2.līmeņa profesionānlā augstākās izglītības studiju programma "Skolotājs"

Programma ir licencēta 2020. gada 15. maijā. Uzņemšana programmā notiek jau 2020/2021. studiju gadā.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs” tiek īstenota sadarbībā ar nodibinājumu „Iespējamā misija”. Studiju programmas unikalitāti Latvijā pamato tās īstenošanas forma – darba vidē balstītas studijas.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju studējošajiem ar bakalaura vai maģistra grādu kādā zinātņu nozarē (vai tai pielīdzināmā nozarē augstākajā izglītībā), kas nav pedagoģija, bet ir atbilstoša apgūstamajai mācību jomai, attīstīt pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo kompetenci un iegūt skolotāja kvalifikāciju atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” vienā no mācību jomu moduļiem (tehnoloģiju joma, dabaszinātņu mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, matemātikas mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma), lai veiktu profesionālu pedagoģisko darbību kādā no izglītības pakāpēm un veidiem.

Programmas īstenošanas forma: darba vidē balstītas studijas (pilna laika)

Programmas norises shēma

 

Studiju programmas direktore

Pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas (indukcijas gadā) programmas absolventi saņems nodibinājuma „Iespējamā misija” profesionālo atbalstu un stipendijas.

Atbilstoši iegūtajai skolotāja kvalifikācijai, programmas absolventiem ir iespējams strādāt valsts un privātajās skolās, interešu izglītības iestādēs, mūzikas un mākslas skolās, sporta skolās.

2 semestri (1 gads), 40 KP

Studijas vasarā (divas nedēļas jūlijā); no septembra līdz decembrim nodarbības notiks piektdienās. Pārējā laikā – darba vidē.

Tikai budžeta vietas.

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī - 50 budžeta vietas

Skolotāja kvalifikācija

Iepriekšējā izglītība:

  1. Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība izvēlētās mācību jomas (valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrā valoda, krievu valoda un literatūra, krievu valoda kā svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) atbilstošā zinātnes nozarē;
  2. Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un studiju programmas ietvaros apgūti mācību jomai (valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrā valoda, krievu valoda un literatūra, krievu valoda kā svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) atbilstoši studiju kursi 12 kredītpunktu apjomā.

Studentu atlase

Atlase notiek trīs kārtās:

  1. pieteikuma anketa,
  2. mācību stundas vadīšana, darbs grupā un lomu spēle,
  3. klātienes intervija.

Studiju programmas direktore – Dr.paed. asoc.prof. Ieva Margeviča-Grinberga, e-pasts: ieva.margevica@lu.lv