Skolotājs (otrā līmeņa profesionālā studiju programma)

Starpfakultāšu studiju programma, kuras īstenošanā piedalās: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Bioloģijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Teoloģijas fakultāte, Vēstures un filozofijas fakultāte.

Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt attiecīgo kvalifikāciju.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Skolotājs paredzēta divām mērķgrupām.

  1. Studentiem ar augstāko izglītību. Šīs grupas studējošie apgūs atbilstošā priekšmeta skolotājam nepieciešamās satura un specializētās zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, iegūs izpratni par skolotāja darba jomām un likumsakarībām, spēs, praktiski izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas, veikt profesionālo darbību un izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmes konkrētajā mācību priekšmetā.
  2. Studentiem ar skolotāja kvalifikāciju. Šīs grupas studējošie apgūs izvēlētā mācību priekšmeta skolotājam nepieciešamās zināšanas un  kompetenci.Skolotāji pratīs uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot gan savu individālo darbu, gan arī komandā ar citiem skolas skolotājiem un vadot skolēnu mācīšanās procesu; spēs patstāvīgi pieņemt lēmumus un risināt skolotāja darba problēmas.

Apakšprogrammas:

Studiju programmas direktore

Mg.paed., Mg.philol., lektore Sandra Kalniņa

Nepilna laika klātiene: atkarībā no iepriekš iegūtās augstākās izglītības - 1,5 gadi (48 kredītpunktu), 2 gadi (60 kredītpunkti), 2,5 gadi (80 kredītpunkti)

Studiju maksa gadā - 1500 EUR