur apgūt nepieciešamās kompetences tehnoloģiju bagātinātam mācību procesam. Studenti apgūs programmēšanas pamatprincipus, mācīsies kā darboties ar izglītojošo robotiku, kā izmantot virtuālās realitātes piedāvātās iespējas, kā darboties ar 3D printeriem, kā veidot mājas lapas un izstrādāt mācīšanās platformas. Studentiem tiks nodrošināta iespēja apgūt informācijas arhitektūras principus un citas aizraujošas zināšanas, kuras pārbaudīt praksē izglītības vidē.

Jaunā akadēmiskā maģistra studiju programma piedāvās studentiem no jauno tehnoloģiju lietotājiem  pārtapt par to lietišķiem attīstītājiem, pateicoties padziļinātai tehnoloģiju izpratnei, tehnoloģisko risinājumu dizaina izstrādei, apgūtai efektīvai komunikācijai, līderībai komandas darbā, un tad virzīties uz specializāciju dažādās izglītības zinātņu nozarēs, lai veicinātu, ka tehnoloģiju progress tiek izmantots izglītojamo jaunu zināšanu konstruēšanas atbalstam un sekmē viedās sabiedrības attīstību. Tieši izglītības sistēma ir pamats, lai sagatavotu nākamās paaudzes dzīvei un darbam tehnoloģiju transformētā sabiedrībā, kur nepieciešams gan pārzināt tehnoloģiju izmantošanas pamatprincipus, sadarbību ar virtuālo un paplašināto realitāti, mākslīgo intelektu un izmantotu to ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.

Iegūstamais grāds: Maģistra grāds izglītības zinātnēs

Nepieciešamā izglītība: iepriekšēja bakalaura līmeņa izglītība vismaz 120 KP apjomā

Darba iespējas: var strādāt par skolotāju*, interešu izglītības pedagogu, digitālo mācību līdzekļu izstrādātāju, izglītības metodiķi

* ja ir iepriekš iegūta skolotāja kvalifikācija, vai maģistra darbs tiek izstrādāts kādas jomas metodoloģijā

Maģistra studiju programma "Izglītības zinātnes"

Svarīgi! Studiju programma ir sagatavošanas procesā, plānotais licencēšanas laiks – 2020. gada maijs – jūnijs. Precīzāka informācija par studiju programmu un uzņemšanas noteikumiem būs zināma pēc licences saņemšanas. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv

Apakšprogrammas:

Mācīšana un mācīšanās lietpratībai (50KP);

Dažādība un iekļaušanās izglītībā (50KP);

Izglītības vadība (50KP);

Cilvēku uzvedība un izglītība (50KP);

Pedagoģija (80KP).

Ilgums, apjoms: 50 KP, pilna laika klātiene 1,3 gadi, nepilna laika klātiene 1,8 gadi

                           80 KP, pilna laika klātiene 2 gadi, nepilna laika klātiene 2,5 gadi

Anotācija

Studiju programmas mērķis ir sekmēt studentu profesionālās pedagoģiskās, vadības un pētnieciskās kompetences pilnveidi un konkurētspēju izglītības jomā, inovatīvā un pētnieciskā darbībā, pārmaiņu vadībā un pedagoģiskajā darbībā un motivēt tālākai akadēmiskai izaugsmei.

Programmā ir definēti vairāki uzdevumi:

  1. veicināt studentu pētniecisko lietpratību, integrējot jaunākās zinātniskās atziņas un inovatīvās idejas starpdisciplināros kontekstos;
  2. veicināt studentu pedagoģiskās kompetences attīstību, gatavību plānot, īstenot,  novērtēt un attīstīt izglītojošo darbu atbilstīgi izglītības mērķgrupu mācīšanās vajadzībām, dažādām spējām un priekšzināšanām, izglītības institūciju un izglītības sistēmas attīstības iekšējiem un ārējiem nosacījumiem un daudzveidīgiem kontekstiem;
  3. veicināt studentu vadības un līdera kompetenci, īstenojot pārmaiņu vadību;
  4. sekmēt studentu līdzdalību un līdzatbildību, veicinot kompetentas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos;
  5. veicināt studentu profesionālās un akadēmiskās ētikas standartu izpratni un to ievērošanu praktiskajā darbībā.

Katrā no apakšprogrammām tiek piedāvāti kursi, kas mērķtiecīgi pilnveido studentu zināšanas, prasmes un kompetences kādā no mūsdienu izglītības videi aktuālajiem virzieniem:

“Mācīšana un mācīšanās lietpratībai” - piedāvā skolotājiem pilnveidot savu pedagoģisko kompetenci jaunajā pārmaiņu un reformu procesā mūsdienu skolā, īstenojoties kompetencēs balstītai mācīšanai, skolotājiem kļūstot par līderiem un konsultantiem, atbalstu saviem kolēģiem, attīstot spēju strādāt starpdisciplināros kontekstos, veidojot starppriekšmetu saikni praksē;

“Dažādība un iekļaušanās izglītībā” - skolotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem, speciālajiem pedagogiem, logopēdiem un sociālajiem pedagogiem ar pedagoģisko izglītību, kas saskata nepieciešamību pilnveidoties izglītības dažādības kontekstā, ņemot vērā dauzdveidīgos izaicinājumus, ar kuriem ikdienā saskaras skolotāji, atbalsta personāls un administrācija – bērnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanās skolā, starpkultūru izglītība, jauniebraucēji – migranti vai reimigranti skolā, u.c.;

“Cilvēku uzvedība un izglītība” - skolotājiem, sociālajiem pedagogiem, speciālajiem pedagogiem, izglītības darbiniekiem, pieaugušo izglītības īstenotājiem, kā arī citu sociālo zinātņu absolventiem, kas specifiski vēlas padziļināt savas zināšanas cilvēka uzvedību izglītības kontekstā, izprotot uzvedības veidošanās bioloģiskos un sociālos faktorus, kā arī pilnveidot savas prasmes un kompetences, lai mērķtiecīgi veicinātu gan skolēnu, gan pieaugušo pozitīvu uzvedību;

“Izglītības vadība” - mērķauditorija ir topošie un esošie izglītības vadītāji valsts un pašvaldību institūcijās, publiskās un privātās izglītības iestādēs, vadītāju vietnieki, metodiķi, skolotāji, eksperti un speciālisti valsts un pašvaldību iestādēs, kas apgūs nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetences, lai kļūtu par dažāda līmeņa vadītājiem;

“Pedagoģija” - iespēja apgūt pedagoģiskās līderības un pētniecisko kompetenci studentiem ar vai bez iepriekšēju pedagoģisko izglītību, lai varētu strādāt daudzveidīgās jomās, kur būtu nepieciešamas pedagoģiskās zināšanas, prasmes, kompetences - gan augstākajās izglītības iestādēs, vispārējā un interešu izglītībā, pieaugušo mācību centros, pašvaldības un valsts institūcijās u.c.

Iegūstamais grāds: Maģistra grāds izglītības zinātnēs

Nepieciešamā izglītība: iepriekšēja bakalaura līmeņa izglītība vismaz 120 KP apjomā

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Skolotājs"

Svarīgi! Studiju programma ir sagatavošanas procesā, plānotais licencēšanas laiks – 2020. gada maijs – jūnijs. Precīzāka informācija par studiju programmu un uzņemšanas noteikumiem būs zināma pēc licences saņemšanas. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv.

Ilgums, apjoms: 40 KP; pilna laika klātiene – viens gads.

Anotācija

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs”  unikalitāti Latvijā pamato tās īstenošanas forma – darba vidē balstītas studijas.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju studējošajiem ar bakalaura vai maģistra grādu kādā zinātņu nozarē (vai tai pielīdzināmā nozarē augstākajā izglītībā), kas nav pedagoģija, bet ir atbilstoša apgūstamajai mācību jomai, attīstīt pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo kompetenci un iegūt skolotāja kvalifikāciju atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” vienā no mācību jomu skolotāju moduļiem (tehnoloģiju joma, dabaszinātņu mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, matemātikas mācību joma, sociālās un pilsoniskās mācību joma, valodu mācību joma, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma), lai veiktu profesionālu pedagoģisko darbību kādā no izglītības pakāpēm un veidiem.

Iegūstamā kvalifikācija: Skolotājs

Nepieciešamā izglītība: augstākā

Darba iespējas: skolas, interešu izglītības iestādes, mūzikas un mākslas skolas, sporta skolas